Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

08/05/2019 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

08/05/2019 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-  Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşl. Müd.)

2- 12/04/2019 tarihinde yapılan Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşl. Müd.)

3- Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil 5 yedek olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyelerinin seçimi. (Yazı İşl. Müd.)

4- Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Meclis Üyelerinin de katılımı ile 5 asil ve 5 yedek olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti üyelerinin seçimi. (Yazı İşl. Müd.)

5- 08/05/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

6- 06.03.2019 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

7- Eti Mahallesinde 18. Madde uygulaması sonucu oluşun 174 ada, 34 nolu parselde Sedat ÇÖLMEKCİ’nin hissesi bulunmadığından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereği hisse alma talebi reddedilmiş olduğundan Konya 2. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda karar alınmasının görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

8- Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar ile Ziya Gökalp, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

9- 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)

10- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Veterinerlik Hizmetlerinin, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermesi hususunun görüşülmesi.(Tarımsal Hiz. Müd.)

11- Memur Norm Kadro Cetvelinde bulunan dolu ve boş kadrolarda yapılacak değişikliklerin görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)

12- Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Üye olunması konusunun görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)

13- İlçemiz Toros Mahallesinde yapımı tamamlanan parka, Şehit Tankçı Piyade Er Nurullah SEÇEN isminin verilmesi konusunun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müd.)

14- 375 sayılı KHK kapsamında İşçi statüsüne geçirilen işçilere verilecek olan Ücret Zamları ve Sosyal Hakları ile ilgili 06.03.2019 tarihinde alınan Meclis Kararı yasaya aykırı olarak alınmış ve bu nedenle işleme konulmamıştır. Belirtilen nedenden dolayı 06.03.2019 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi. (Bolkar A.Ş.)

15- Belediyemiz bünyesinde 375 sayılı KHK’nın geçici 24. maddesi kapsamında işçi statüsüne geçirilen personel ile ilgili Mali ve Sosyal Hakların verilmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 01.01.2019 tarihinden itibaren belirlenmesi gereken işçi yevmiyelerinde şirket tarafından hesap hataları yapılarak fazla ödemeler yapılmıştır. Yapılan bu hesap hatalarının 01.01.2019 tarihinden başlayarak düzeltilmesi ve yapılan fazla ödemelerin geri alınması konusunun görüşülmesi. (Bolkar A.Ş.)

16- İlçemiz Akhüyük Mahallesinde yer alan Jeotermal Sondaj Açımı ve Asfalt Yol Yapımı planlanmakta olup, Belediyemizce İller Bankasından 10.000.000,00TL(On Milyon Türk Lirası) kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya, Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Müd.)

17- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve Kapanış. (Yazı İşl. Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 27 Üye olmak üzere 28 kişi ile toplanmıştır.

Üyelerden Talha ÜZER, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ali Rıza GÜBE ve Emine Hülya ÇAYHAN’ın mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmadıkları tespit edilerek izinli sayılmaları hususu ve ayrıca

 

Ek gündem maddesi olarak; CHP Meclis Grubu Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ imzasıyla Ereğli Belediyesinde bankamatik memuru olarak çalışan gösterilenlerin tespiti için ortak araştırma komisyonunun kurulması hususunda vermiş oldukları yazılı önergenin gündemimizin 17. maddesi olarak eklenmesi hususunda yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- 12/04/2019 tarihinde yapılan Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- İlgi: 24238922-243.02-E.1367741 sayılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısına istinaden, Meclis Üyelerimizden Ömer EĞER, Erdal TOPBAŞ ve Ayhan DARGEÇİT’in vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Belediye Meclisimizce 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4.maddesi hükmü gereğince söz konusu Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyelerinin seçiminin yapılması gerektiği hususunda yapılan değerlendirme neticesinde yapılan gizli oylamada Meclis Üyelerimizce oluşturulan Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asil Üyeliklerine Erkan ÖZLÜ, TAMER ÜNLÜ, Ömer SÜLLÜ, Tamer ARSLAN ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU; Yedek Üyeliklerine ise Mustafa AYDIN, Ayhan KOTAN, Mehmet YAŞA,  Emine Hülya ÇAYHAN ve Ayhan DARGEÇİT yapılan gizli oylama sonucunda seçilmişlerdir.

4- İlgi: 24238922-243.02-E.1367741 sayılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısına istinaden, Meclis Üyelerimizden Ömer EĞER, Erdal TOPBAŞ ve Ayhan DARGEÇİT’in vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda,  Belediye Meclisimizce 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4.maddesi hükmü gereğince söz konusu Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyet Üyelerinin seçiminin yapılması gerektiği hususunda yapılan değerlendirme neticesinde, yapılan gizli oylamada Meclis Üyelerimizce oluşturulan Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilatı Murakabe Heyeti Asil Üyeliklerine Talha ÜZER, Mustafa AYDIN, Ali PEKER, Fikret AKPINAR ve Ayhan GÜLTEKİN; Yedek Üyeliklerine ise Eyyup ARPACI, Ali Rıza GÜBE, Mehmet YAŞA,  İmdat GÜLTEKİN ve Mahmut ALTINKAYA yapılan gizli oylama sonucunda seçilmişlerdir.

5- 08.05.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Ereğli Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı gereği İmar Komisyonumuza havale edilen Hacı Mutahir Mahallesi, M32D21C3B Paftasında, Fatih Mahallesi N32A01B3B Paftası içerisinde park alanlarında kalan, Ziya Gökalp Mahallesi M32D22A3C Paftasında yol alanında kalan, Ziya Gökalp Mahallesi M32D22B4D Paftasında 1577 ada, 17 nolu parselde kalan alanlara trafo alanı yapılmasına ait Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yukarıda belirtilen imar planı değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- İlçemiz Eti Mahallesi 174 ada, 18 nolu parselinde bulunduğu alanda 18. Madde uygulaması yapılarak 174 ada, 34 nolu parsel oluşmuştur. Uygulama öncesi Sedat ÇÖLMEKCİ’nin murisi tarafından yola terk edilen ve ihdasen belediye adına tescil edilen hissenin ilgi (a) dilekçe ile eski 174 ada, 18 nolu parsel maliki Sedat ÇÖLMEKCİ satışı için talepte bulunmuştur. 18. Madde uygulaması sonucu oluşun 174 ada, 34 nolu parselde Sedat ÇÖLMEKCİ’nin hissesi bulunmadığından 3194 sayılı imar kanununun 17. Maddesi gereği talebi reddedilmiştir.

Ancak bu işlemin iptali için Sedat ÇÖLMEKCİ Konya 2. İdare Mahkemesine dava açmış ve Konya 2. İdare Mahkemesinin 2018/857 Esas, 2018/1197 sayılı kararı ile davası kabul edilerek  “Belediye kanunu hükümlerine göre uyuşmazlığa konu taşınmazın satılıp satılmayacağına ilişkin karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde bulunduğu, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmesi gerekirken doğrudan Ereğli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kararıyla taşınmazın satışının reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde yetki unsuru açısından mevzuata uyarlılık bulunmadığından iptal edilmiştir.” İlgi (b) Mahkeme kararı doğrultusunda konu incelenmiş olup İlgi: a) 05.12.2018 tarih ve 13082 sayılı dilekçedeki Sedat ÇÖLMEKCİ’nin talebinin reddedilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- İlçemiz merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan, Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 15.02.2019 tarih ve 2019/109 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmıştır.  Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Cahı Mahallesi 979 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik itirazın değiştirildiği şekliyle kabul edilmesi,

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçemiz merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan, Ziya Gökalp, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.01.2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Orhangazi Mahallesi 2468 ada 3 ve 4 nolu parsellere yönelik itirazın reddedilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

            Yukarıda belirtilen Revizyon İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Kesin Hesap başlıklı 64. maddesi gereğince 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış olup, 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

10- Belediyemiz Norm kadro düzenlemesi çerçevesinde ihdas edilmiş görev, yetki ve sorumlulukları yönetmeliklerle belirlenmiş dairelerimizden Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı bulunan Veterinerlik Servisi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlanması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Hizmet etkinliği ve verimliliği açısından Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, Norm Kadro Cetvelimizde dolu olarak bulunan 2. dereceli Tekniker kadrosunun 1. dereceli olarak değiştirilmesi ve Norm Kadro Cetvelimizde boş olarak bulunan 2 adet 7. dereceli Mühendis Kadrosunun kaldırılarak 2 adet 7. dereceli Ekonomist kadrosunun kurulması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- Belediyemizin daha önce de üyesi olarak hizmetinden faydalandığı Merkezi Ankara (Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 137/6-7-8 Balgat/ANKARA)’da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması;

      Yıllık üyelik aidatı olarak; Belediyemizin işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının dört (4) ile çarpımına tekabül eden miktarın sendikanın ilgili banka hesabına veya Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi ya da İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi;

      Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi hususları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

13- İlçemiz Toros Mahallesinde yapımı tamamlanan parka Şehit Tankçı Piyade Er Nurullah SEÇEN isminin verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- 30.06.2020 Tarihine kadar 375 sayılı KHK kapsamında İşçi statüsüne geçirilen işçilere verilecek olan ücret zamları ve sosyal hakları yasa ile belirlenmiş olup 06.03.2019 tarihinde alınan Meclis Kararı bu yasaya aykırı olarak alınıp işleme konulmadığından, 06.03.2019 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

15- Mali ve sosyal hakların verilmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren belirlenmesi gereken işçi yevmiyelerinde şirket tarafından hesap hataları yapılarak fazla ödemeler yapılmıştır. Yapılan bu hesap hatalarının 01.01.2019 tarihinden başlayarak düzeltilmesi ve yapılan fazla ödemlerin geri alınması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

16- İlçemiz Akhüyük Mahallesinde yer alan Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı ve Asfalt Yol Yapımı planlanmakta olup, Yapım İşi için Çevre Temizlik vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşgal Harcı ve Kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile, Belediyemizce İller Bankasından veya özel yada kamu bankalarından 10.000.000,00-TL (On milyon Türk lirası) kredi alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu madde Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı ve Asfalt Yol Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. veya özel yada kamu bankalarından 10.000.000,00-TL (On milyon Türk lirası)  kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel yada kamu bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel yada kamu bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya özel yada kamu bankalarından adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ne veya özel yada kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi için yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerimizden Serdar ALTINOK’un

1- Belediyenin borç stokunun böyle bir krediyi kaldırıp kaldırmayacağı ile ilgili çekincesi,

2- Yapılacak olan asfalt ihalesinin zaten daha önce yapılmış olması ve oradan alınacak hizmet alımının devamının sağlanmasının daha mantıklı olacağı,

3- Sondajla ilgili yapılan ya da yapılacak olan Fizibilite çalışmasının Meclisle yeterince paylaşılmaması ve ilgili kararın bir daha görüşülüp eksikliklerin giderilmesi gerekçeleriyle red oyu kullanmış;

Erkan ÖZLÜ ise;

1- Belediyemizin öncelikli birçok ihtiyacı ve işlerinin olduğunun Başkanımız tarafından söylenmesi,

2- Bu bulunduğumuz ortam itibariyle Belediye İşçi maaşlarını bile ödeyemezken kuyu açmanın mantıklı olmaması,

3- Fizibilite ve Sondaj çalışmaları ile ilgili plan, etüd çalışmaları varmıdır? Bunların açıklanması gerekçeleriyle red oyu kullanmış;

Eyyup ARPACI ise;

1- Akhüyük Jeotermalini Rantabl görmüyorum. Gerekçesiyle red oyu kullanmış;

Ayhan KOTAN ise;

1- Daha önceden yapılan, Sondaj çalışmaları yapılmış ve hiçbir faydası olmamış, yeni masrafa gerek olmadığını ve boşuna masraf yapılmasını istemiyorum. Gerekçesiyle red oyu kullanmış;

Mustafa AYDIN ise;

1-  Ahüyük Termal Santralin getirisi ne olacak? Bunlar açıklanmaması,

2- Belediye borçlu deniyor, hizmet yapamıyor, asfalt dökülecekse başka fondan hizmet kredisi alınması gerekçeleriyle red oyu kullanmış olup;

Meclis Üyelerimizden yukarıda belirtilen 5 red oya karşılık, 23 Üyenin kabul oyu ile gündem maddesi

 oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

17- CHP Meclis Grubu Grup Başkan Vekili Erdal TOPBAŞ’ın imzasıyla Meclis Başkanlığına verilen yazılı önerge ile Ereğli Belediyesinde bankamatik memuru olarak çalışan, gösterilenlerin tespiti için ortak araştırma komisyonunun kurulması ve kurulacak komisyonun 5 üyeli olmasına ayrıca;

  Kurulacak bu komisyonda Meclis Üyelerimizden Serdar ALTINOK, Eyyup ARPACI, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın Komisyon Üyesi olarak görevlendirilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

18- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı 2. Birleşim toplantı tarihinin 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HÜSEYİN OPRUKÇU                 MUSTAFA KUMRU                      FİKRET AKPINAR

       MECLİS BAŞKANI                           KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE