Yönetmelik Detay

Ereğli Belediyesi  |

Yönetmelik Detay

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

 

T.C.

EREĞLİ BELEDİYESİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kadın ve Aile hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki  ve sorumlulukları ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

 Madde 2-Bu yönetmelik, Ereğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 Hukuki Dayanak

Madde 3-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.mad.1-a ve 15.mad. 1-b ve ilgili maddesine dayanarak ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar                       

 Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

              a) Belediye: Ereğli Belediyesini,

              b) Başkan: Ereğli Belediye Başkanını,

              c)Meclis: Ereğli Belediye Meclisi’ni,

              d)Başkan Yardımcısı: Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı’nı

              e)Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü

              f)Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü’nü

             g)Personel: Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Personeli’ni

             h)Aile: Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birimi; aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümünü; birlikte oturan hısım ve yakınların tümünü; aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütününü ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Kuruluş ve Bağlılık

 

Temel İlkeler

Madde 5- Ereğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde esas alınan ilkeler şunlardır;

              a-Toplumu oluşturan her birey için, hiçbir fark gözetmeyen bir hizmet anlayışı,

              b- Hizmetlerin temininde yerindelik,

              c- Hizmetlerin tespitinde ihtiyaca uygunluk,

              d- Hizmetlerin sunumunda gönüllülük ve güler yüzlülük,

              e- Uygulamalarda adalet,

              f- Belediye kaynakları kullanımında verimlilikle birlikte titizlik,

              g- Çalışanların tümüyle olumlu ve aktif iletişim,

              h- Toplumda aile olma hissiyatı,

              i- Kadın – erkek ayrımı yapmayan önceliğin İNSAN olma şuuru.

Kuruluş

Madde 6 – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ereğli Belediyesi Meclisi’nin 12.06.2019 tarih ve 2019/74  nolu Meclis  kararı gereğince kurulmuştur.

 Bağlılık

Madde 7- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.

 

                                                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                Personel Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

  Personel nitelik

 Madde 8- Müdürlükte bir müdür ile mer’i norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve nicelikte personel görev yapar.

 

 

 

 Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 9- Müdürlük; Belediyenin amaçları, ilke ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer’i mevzuat ve Başkanlığın yönergeleri doğrultusunda;

              a- Yapılacak harcamaların kaynağı Belediye bütçesinden ayrılan ödenek ile, titizlik gösterilerek sağlanır.

              b- Toplum yapımızın temel taşı olan AİLE kurumunu daha kuvvetli hale getirecek her alanda (sosyal, kültürel, ruhsal, eğitsel vb.) destek amaçlı faaliyetlerde bulunmak.

              c- Ailenin temel taşlarından olan kadının sorunlarının araştırılıp detaylı incelenmesi ile belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, yapılacak her çalışma ile ilgili projeler geliştirmek.

             d- Erkeğin evlilikte rolleri dikkate alınarak, farkındalık çalışmaları yapmak.

            e- Kadınlarımızın yaşama daha güzel ve daha kuvvetli bağlarla bağlı olması için, uygun mekânlar içinde ‘iyileştirici ve geliştirici’ çalışmalar, etkinlikler düzenlemek.

            f- Çocukları; topluma daha faydalı, daha doğru birey olmalarını sağlayacak şekilde bir araya getirerek; eğitici projeler yapmak.

            g- Evlilik yaşlarına gelmeden önce, ‘zamanında’ kız ve erkek çocuklarına ‘gerekli’ ve ‘yeterli’ bilgi ve donanıma sahip olmaları için farkındalık sağlayıcı projeler geliştirmek.

            h- Her türlü şiddete (psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik) maruz kalmış ve kalma ihtimali olan kadın, erkek ve çocuğa yapıcı çözümler üretmek; aile içi ve toplum içi şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmalar yapmak.

           i- Cezai tedbirlere ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan mahallelerde toplantılar yapmak.

          j- Kardeş aileler oluşturarak, ailelerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak.

          k- Yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere temizlik vb hizmetlerde yardımcı olmak.

          l-Kadınlar ve çocuklar için sportif faaliyetler organize etmek, spor çalışmalarına katılımını ve daha sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak.

         n- Ulusal ve Uluslararası Projeler yapmak ve projelere katılım sağlamak.

         o- Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.

 

1-Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 10- a) Kuruluşun, idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun yürütmek.

b) Müdürlüğün hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, görevliler arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimleri yapmak.

 c) Müdürlüğün çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcanmasını sağlamak, alım-satım işlerini kuruluşun ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek.

 d) Gerekli kayıtların tutulmasını, formların doldurulmasını ve istatistikî bilgilerin düzenlenmesini her yılsonunda kuruluşun ihtiyaçlarını ve hizmetlerin sunulmasında karşılaşılan sorunları da kapsayan çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak ve hazırlanan raporu Belediye Başkanlığına sunmak.

e) Görev tanımı çerçevesinde diğer görevleri yapmak ve görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütmek.

2- Diğer Personelin görev ve yetkileri şunlardır;

Müdürlükteki iş hacmine göre teknik, idari, mali hizmetler ile temizlik ve güvenlik hizmetlerinin Yürütülmesi için istihdamı gerekli görülen personel, unvan ve niteliklerinin gerektirdiği görevleri ve kuruluş yöneticisinin verilecek işleri, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludurlar.

 Yürürlük

Madde 11-

      1-Bu yönetmelik hükümleri Ereğli Belediyesi Meclisi’nce kabul tarihinde yürürlüğe girer.

      2-Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 12-Bu yönetmelik hükümleri Ereğli Belediye Başkanı’nca yürütülür.

 

 

Hüseyin OPRUKÇU                         Fikret AKPINAR                  Hasan Fatih SAÇIKARALI

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                      Katip Üye

Belediye Başkanı