Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/08/2020 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

                                                  T.C.

 

                                    KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                               Yazı İşleri Müdürlüğü

 

05/08/2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 17/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 05/08/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar Meri İmar Planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliğinin kadro değişikliğini düzenleyen 10. Maddesi gereğince 1 adet 1. Dereceli Müfettiş kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

5- Norm Kadro Yönetmeliğine göre kurulmuş olan Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

6- Belediyemize ait İş Makinelerinin uzun süreli kiralanması durumunda saatlik, günlük (8 saat), haftalık (7 gün), aylık (30 gün) kira bedellerinin belirlenmesi için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)
7- Çukurkuyu Belediye Başkanlığı tarafından kurumumuzdan 1 adet damperli kamyon hibe veya tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanımını Belediyemize verdiği, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2234 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 1 numaralı taşınmazın Ereğli Baro Temsilciliğinin kullanması konusunda ilgili temsilcilik ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanımını Belediyemize verdiği, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2234 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 4 ve 4A numaralı taşınmaz, 2235 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 5 ve 5A numaralı taşınmaz, 2237 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 15 ve 17 numaralı taşınmazların Necmettin Erbakan Üniversitesinin kullanması konusunda ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Gökçeyazı Mahallesinde 176 ada 2 parsel sayılı 177,92m2 yüzölçümlü arsa içerisinde bulunan kargir binanın, Gökçeyazı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre kooperatife tahsis edilip edilmemesi ve tahsis edilmesi halinde tahsis süresinin belirlenmesinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

11- Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz muhtelif yerlerine kurulacak baz istasyonlarının kira sürelerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 10(On) yıllık olması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

12- Hissedarı olduğumuz ilçemiz Hamidiye Mahallesi 2027 ada 15 numaralı taşınmaz Ereğli Sulh Hukuk Mahkemesince satışa çıkarılmış olup, bahse konu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması için Başkanlık Makamına veya Başkanlık Makamının yetkilendireceği kişiye yetki verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

13- Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

 

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 22 Üye olmak üzere toplam 23 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Cafer ÖZER’in toplantıya katılmadığı, Zeki ÜSTÜNDAĞ, Eyyup ARPACI, Mehmet ŞEN, Mehmet Yalçın AYDOĞDU, Mustafa KUMRU,  Fikret AKPINAR, Ömer Devrim İŞLEYİCİ ve Ömer SÜLLÜ’nün ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak; 

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediye Başkanlığının %99 hissesiyle büyük ortağı olduğu Bolkar Su Ürünleri Hayvancılık Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 04.08.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı ile yönetim kurulu toplantısında sermaye arttırılmasına karar verilmiş olup; Belediye Başkanlığının 1.782.000,00TL kendi rüçhan hakkı ayrıca diğer ortakların kullanmayacaklarını beyan ettikleri 18.000,00TL rüçhan hakkıyla birlikte toplam 1.800.000,00TL rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmaması konusunun gündemimizin 13. maddesi olarak eklenmesi,

2- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Emine Hülya ÇAYHAN imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede, İlçemizde yeni içkili yer bölgesi olarak tespitin yapılması konulu önergenin gündemimizin 14. maddesi olarak eklenmesi, mevcut Gündemimizin 13. maddesi olan kapanışın ise 15. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, Meclis Başkanlık görevini Meclis 1. Başkan Vekili Ömer EĞER’e vererek ve Meclis üyelerine Ağustos ayı Meclis Toplantısına katılımlarından teşekkür ederek toplantıdan ayrılmıştır.

 

2- 17/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- 05.08.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

4- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle Norm Kadro Yönetmeliğinin kadro değişikliğini düzenleyen 10. Maddesi gereğince 1 adet 1. Dereceli Müfettiş kadrosunun ihdas edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

5- Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca ihdas edilen Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait, Belediyenin yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılmak suretiyle hazırlanan Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

6- Belediyemize ait (Damperli Kamyon, Çekici Lowbet Tır, bitüm seren Asfalt Distribütörü, hem bitüm hem mıcır seren Asfalt Distribütörü, Sulama aracı, Kovalı araç, Dampersiz Kamyon, Küçük kepçe (jcb), Büyük kepçe (jcb), Toprak silindiri, Sıcak asfalt silindiri, Vabil silindir, Küçük asfalt silindiri, Asfalt serme makinesi finişer, Yükleyici kepçe, Lastikli ekskavatör, Paletli Dozer, Büyük greyder, Küçük kasalı damperli kamyon ) İş Makinelerinin  uzun süreli kiralanması durumunda  saatlik, günlük (8 saat ), haftalık (7 gün) ve  aylık (30 gün) kira  bedellerinin belirlenmesi için  Encümene yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

7- Çukurkuyu Belediye Başkanlığı tarafından, Kurumumuzdan 1 adet damperli kamyon hibe veya tahsis yolu ile talep edilmesi hususu Meclisimizce görüşülmüş olup yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerimizden Emine Hülya ÇAYHAN, Erdal TOPBAŞ, Ali PEKER, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN ve İmdat GÜLTEKİN ret oyu kullanmış, 6 ret oya karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2234 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 1 numaralı taşınmazın Ereğli Baro Temsilciliğinin kullanması konusunda ilgili temsilcilik ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını Belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2234 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 4 ve 4A numaralı taşınmaz, 2235 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 5 ve 5A numaralı taşınmaz, 2237 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 15 ve 17 numaralı taşınmazların Necmettin Erbakan Üniversitesinin kullanması konusunda ilgili kurum  ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Gökçeyazı  Mahallesi 176 ada 2 parselde 177,92m2 yüzölçümlü arsa içerisinde bulunan iki katlı 344m2 alanlı kârgir binanın muhtarlık odası haricinde kalan yaklaşık 300m2’lik kısmını kooperatifin faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gökçeyazı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 25 yıllığına tahsisine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

11- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz muhtelif yerlerine kurulacak baz istasyonlarının kira sürelerinin 5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre 10 (on) yıllık olması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

12- Hissedarı olduğumuz ilçemiz Hamidiye Mahallesi 2027 ada 15 numaralı taşınmaz ile ilgili İlgi: Ereğli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/19 Sayılı Ortaklığın Giderilmesi Davası hakkında verilen karar ile satışa çıkarıldığından, ilgili taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre satın alınması için Başkanlık Makamına veya Başkanlık Makamının yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

13- Belediye Başkanlığının %99 hissesiyle büyük ortağı olduğu Bolkar Su Ürünleri Hayvancılık Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 04.08.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı ile yönetim kurulu toplantısında sermaye arttırılmasına karar verilmiş olup Belediye Başkanlığının 1.782.000,00TL kendi rüçhan hakkı ayrıca diğer ortakların kullanmayacaklarını beyan ettikleri 18.000,00TL rüçhan hakkıyla birlikte toplam 1.800.000,00TL(Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Lira) rüçhan hakkının kullanılması konusunda yapılan oylama sonucunda;

 Meclis Üyelerimizden Serdar ALTINOK, Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL AKBEL, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE, Tamer ÜNLÜ ve Mustafa AYDIN ret oyu kullanmış olup 9 ret oya karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

14- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Emine Hülya ÇAYHAN imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede talep edilen;

İlçe Halkının talepleri, günü birlik ve konaklama amaçlı ilçemizi ziyarete gelen misafirlerin daha iyi vakit geçirebilmeleri ve daha sağlıklı hizmet alabilmeleri açısından ve ilçe turizmine katkı sağlamak amaçlı olarak içkili restoran / lokantaların faaliyet gösterebilmeleri için ilgili kanun ve yönetmeliğin hükümleri doğrultusunda Ereğli – Halkapınar İvriz Köyü karayolu ve Ereğli – Halkapınar karayolu güzergahında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde Belediyenizce uygun ve Kaymakamlık Makamınca genel güvenlik ve asayiş yönünden olumlu görüş bildirilen alanların yeni içkili yer bölgesi olarak tespitinin yapılması hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

15- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı Meclis Toplantı tarihinin 02 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkan V. Sayın Ömer EĞER Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ağustos ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

       ÖMER EĞER                      AYHAN DARGEÇİT             HASAN FATİH SAÇIKARALI

 MECLİS BAŞKAN V.                    KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE