Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/02/2018 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı

 

                                                                                        KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/02/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

 

     

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-03/01/2018 tarih ve 2018/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.02.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  2. 03.01.2018 tarih ve 2018/1-3 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  3. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen yaklaşık 450 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  4. İlçemiz Eti Mahallesi 33 pafta, 2674 ada, 1 nolu parselin Kuzey Batısı, Güney Batısı ve Güneyinde bulunan park ve yol fazlası kısımların Belediye adına ihdası edilen parsellerin 2674 ada, 1 parsel ve Maliye Hazinesi adına ihdas edilen kapanan arkın tevhiden ifrazı sonucu oluşan parsellerden belediye hissesinin ayrılarak müstakil parsel oluşturulması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  5. İlçemiz Selçuklu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaza kapalı otopark yapılması planlanmakta olup, Kapalı Otopark Yapım işi için Çevre Temizlik Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşgal Harcı ve Kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile Belediyemizce İller Bankasından kredi alınmasına ve krediyle konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Fen İşl.Müd.)
  6. 5393 sayılı Belediye Kanunun 70. Maddesine göre şirket kurulması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müd.)
  7. Mülkiyeti Belediyemize ait Yazlık Mahallesi 126 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel 172 ada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddelerine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
  8. Memur Norm Kadro Cetvelindeki boş kadrolara yapılacak derece değişikliği hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)
  9. 2018 Mali Yıl Bütçe Kanununda ‘’Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını’’ düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)

12-Mart  ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)