Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/02/2019 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06/02/2019 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış konuşması ve  yoklama. (Yazı İşleri Müd.)
 2. 02/01/2019 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 02/01/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06.02.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 4. Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak İmar Komisyonunca belirlenen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan, 1. Etap Revizyon uygulama imar planı ile Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin13.03.2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan 2. Etap Revizyon Uygulama İmar planlarına ait plan notlarının bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi,  Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli Merkezli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak İmar Komisyonunca belirlenen ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan 5. Etap Revizyon Uygulama İmar planında yer alan ayrık nizam 3 katlı yapılaşma adalarında sehven yazılan yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 5. Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/977 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh. Müd.)
 6. 2019 Mali Yıl Bütçe Kanununda ‘’Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını’’ düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
 7. Özelleştirme İdaresinin kullanım hakkını Belediyemize verdiği, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan bir taşınmazın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından kullanılması için protokol düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 8. Mart ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

KARAR ÖZETLERİ

 1. Üyelerden Keziban ÇATLI, İsmet TAŞKIRAN, Necati TEKEMEN, İsmail ŞAHİN’in izinli, ve Halil ERCAN’ın izinsiz olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.    
 2. 02/01/2019 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 02/01/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06.02.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 4. Konya İli, Ereğli İlçe Merkezi sınırları içerisinde yapılan 1. ve 2. Etap Uygulama İmar Planlarına ait Plan notlarının ve 5. Etap Uygulama İmar Planı plan değişikliğinin değerlendirildiği 2019/2 nolu dosyada görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan,  Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda  1/1000 ölçekli  imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek 2019/1  nolu dosyada görüşülen Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2018 tarih ve 2018/977 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

 

     -Cahı Mahallesi 979 ada, 1 ve 2 nolu parsellerdeki park alanının tamamen kaldırılmasına yönelik itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararına aykırı olduğundan reddedilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.              

 6- 657 Sayılı DMK’nun fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 178.maddesinde; bu husustaki uygulamanın usul ve esaslarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2019 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 523,00TL(Beş Yüz Yirmi Üç Lira) Tutarında maktu mesai ödemesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.  

 1. Özelleştirme İdaresinin kullanım hakkını Belediyemize verdiği, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan bir taşınmazın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından kullanılması için protokol düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı meclis toplantı tarihinin 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın MEHMET TUNÇ meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ocak ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              MEHMET TUNÇ                   AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE