Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

17/05/2018 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2.Birleşim Karar Özetleri

17/05/2018 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

2.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

  1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 02/05/2018 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 02/05/2018 tarih ve 2018/65 sayılı Mayıs ayı olağan 1. birleşim meclis kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müd.)
  4. Haziran ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kullanımını Belediyemize verdiği  Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2239 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 5 numaralı taşınmazın Konya İHH İnsani Yardım Derneği’nin yetimlere yönelik maddi ve manevi yardım faaliyetleri için kullanılmasına bu konuda ilgili dernek ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi ve ayrıca,

            İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin tepki bildirgesi Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi grupları olarak  3 Partinin tam desteği ve ortak imzası ile kabul edilerek ABD ve İsrail yönetimini kınama konuşması yapılmıştır.

Üyelerden Duran AKSOY, Enver DOĞANAY, Ferudun ATALAY ve Kemal UZUNDERE’nin izinsiz, Halil KARAKUŞ ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın ise izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

  1. 02/05/2018 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşim karar özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
  2. 02/05/2018 tarih ve 2018/65 sayılı Mayıs ayı olağan 1. birleşim meclis kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 Mali Yılı Kesin hesabı ayrı ayrı oylanarak aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

G E L İ R  K E S İ N  H E S A B I

 

01-V E R G İ  G E L İ R L E R İ

      01-2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerden : 10.612.822,48 TL, 01-3- Dahilinde  Alınan Mal ve Hizmet  Vergilerinden  : 1.843.347,98 TL    01- 6-  Harçlardan : 5.952.864,13 TL olmak  üzere  Vergi Gelirlerinden  2017 yılında  18.409.034,59 TL  tahakkuk  elde  edilmiş  olup 2016  yılından  devreden 320.544,51 TL Tahakkukla  birlikte toplam tahakkuk 18.729.579,10 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 13.777.839,19 TL Tahsilat yapılmış olup  yapılan tahsilattan 34.416,33 TL  ret ve iadeler  düşüldükten sonra net tahsilat 13.743.422,86TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 4.986.156,24 TL tahsil edilmek üzere 2018 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKÜYET  G E L İ R L E Rİ

      03-1 Mal ve hizmet Satışı gelirlerinden : 517.386,14 TL 03-6 Kira Gelirlerinden : 1.498.970,59 TL  03-9 Diğer gelirlerden 381,35 TL olmak üzere 2017 Yılı tahakkuku 2.016.738,08 TL dir. 2016 Yılından devreden  673.590.11 TL tahakkuk  ile  birlikte  2017 yılı toplam  tahakkuku  2.690.328,19 TL  olarak  gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 2.694.607,49 TL Tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan  5.904,18 TL Ret  ve iadeler  düşüldükten  sonra  net  tahsilat  2.688.703,31 TL olarak  gerçekleşmiştir tahsil edilemeyen  1.624,88 TL tahsil edilmek üzere 2018 yılına  devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

04-A L I N A N  B A Ğ I Ş  V E  Y A R D I M L A R İLE ÖZEL GELİRLER

      04-4 Kurumlardan  ve  kişilerden  alınan  bağış ve  yardımlardan : 607.553,00 TL tahakkuk  elde edilmiş olup tahakkukun tamamı yılı içerisinde tahsil edilmiş olup devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

05- D İ Ğ E R  G E L İ R LE R

      05-1  Faiz  gelirlerinden  : 171.828,01 TL   05- 2- Kişi  ve Kurumlardan   alınan  Paylardan : 40.308.799,05 TL  05- 3 Para cezalarından :  2.565.785,33 TL 05-9- Diğer Çeşitli Gelirlerden : 707.431,55  TL olmak üzere 2017 Yılı tahakkuku  43.753.843,94 TL dir  2016 Yılından devreden 144.893,52 TL  Tahakkukla  birlikte  2017  yılı  toplam  tahakkuku   43.898.737,46 TL  olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk  eden  bu  tutardan  42.682.081,60 TL tahsilat  yapılmış olup yapılan tahsilattan  3.090,74  TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat  42.678.990,86 TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 1.219.746,60 TL tahsil edilmek üzere 2018 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

06-S E R M A Y E  G E L İ R L E R İ

      06-1-Taşınmaz satış gelirleri , taşınır satış gelirleri  olmak üzere Sermaye Gelirlerinde Toplam  10.661.398,58 TL tahakkuk yapılmış, tahakkukun tamamı tahsil edilmiş olup  10.661.398,58 TL  net gelir   elde edilmiş olup devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

       Böylece 2017 Mali Yılı net geliri  70.380.068,61 TL olarak gerçekleşmiştir.

       Sayın Üyeler,  Gelir  Kesin  Hesabının  incelenmesi sonucu gelirlerin tahakkuk  ve tahsilâtlarının kontrol edildiği, borcunu yatırmayan mükelleflerin borçlarını yatırmaları için yasal işlemlerin yapıldığı görülmüştür.

G İ D E R  K E S İ N  H E S A B I

       Harcamaların birimlere göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

 01- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ      

       Bu bölüme bütçe ile   2.503.300.00 TL  ödenek  konulmuş, yılı  içerisinde eklenen   363.431,02TL  ödenekle birlikte  toplam ödenek 2.866.731,02 TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.025.449,32 TL sı harcanmış  841.281,70 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 02- YÖNETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile  534.000.00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde  eklenen 43.000,00 TL ve düşülen 43.000,00 TL Ödenekle birlikte  toplam ödenek  534.000,00TL  olmuştur. Bu  ödeneğin yıl içerisinde 241.008,74 TL sı harcanmış 292.991,26 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

03- DANIŞMA VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 1.307.000.00 TL ödenek konulmuş, eklenen 2.426,16 TL ödenekle  birlikte toplam ödenek  1.309.426,16 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 414.201.58 TL sı  harcanmış 895.224,58  TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.  

04 -İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu  bölüme bütçe ile 2.173.800.00 TL ödenek konulmuş, eklenen  60.059,28 TL düşülen 60.000,00TL ödenekle   birlikte toplam ödenek  2.173.859,28 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 756.956,13 TL sı  harcanmış  1.416.903,15 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

  05- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

        Bu bölüme bütçe ile 17.443.800,00 TL ödenek konulmuş,  eklenen 1.806.037,87 TL ve düşülen 10.819.025,64  TL ödenekle birlikte net ödenek 8.430.812,23 TL olmuştur. Bu ödeneğin 5.400.290,95TL sı harcanmış ve kalan 3.030.521,28 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

06- İMAR VE ŞEHİRCİLİK  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 2.591.100.00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 1.418.208,42 TL ödenek ve düşülen 118.000.00 TL ile birlikte net ödenek 3.891.308,42 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.614.862,18 TL sı harcanmış kalan 2.276.446,24 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 07- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 38.566.500,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 12.021.838,45 TL ödenek eklenmiş ve 5.378.500,00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 45.209.838,45 TL olmuştur.

Bu ödeneğin 35.123.081,13 TL sı harcanmış kalan 10.086.757,32 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

08- TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 9.229.400,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 130.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 9.359.400,00 TL olmuştur, bu ödeneğin 6.785.735,12 TL sı harcanmış

  Kalan 2.573.664,88 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 09- ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 4.966.300,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 11.169,57 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 4.977.469,57 TL olmuştur, bu ödeneğin 3.158.446,19 TL sı harcanmış kalan 1.819.023,38 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 18.673.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 110.544,41 TL ödenek eklenmiş ve  2.161.000,00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 16.622.544,41 TL olmuştur.         ödeneğin 2.326.122,90 TL sı harcanmış kalan 14.296.421,51 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

11- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe  ile 5.738.900,00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 1.516.338,78 TL eklenen  ödenekle birlikte toplam net ödenek 7.255.238,78 TL olmuştur.Bu  ödeneğin  5.341.349,11 TL harcanmış  1.913.889,67 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu   bölüme  bütçe  ile 1.248.500,00 TL  ödenek  konulmuş,   yılı  içinde  818.095,61 TL  ödenek eklenmiş  ve  toplam ödenek 2.066.595,61 TL olmuştur.  Bu ödeneğin  1.113.571,49 TL sı harcanmış  kalan 953.024,12  TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 13- PARK BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 6.221.500,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 1.455.134,69 TL ödenek eklenmiş ve 230.000,00 TL Düşülen ödenekle birlikte  toplam ödenek 7.446.634,69 TL olmuştur. ödeneğin 5.716.668,48 TL sı harcanmış kalan  1.729.966,21 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile 893.500,00 TL ödenek   konulmuş, yılı içinde 397.802.10 TL eklenen  ödenek ve 111.900.00 TL düşülen ödenekle  toplam ödenek 1.179.402,10 TL olmuştur. Bu ödeneğin 920.906,31 TL sı harcanmış  kalan  258.495,79 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 15- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

       Bu bölüme bütçe ile  808.200.00 TL ödenek konulmuş,  eklenen  27.079,04 TL  ödenekle birlikte  toplam ödenek 835.279,04 TL olmuştur, bu ödeneğin yılı içerisinde  143.258,31 TL sı harcanmış kalan 692.020,73 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

16- DESTEK HİZMETLERİ

       Bu bölüme bütçe ile  1.419.000.00 TL ödenek konulmuş ,eklenen 24.450,68 TL  ödenekle birlikte toplam  ödenek 1.443.450,68 TL olmuştur , bu  ödeneğin  yılı  içerisinde  474.152.45 TL sı  harcanmış kalan  969.298,23 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

17- HAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu    bölüme  bütçe  ile  9.505.000,00 TL  ödenek    konulmuş , eklenen  6.355,34 TL  düşülen 1.459.000,00TL  ödenekle birlikte   birlikte toplam ödenek 8.052.355,34 TL olmuştur ,bu ödeneğin

yılı  içerisinde  413.376,51 TL si  harcanmış  kalan  7.638.978,83 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

18- TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile  1.071.500,00 TL ödenek konulmuş , bu ödeneğin yılı içerisinde  56.966,19 TL     sı harcanmış  kalan  1.014.533,81 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

19 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

      Bu bölüme bütçe ile  314.700,00 TL ödenek  konulmuş , eklenen  168.454,22 TL ödenekle  birlikte toplam ödenek  483.154,22 TL olmuştur ,bu ödeneğin yılı içerisinde  115.468,72 TL si harcanmış  kalan  367.685,50 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. Konya İHH İnsanı Yardım Derneği'nin talep ettiği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2239 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 5 numaralı taşınmazın Konya İHH İnsanı Yardım Derneği'nin yetimlere yönelik maddi ve manevi yardım faaliyetleri için kullanılmasına, bu konuda ilgili dernek ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
  2. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Haziran ayı meclis toplantı tarihinin 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs  ayı 2.Birleşim meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                AGAH TAŞKIN           ZÜHAL SAVAŞ KESER

MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE