Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/02/2018 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07/02/2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 03/01/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.02.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. 03.01.2018 tarih ve 2018/1-3 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen yaklaşık 450 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 6. İlçemiz Eti Mahallesi 33 pafta, 2674 ada, 1 nolu parselin Kuzey Batısı, Güney Batısı ve Güneyinde bulunan park ve yol fazlası kısımların Belediye adına ihdası edilen parsellerin 2674 ada, 1 parsel ve Maliye Hazinesi adına ihdas edilen kapanan arkın tevhiden ifrazı sonucu oluşan parsellerden belediye hissesinin ayrılarak müstakil parsel oluşturulması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 7. İlçemiz Selçuklu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaza kapalı otopark yapılması planlanmakta olup, Kapalı Otopark Yapım işi için Çevre Temizlik Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşgal Harcı ve Kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile Belediyemizce İller Bankasından kredi alınmasına ve krediyle konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Fen İşl.Müd.)
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunun 70. Maddesine göre şirket kurulması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müd.)
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Yazlık Mahallesi 126 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel 172 ada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddelerine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 10. Memur Norm Kadro Cetvelindeki boş kadrolara yapılacak derece değişikliği hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
 11. 2018 Mali Yıl Bütçe Kanununda ‘’Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını’’ düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
 12. Mart  ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den 05.04.2017 tarih ve 2017/4-40 sayılı meclis kararının aynen geçerli olması hakkındaki hususunun ek gündem maddesi olarak alınması ve Üyelerden Nedim GÜNSEVEN ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.    
 1. 03/01/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.02.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 3. 03.01.2018 tarih ve 2018/1-3 sayılı meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2018/1 nolu dosyada görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, 2018/2 nolu dosyada görüşülen İmar Komisyonunca belirlenen yaklaşık 450 hektarlık alanda yapılan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. İlçemiz Eti Mahallesi 33 pafta, 2674 ada, 1 nolu parselin Kuzey Batısı, Güney Batısı ve Güneyinde bulunan park ve yol fazlası kısımların Belediye adına ihdası edilen parsellerin 2674 ada, 1 parsel ve Maliye Hazinesi adına ihdas edilen kapanan arkın tevhiden ifrazı sonucu oluşan parsellerden belediye hissesinin ayrılarak müstakil parsel oluşturulması yönünde Belediye Encümenine yetki verilmesi husus yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. Kapalı Otopark Yapım İşi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’ in ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 375 sayılı Kanun  Hükmünde Kararnameye eklenen  geçici 24 üncü madde ile Tanınan  işçi  statüsüne  geçirilmesi  hakkından  yararlana  bilmesi için ; il  özel  idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer  mevzua t hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı  hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için yeni bir şirket kurma zorunluluğu doğmuş olup bu sebeple Belediyemizin Şirket Kurmasına ve bu Şirketin 50.000 TL. (Elli Bin Lira) Sermayeli Konya Ereğli Belediyesi Personel Hizmetleri Anonim Şirketine Belediyenin  %100 hisseli kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Belediye Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN’in Yetkilendirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.  
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Yazlık Mahallesi 126 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel 172 ada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 5. Kadro derecesi ve Memur müktesebinin sağlanması açısından Norm Kadro Yönetmeliği’ nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde boş olarak bulunan 1. dereceli Mimar kadrosunun 8. dereceli olarak değiştirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 657 Sayılı DMK’nun fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 178.maddesinde; bu husustaki uygulamanın usul ve esaslarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2018 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 487 TL. Tutarında maktu mesai ödemesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.  
 7. Belediyemizce İller Bankasından Fen İşleri Müdürlüğünün Stratejik planlamalarında her yıl yapılması planlanan ve süreklilik arz eden faaliyetleri için 05.04.2017 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporunda yer alan hususlar gereği 05.04.2017 tarih ve 2017/4-40 sayılı Meclis  kararı ile İller Bankası A.Ş.’ den  kredi ve hibe alınması kararlaştırılmış olup  İlgi karar tarih ve numaralı Meclis Kararının aynen geçerli olduğuna dair karar alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.  
 8. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı meclis toplantı tarihinin 07 Mart 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Şubat ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

           

                                   İmza                                       İmza                                       İmza