Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

22/05/2019 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

 

22/05/2019 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

2.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

    GÜNDEM:

1-  Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşl. Müd.)

2- 08/05/2019 tarihinde yapılan Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşl. Müd.)

3- 08/05/2019 tarihli ve 53 sayılı Mayıs ayı olağan 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hiz. Müd.)

4- Haziran ayı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşl. Müd.)

     KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 26 Üye olmak üzere toplam 27 kişi ile toplanmıştır.

     Yapılan yoklama sonucunda, Üyelerden Halime DEMİREL AKBEL’in mazereti nedeniyle toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları hususu ve Üyelerden Ayhan KOTAN, Mehmet Yalçın AYDOĞDU, Mustafa AYDIN ile Emine Hülya ÇAYHAN’ın toplantıya katılmadıkları ve ayrıca;

     Ek Gündem maddesi olarak; CHP Meclis Grubu Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ’ın imzasıyla CHP Meclis Grubu olarak, Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde düzenlenen kermeslerin, esnafları ekonomik olarak zor durumda bırakması nedeniyle, yasal süresinde ve kapalı Pazar alanında yapılması hususunda vermiş oldukları yazılı önergenin gündemimizin 4. maddesi olarak eklenmesi ve yine;

     Ek Gündem maddesi olarak; CHP Meclis Grubu Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ’ın imzasıyla CHP Meclis Grubu olarak, Ereğli Belediyesi bünyesinde çalışan asgari ücretli işçilerin CHP’li Belediyelerde olduğu gibi Net 2.200,00TL üzerinden ücretlendirilmesi hususunda vermiş oldukları yazılı önergenin gündemimizin 5. maddesi olarak eklenmesi,

    Mevcut Gündemimizin 4. Maddesi olan kapanışın ise 6. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 08/05/2019 tarihinde yapılan Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 08.05.2019 tarihli ve 53 sayılı Mayıs ayı Olağan 1. Birleşim Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı Kesin hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanarak aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.

G E L İ R  K E S İ N  H E S A B I

01-V E R G İ  G E L İ R L E R İ

 

01-2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerden: 7.461.490,34 TL, 01-3- Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinden: 2.244.897,88 TL 01-6- Harçlardan: 6.548.577,47 TL olmak üzere Vergi Gelirlerinden 2018 yılında 16.254.965,69 TL tahakkuk elde edilmiş olup 2017 yılından devreden 4.986.156,24 TL Tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 21.241.121,93TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 15.580.775,42 TL Tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan 57.738.81 TL ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat 15.523.036,61 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 5.718.085,32 TL tahsil edilmek üzere 2019 yılına devretmiştir. Tahsilatın gerçekleşme oranı %73,08 dır. Vergi Gelirleri Gelir Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET  G E L İ R L E Rİ

03-1 Mal ve hizmet Satışı gelirlerinden: 2.584.284,80 TL 03-6 Kira Gelirlerinden: 1.708.135,44 TL olmak üzere 2018 Yılı tahakkuku 4.292.420,24 TL dir. 2017 Yılından devreden 1.624,88 TL tahakkuk ile birlikte 2018 yılı toplam tahakkuku 4.294.045,12 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 4.295.912,24 TL Tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan 3.492,00 TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat 4.292.420,24 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 1.624,88 TL tahsil edilmek üzere 2019 yılına devretmiştir.  Tahsilatın gerçekleşme oranı %99,96 dır. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Gelir Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

04-A L I N A N  B A Ğ I Ş  V E  Y A R D I M L A R İLE ÖZEL GELİRLER

      04-4 Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan: 1.465.182,76 TL tahakkuk elde edilmiş olup tahakkukun tamamı yılı içerisinde tahsil edilmiştir. Tahsilatın gerçekleşme oranı %100 dür. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelir Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

05- D İ Ğ E R  G E L İ R LE R

      05-1  Faiz gelirlerinden: 363.374,68 TL 05- 2- Kişi ve Kurumlardan alınan Paylardan: 46.813.918,28 TL  05- 3  Para cezalarından: 1.858.841,21 TL 05-9- Diğer Çeşitli  Gelirlerden: 1.380.413,88  TL olmak üzere 2018 Yılı  tahakkuku  50.416.548,05 TL dir.  2017 Yılından devreden 1.219.746,60 TL Tahakkukla birlikte 2018 yılı toplam tahakkuku 51.636.294,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 50.620.537,36 TL tahsilât yapılmış olup yapılan tahsilâttan 26.590,00 TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat 50.593.947,36 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 1.042.347,29TL tahsil edilmek üzere 2019 yılına devretmiştir. Tahsilatın gerçekleşme oranı %97,98 dir. Diğer Gelirler Gelir Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

06-S E R M A Y E  G E L İ R L E R İ

06-1-Taşınmaz satış gelirleri, taşınır satış gelirleri olmak üzere Sermaye Gelirlerinde Toplam 9.831.009,42 TL tahakkuk yapılmış,  9.841.243,42 TL tahsil edilmiş olup yapılan tahsilattan 10.234,00 TL Ret  ve  iadeler  düşüldükten  sonra  yılı  net tahsilatı   9.831.009,42  TL  olarak  gerçekleşmiş olup, Tahsilatın gerçekleşme oranı %100 dür. Sermaye Gelirleri Gelir Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

Böylece 2018 Mali Yılı net geliri 81.705.596,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sayın Üyeler,  Gelir Kesin Hesabının incelenmesi sonucu gelirlerin tahakkuk ve tahsilâtlarının

Kontrol edildiği, borcunu yatırmayan mükelleflerin borçlarını yatırmaları için yasal işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

G İ D E R  K E S İ N  H E S A B I

       Harcamaların birimlere göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

 01- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 2.112.269.00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 1.505.696,29TL Düşülen: 200.000,00TL ödenekle birlikte toplam ödenek 3.417.965,29TL olmuştur. Bu ödeneğin 3.213.587,93 TL sı harcanmış kalan 204.377,36TL ödenek imha edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 02- YÖNETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 348.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 70.817,46 TL Ödenekle birlikte toplam ödenek 418.817,46 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 313.952,16 TL’si harcanmış, kalan 104.865,30 TL ödenek imha edilmiştir. Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

03- DANIŞMA VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 714.000,00 TL ödenek konulmuş,  Bu ödeneğin yıl içerisinde 344.581,45 TL’sı harcanmış, kalan 369.418,55 TL ödenek imha edilmiştir. Danışma ve Araştırma Hizmetleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

04 -İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 1.246.550,00 TL Ödenek Konulmuş, Bu ödeneğin yıl içerisinde 500.676,82TL sı harcanmış, kalan 745.873,18 TL ödenek imha edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 05- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

        Bu bölüme bütçe ile 11.846.083,00 TL ödenek konulmuş,  eklenen 1.702.478,91 TL ve düşülen

7.220.786,84 TL ödenekle birlikte net ödenek 6.327.775,07 TL olmuştur. Bu ödeneğin 5.728.012,58TL’sı harcanmış, kalan 599.762,49 TL ödenek imha edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

06- İMAR VE ŞEHİRCİLİK  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 3.245.500,00 TL ödenek konulmuş yılı içerisinde eklenen 83.000,00 TL Ödenek ve düşülen 922.000,00 TL ile birlikte net ödenek 2.406.500,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.834.670,10 TL sı harcanmış, kalan 571.829.90 TL ödenek imha edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 07- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 59.500.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde Eklenen 3.247.160,87 TL Düşülen 1.733.356,83 TL ve 16.000.000. 00TL Ek Bütçe ile birlikte toplam ödenek 77.013.804,04TL olmuştur. Bu ödeneğin 75.977.272.32 TL sı harcanmış, kalan 1.036.531,72 TL ödenek imha edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

08- TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 9.195.000,00 TL ödenek konulmuş, Eklenen 2.659.000,00 TL Düşülen 1.459.000,00 TL ödenekle Net ödenek 10.395.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 7.619.533,71 TL’sı harcanmış, kalan 2.775.466,29 TL ödenek imha edilmiştir. Temizlik ve Çevre Koruma Hizmetleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 09- ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 4.518.500,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde Eklenen 23.000,00 TL Düşülen 407.000TL ödenekle Net ödenek toplam 4.134.500 TL olmuştur. Bu ödeneğin 3.207.245,40 TL’sı harcanmış, kalan 927.254,60 TL ödenek imha edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 4.275.500,00 TL ödenek konulmuş, Eklenen 10.000,00TL düşülen 2.010.000,00TL ödenek ile birlikte Net ödenek 2.275.500,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.647.020,89 TL sı harcanmış, kalan 628.479,11TL ödenek imha edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 4.995.800,00 TL ödenek konulmuş,  eklenen 2.447.294,84 TL ödenekle birlikte Net ödenek 7.443.094,84 TL olmuştur. Bu ödeneğin 6.909.849,56 TL sı harcanmış, kalan 533.245,28 TL ödenek imha edilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

12- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile 1.316.900,00 TL ödenek konulmuş, Eklenen 320.466,02 TL Düşülen 125.000.00TL ödenekle Net ödenek 1.512.366,02 TL olmuştur.  Bu ödeneğin 1.357.729,36 TL’sı harcanmış, kalan 154.636,66 TL ödenek imha edilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 13- PARK BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 6.951.798,00 TL ödenek konulmuş, Eklenen 549.901,77 TL Düşülen 353.000,00TL ödenekle birlikte Net ödenek 7.148.699,77 TL olmuştur.  Bu ödeneğin 6.593.064,88 TL’sı harcanmış, kalan 555.634,89 TL ödenek imha edilmiştir. Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 724.600,00 TL ödenek konulmuş,  eklenen 1.426.184,85 TL düşülen 45.606,24 TL ödenekle birlikte Net ödenek 2.105.178,61 TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.013.007,78 TL’si harcanmış, kalan 92.170,83 TL ödenek imha edilmiştir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 15- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile 357.000.00 TL ödenek konulmuş,  eklenen 22.492,42 TL Düşülen 17.000,00TL ödenekle birlikte toplam Net ödenek 362.492,42TL olmuştur. Bu ödeneğin yılı içerisinde 108.095,98TL’sı harcanmış, kalan 254.396,44 TL ödenek imha edilmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

16- DESTEK HİZMETLERİ

       Bu bölüme bütçe ile 937.500,00 TL ödenek konulmuş, eklenen 311.021,90 TL Düşülen 140.500,00 TL ödenekle birlikte toplam Net ödenek 1.108.021,90TL olmuştur. Bu ödeneğin yılı içerisinde 980.555,54 TL’sı harcanmış, kalan 127.466,36 TL ödenek imha edilmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

17- HAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile 746.500,00 TL ödenek konulmuş, eklenen 7.592,06 TL ödenekle toplam Net ödenek 754.092,06 TL olmuştur. Bu ödeneğin 467.992,05 TL’sı harcanmış, kalan 286.100,01 TL ödenek imha edilmiştir. Hal Hizmetleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

18- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile 329.500.00 TL ödenek konulmuş, Eklenen 126.924,40 TL Ödenekle toplam Net ödenek 456.424,40 TL olmuştur. Bu ödeneğin yılı içerisinde 215.439,77TL’sı harcanmış, kalan 240.984,63TL ödenek imha edilmiştir. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

19-MUHTAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile 189.000.00 TL ödenek konulmuş, eklenen 140.218,12 TL Düşülen 20.000,00 TL ödenekle birlikte toplam Net ödenek 309.218,12 TL olmuştur. Bu ödeneğin 170.729,01 TL’sı harcanmış, kalan 138.489,11 TL ödenek imha edilmiştir. Muhtar İşleri Müdürlüğü Gider Kesin Hesabı oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

       2018 Mali yılı içinde toplam gider 119.203.017,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

4- CHP Meclis Grubu Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ’ın imzasıyla CHP Meclis Grubu olarak, Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde düzenlenen kermeslerin, esnafları ekonomik olarak zor durumda bırakması nedeniyle, yasal süresinde ve kapalı Pazar alanında yapılması hususunda verilen yazılı önerge görüşülmüş olup;

     Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun verilen önergede belirtilen kermeslerin, Kapalı Pazar alanında yapılması teklifinin uygun olmadığı gerekçesi çerçevesinde, Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda Kapalı Pazar alanın kermes alanı olarak belirlenmesi teklifinin uygun olmadığı;

     Bu doğrultuda Belediye Meclisi olarak, birlikte uygun bir yer arayışımızı sürdürmek kararlılığımız çerçevesinde, önergenin reddedilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-  CHP Meclis Grubu Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ’ın imzasıyla CHP Meclis Grubu olarak, Ereğli Belediyesi bünyesinde çalışan asgari ücretli işçilerin CHP’li Belediyelerde olduğu gibi Net 2.200,00TL üzerinden ücretlendirilmesi hususunda verilen yazılı önerge görüşülmüş olup;

      Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun verilen önergeyle ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışanların pozisyonlarının belirlenmesi, pozisyon skalasının çıkarılması, ücret skalasına ilişkin olarak da Meclise getirilmek üzere Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi teklifi doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde;

      Söz konusu çalışanlarımızın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışanların pozisyonlarının belirlenmesi, pozisyon skalasının çıkarılması, ücret skalasının tespiti yönünde ve Meclise getirilmesi noktasında Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu ile önergenin bu çerçevede bu haliyle reddedilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda;

      Meclis Üyelerimizden Cafer ÖZER, Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ ve İmdat GÜLTEKİN red oyu kullanmış, 9 red oya karşılık, 18 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Haziran ayı Meclis Toplantı tarihinin Mübarek Ramazan Bayramı nedeniyle, uygun görülen 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                    MUSTAFA KUMRU                        HASAN FATİH SAÇIKARALI

              MECLİS BAŞKANI                             KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE