Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/10/2018 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

03/10/2018 TARİHLİ EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 1. 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 2. 05/09/2018 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3. 05.09.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 03.10.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 4. 4. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak imar komisyonunca belirlenen ve Büyükşehir Belediye meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti  mahallelerini kapsayan 225 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek Konya Büyükşehir Belediyesinin 13.07.2018 tarih ve 698 sayılı kararı ile kabul edilen kısımları askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar  komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
 5. 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Türbe mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinin bir kısmını kapsayan yakşalış 275 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili  imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 6. 6. 2019 Mali yılı bütçesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesi hususu.(Mali Hizmetler Müd.)
 7. 7. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesini görüşmek üzere Belediye Meclisi 2.Birleşiminin Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 1. 1. Değerli meclis üyeleri Ekim ayı meclis toplantısını açıyor katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Fatih Mahallesi 3552 ada 1 parsel, Talatpaşa Mahallesi 1604 ada 11 parsel, Barboros Mahallesi 1572 ada 10 parsel sayılı yerlerin Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere belediyemizden tahsisi ve Fen işleri Müdürlüğünün Hacımemiş Mahallesi 195 ada 8 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaza 980 kWe GES yapılası için Kredi alınması ve Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunu ek gündem maddeleri olarak gündeme eklenmesi Üyelerden Ahmet ÖZKARALI, Nedim GÜNSEVEN, Halil KARAKUŞ, Duran AKSOY, Necati TEKEMEN, Ömer EĞER, İsmail ŞAHİN ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 2. 05/09/2018 tarihinde yapılan Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 3. 05.09.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 03.10.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 4. 4. İmar planı değişikliği (2018/20) taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. 5. İmar planı değişikliği (2018/21) taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 6. Belediyemiz 2019 yılı tahmini bütçesi ve 2019 yılı gelir tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 7. 7. Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih Mahallesi 3552 ada 1 parsel, Talatpaşa Mahallesi 1604 ada 11 parsel, Barboros Mahallesi 1572 ada 10 parsel sayılı yerlerin, Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere tahsisinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 8. 8. Yenilenebilir enerjiyi kullanmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için ilçemiz sınırlarında bulunan Hacımemiş Mahallesi 195 Ada 8 Parsel numaralı alana yapılması uygun görülen GES için 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası )(KDV Dahil)  kredi talebimizin İller Bankası A.Ş ne Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeye ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Özkan ÖZGÜVEN’in ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 9. 9. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine;  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılı tahmini bütçesi ve 2019 yılı gelir tarifesinin görüşülmek üzere Belediye Meclisi 2.Birleşiminin 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

                       ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    ZÜHAL SAVAŞ KESER

            MECLİS BAŞKANI                           KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE

                                    İmza                                          İmza                                                İmza