Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/03/2019 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06/03/2019 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış konuşması ve  yoklama. (Yazı İşleri Müd.)
 2. 06/02/2019 tarihinde yapılan Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müd.)
 3. 06/02/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06.03.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 4. Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımutahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.12.2018 tarih ve 2018/1171 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)
 5. İlçemiz Yeni Zengen (İnönü Mahallesi) Mahallesinin yeni bir Mahalle olarak kurulması çerçevesinde işlemlerin tamamlanması için Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söz konusu Mahallenin ölçekli krokisinde belirtilen cadde/sokak veya koordinatların Meclis kararıyla tanımlanması istendiğinden, bu talebe bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak sunulan ölçekli krokinin Meclis Kararımızla tanımlanması ve kabul edilmesi hususunun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Müd.)
 6. Kapanış. (Yazı İşleri Müd.)

KARAR ÖZETLERİ

 1. Ek Gündem Maddesi olarak; Fen İşleri Müdürlüğünce İller Bankasından Gayri Nakdi Kredi Alınması ve Sayın Belediye Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’in ve/veya Başkanımızın uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce, Mülkiyeti Belediyemize ait Boyacı Ali Mahallesi 1168 ada 4, 7, 8, 140 parsel sayılı alanda bulunan 127m2 yüzölçümlü yapının, elektrik su doğalgaz giderleri Belediyemiz tarafından karşılanmak kaydıyla Konya Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kullanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Konya Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine tahsis edilmesi hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce, Belediye Şirket İşçileri Ücretlerine enflasyon iyileştirmesi yapılması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi ek gündem maddesi olarak eklenmesi ve

Üyelerden İsmet TAŞKIRAN, İbrahim SÖKER’in izinli ve Duran AKSOY, Necati TEKEMEN, Mustafa KALE ve Yüksel AKDOĞAN’ın izinsiz olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek bu hususlarda yapılan oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.    

 1. 06/02/2019 tarihinde yapılan Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 06.02.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06.03.2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 3. İlçemiz Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.12.2018 tarih ve 2018/1171 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, İlçemiz Selçuklu Mahallesi 2844 ada, 1, 2, 10 nolu parsellere yönelik itirazın değiştirildiği şekliyle kabul edilmesi, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Yukarıda belirtilen Revizyon İmar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkındaki İmar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. Yeni Zengen (İnönü Mahallesi) Mahallesinin yeni bir Mahalle olarak kurulması çerçevesinde Belediye Meclisimizce 04.04.2018 tarihli ve 44 Nolu ile 06.06.2018 tarihli ve 79 Nolu Belediye Meclis Kararları alınmış ve bu bağlamda devam eden yasal süreç çerçevesinde işlemlerin tamamlanması için Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 96547641-000-E.5012 yazısı ile Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söz konusu Mahallenin ölçekli krokisinde belirtilen cadde/sokak veya koordinatların meclis kararıyla tanımlanması istendiğinden, bu talebe bağlı olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak ekte sunulan ölçekli krokinin ve 1/25000’lik 6 derecelik koordinatların Meclis Kararımızla tanımlanması ve kabul edilmesi,

              Mahallenin bölünmesi ise,

1-Mahallenin doğusu E90 yolu sınır alınarak kuzeyi, batısı ve güneyi ise ekte sunulan 1/25000’lik koordinatlar içerisinde kalan kadastro sınırını esas alacak şekilde,

2- Mahallenin batısı E90 yolu sınır alınarak, kuzeyi, doğusu ve güneyi ise ekte sunulan 1/25000’lik koordinatlar içerisinde kalan kadastro sınırını esas alacak şekilde belirlenmesi,

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.     

 1. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Hacımemiş Mahallesi 195 Ada 8 Parselde bulunan 980 Kwe Güneş Enerji Santralinin Cari Borç Ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 2.000.000,00TL’ye kadar (Faiz Hariç) ( İki Milyon Türk lirası) Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına, 

Gayri Nakdi Kredi kullanılabilmesi için Yurtiçi Bankalarla görüşülmesi, teklif alınması, alınacak en uygun teklif sonucu İller Bankası A.Ş.den 2.000.000,00TL’ye kadar (Faiz Hariç) ( İki Milyon Türk lirası) Teminat Mektubu alınmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret ödemeleri v.s ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti  oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100 ‘üne kadar) karşılanmasına,

Kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize Kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye,

Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş ye Rehin vermeye Belediyemize ait her türlü ticari İşletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Sayın Belediye Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’in ve/veya Başkanımızın uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda;                                                                                                                  Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinden Mehmet Vehbi ARIK, Hacı ÖĞÜTLÜ ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinden Tevfik Fikret İVGEN İller Bankasından 2.000.000,00TL’ye kadar (Faiz Hariç) (İki Milyon Türk lirası) Gayri Nakdi Kredi kullanılması konusunda ret oy kullanarak yapılan oylamada toplam 3 ret ve 23 kabul oyu ile oyçokluğu  ile kabul edilmiştir.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Boyacı Ali Mahallesi 1168 ada 4, 7, 8, 140 parsel sayılı alanda bulunan 127m2 yüzölçümlü yapının Elektrik, Su ve Doğalgaz giderleri Belediyemiz tarafından karşılanmak kaydıyla, Konya Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kullanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Konya Ereğli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine tahsis edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. Belediyemiz bünyesindeki Belediye şirket işçilerinin 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut sözleşmelerindeki ücret tarifinin 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.558,40TL, net 2.020,90TL üzerinden oluşturulmasını yukarıda bahsedilen Bakanlık Toplu Sözleşmesinin diğer hükümlerinin ve İşçilerin aldıkları yüzdelik dilimlerin saklı tutulmasını;

  Belediyemiz Şirketinde kamu hizmeti yürüten ve makul ücretlerle çalışan işçilerimizin ücretlerinin artan parametreler karşısında korunması ve daha nitelikli verimli hizmet alınabilmesi amacıyla (Yasal düzenleme, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, YHK vb tarafından) ücret artışlarını öngören bir zam yapılması ya da müfettiş raporu, yargı kararı sebebiyle vb durumla ilave ödeme gerekmesi durumunda bu zamdan mahsup edilmek, bu zammı aşması durumunda aşan kısmı ilave edilmek üzere şirket ile yapılan sözleşmelerindeki 31/12/2018 tarihi itibariyle almakta oldukları ücretlerine;

01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arası %4 zam, ikinci altı ay (01.07.2019-31.12.2019) tarihleri arası ilaveten % 5 oranında enflasyon iyileştirmesi yapılmasına,

Kapsamdaki bütün sözleşmelerin bu hükümlere göre ilgili dairelerce ek sözleşme ile yeniden düzenlenmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine, Meclis Başkanı Sayın ÖZKAN ÖZGÜVEN, Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mart ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE

                                   İMZA                                      İMZA                                       İMZA