Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/05/2017 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı

                                   

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 03/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.        

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

GÜNDEM:

 

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-05/04/2017 tarih ve 2017/4 sayılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-05.04.2017 tarihli meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-05.04.2017 tarih ve 2017/4 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.05.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Melicek Mahallesi 2 pafta 445 ada sayılı arsanın sağlık evi olarak kullanılması için Ereğli Toplum Sağlığı Merkezine tahsisinin yapılmasında Başkanlık Makamına Yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

6-Özel şahıslardan Belediyemiz kaynaklarıyla alınan Eti mahallesi 1996 ada 1 ve 2 parseller ile Eti mahallesi 2674 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda Belediyemize daha fazla katkı sağlamak amacıyla bu taşınmazlar üzerinde konut, arsa, hastane özel okul vb. gibi katma değer oluşturacak projelerin gerçekleşmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışına veya üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde ayni hak tesisine yapılmasına ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

7-2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hususunun görüşülmesi.( Mali Hiz.Müd.)

8-Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)