Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Metruk Bina Yıkımı

İlçemiz sınırları dahilinde Gülbahçe Mahallesi, 92564. Sokak No:3A 298 ada, 7 parsel  adreste yol üzerinde bulunan iki katlı metruk yapının teknik ekiplerimizce yerinde yapılan incelemede can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı, bahse konu adresin suç işlemeye müsait ve ikametin kullanılamaz halde olduğu tespit edilmiş olup, ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi ‘‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. ’’ gereğince internet adresimizdeki (yazımız ekinde) bulunan ilana müteakip 7 gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde yıkım işlemi belediye tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu ilanın belediye internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmesini;

        Bilgilerinize arz ederim.