Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/09/2019 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

04/09/2019 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 07/08/2019 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan Meclis Toplantısı 1. ve 2. Oturum Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 07/08/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 04/09/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. Ereğli Belediyesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)
  5. Ekim ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 26 Üye olmak üzere toplam 27 üye ile toplanmıştır.

      Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Ömer EĞER, Halime DEMİREL AKBEL, Tamer ARSLAN ve Ali PEKER’in mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadıklarından izinli sayılmaları hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek ve ek gündem maddesi olarak da; 

1- Fen İşleri Müdürlüğünden, İlçemizde nüfus yoğunluğuna bağlı olarak trafikteki araç sayısının artması ile birlikte yol boyu park problemleri oluşmaktadır. Park problemlerinin çözülmesi ve Otopark ihtiyacının karşılanması için Selçuklu Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı 36 pafta, 187 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda kapalı otopark yapılacağından maddi kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması ve hibe alınması konusunda Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya gerekli işlemleri yürütmek üzere yetki verilmesi hususunun gündemimizin 4. maddesi olarak eklenmesi,

     2- Fen İşleri Müdürlüğünden, İlçe sınırlarımız dahilinde Asfalt Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapımı planlanmakta olup, Yapım İşi için Çevre Temizlik vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşgal Harcı ve Kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile, Belediyemizce İller Bankasından veya özel yada kamu bankalarından 15.000.000,00-TL (On beş milyon Türk lirası) kredi alınmasına ihtiyaç duyulduğundan, İller Bankası A.Ş.’ne veya özel yada kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’ ya ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususunun gündemimizin 5. maddesi olarak eklenmesi,

     Mevcut Gündemimizin 4. maddesi olan Stratejik Planın 6. Gündem maddesi ve kapanışın ise 7. Gündem maddesi olarak belirlenmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.  

2- 07/08/2019 tarihinde yapılan Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. ve 2. Oturum Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 07.08.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 04.09.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- İlçemizde nüfus yoğunluğuna bağlı olarak trafikteki araç sayısının artması ile birlikte yol boyu park problemleri oluşmaktadır. Park problemlerinin çözülmesi ve Otopark ihtiyacının karşılanması için Selçuklu Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı 36 pafta, 187 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda kapalı otopark yapılacağından maddi kaynaklara ihtiyaç duyulduğundan;

    Bu kapsamda İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması ve hibe alınması konusunda Belediye Başkanı Hüseyin OPRUKÇU’ya gerekli işlemleri yürütmek üzere yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

1

 

 

5- İlçe sınırlarımız dahilinde Asfalt Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapımı planlanmakta olup, Yapım İşi için Çevre Temizlik vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşgal Harcı ve Kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile, Belediyemizce İller Bankasından veya özel yada kamu bankalarından 15.000.000,00TL (On beş milyon Türk lirası) kredi alınmasına ihtiyaç duyulduğundan, Asfalt Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. veya özel yada kamu bankalarından 15.000.000,00-TL (On beş milyon Türk lirası)  kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel yada kamu bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel yada kamu bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya özel yada kamu bankalarından adına ipotek veya rehin edilmesine,

     İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Stratejik Plan ve Performans Programı başlıklı 41. maddesine göre hazırlanan, Ereğli Belediyesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planında ek düzenlemeler yapılması için Eylül ayı Meclis toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim tarihinin 25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Eylül ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                        HASAN FATİH SAÇIKARALI

 MECLİS BAŞKANI                            KATİP ÜYE                                                  KATİP ÜYE

 

 

 

2