Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/08/2018 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01/08/2018 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 07/07/2018 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 04.07.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 01.08.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 4. 04.07.2018 tarih ve 88 sayılı karar gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
 5. Mera Vasıf değişikliğinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 6. Toros mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 33 parsel sayılı Yöresel Ürün Satış Merkezinin bulunduğu alanda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu yararına çalışan dernekler Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri yapılması konusunda Belediye Kanununun 75/c maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)
 8. Eylül ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Eti Mahallesi 2674 ada 9 parsel sayılı 728,97 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satın alınması ve Mülkiyeti belediyemize ait Atakent Mahallesi 2923 ada 6 parsel sayılı 2477,73 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satılması hususlarının ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

Değerli meclis üyeleri Ağustos ayı meclis toplantısını açıyor katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Üyelerden  Nedim GÜNSEVEN’in izinsiz, Tahir GEZGİN, Ahmet ÖZKARALI,İsmet TAŞKIRAN, Halil KARAKUŞ, İbrahim SÖKER, Enver DOĞANAY, Halil ERCAN ve Tevfik Fikret İVGEN’in İzinli olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. 04/07/2018 tarihinde yapılan Temmuz  ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 04.07.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 01.08.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 3. Ereğli Belediye Meclisince imar komisyonumuza havale edilen Talatpaşa Mahallesi 412 ada, 104 nolu parsel imar planında konut alanında kalmakta olup plan değişikliğinden etkilenen tüm parsellerin imar mevzuatı çerçevesinde başvurmaları gerektiğinden diğer parsellerinde başvurmaları halinde talebin değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 07.06.2017 tarih ve 2017/6-75 sayılı Belediye Meclis Kararındaki listeye ilave olarak Yukarı Göndelen Mahallesindeki arazi toplulaştırmadan dolayı parsel numaraları değiştiğinden Ekli listede belirtilen Kamu Orta Malı olan mera ve harman yeri vasfındaki taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanununun 14/d maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 33 parsel sayılı Yöresel Ürün Satış Merkezinin bulunduğu alanda Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile protokol ve ortak hizmet projeleri yapılması ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. İmar Planında Belediye Hizmet alanında kalan Eti Mahallesi 2674 ada 9 parsel sayılı 728,97 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satın alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. İmar Planında Akaryakıt İstasyonu alanında kalan mülkiyeti belediyemize ait Atakent Mahallesi 2923 ada 6 parsel sayılı 2477,73 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 9. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı meclis toplantı tarihinin 05 Eylül 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ağustos  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

                      ÖZKAN ÖZGÜVEN                  AGAH TAŞKIN                    ZÜHAL SAVAŞ KESER

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                                KATİP ÜYE