Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/12/2017 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

06/12/2017 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-01/11/2017 tarih ve 2017/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 01.11.2017 tarih ve 2017/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 06.12.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  2. 01.11.2017 tarih ve 2017/11-127 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  3. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2237 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 10A numaralı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kadın Aile ve Gençlik Merkezi olarak kullanılmasına, bu konuda ilgili kurum ile protokol yapılmasında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst. Müd.)
  4. Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 1300 ada 27 parsel sayılı arsa ve üzerinde bulunan kreşin 5393 sayılı belediye kanunun 75/d maddesine göre Hazineye bedelsiz devri hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst. Müd.)

7-İlçemiz Yazlık Mahallesi 172 ada 2, 5, 6, 7 parsel sayılı yerler ile Sarıtopallı Mahallesi 103 ada 65 parsel sayılı alanın yol projesi kapmasında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması için 7 nci 5 yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst.Müd.)

8-Hal Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421817 011200-5 035104  kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödeneklerinden  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

9-Hal Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421817 011200-5 035104  kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödeneklerinden Özel Kalem Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.(Özel Kalem Müd.)

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 42421810 0610005 064205 bulunan Yol Yapımı için Arsa alımı ve Kamulaştırma giderleri kaleminden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.( Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)

11-Ocak  ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Değerli meclis üyeleri Aralık ayı meclis toplantısını açıyor katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Zabıta Müdürlüğünün Kapalı Pazar yerinin taşınması ve Tahsis Ücretinin belirlenmesi hususu ve Fen İşleri Müdürlüğünün Kalkınma Bakanlığı, KOP idaresi ile birlikte yapılacak olan Modern Hayvan Pazarı Projesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususlarının ek gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi ve  Üyelerden Ahmet ÖZKARALI, Mehmet Tolga PEKER, Mustafa KALE, Mehmet Şammas TOPBAŞ ve Halil ERCAN’ın izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-01/11/2017 tarih ve 2017/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

  1. 01.11.2017 tarih ve 2017/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 06.12.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4-01.11.2017 tarih ve 2017/11-127 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/22 nolu dosyada görüşülen talebin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Ereğli İlçe Müftülüğünün talep ettiği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2237 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 10A numaralı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kadın Aile ve Gençlik Merkezi olarak kullanılmasına, bu konuda ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 1300 ada 27 parsel sayılı arsa ve üzerinde bulunan 766,36 m2 alanlı kreşin, Ereğli Belediyesi Ali Bülbül Anaokulu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre Hazineye bedelsiz devredilmesi ancak bu devir işlemlerinde Belediyemiz haklarının saklı kalması kaydıyla devir yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-İlçemiz Yazlık Mahallesi 172 ada 2, 5, 6, 7 parsel sayılı yerler ile Sarıtopallı Mahallesi 103 ada 65 parsel sayılı alanın yol projesi kapmasında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması için 7 nci 5 yıllık kamulaştırma programına alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Hal Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421817 011200-5 035104 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödeneklerinden,  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan ödenek tertiplerine  1.109.000,00 TL (Bir Milyon Yüz Dokuz Bin Lira) ödenek aktarılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9-Hal Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421817 011200-5 035104 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödeneklerinden,   Özel Kalem Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan ödenek tertiplerine  350.000,00 TL (Üç Yüz Elli Bin Lira) ödenek aktarılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 42421810 0610005 064205  bulunan Yol Yapımı için Arsa alımı ve Kamulaştırma giderleri kaleminden,  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde ihtiyaç duyulan ödenek tertiplerine  161.000,00 TL (Yüz altmış Bir  Bin Lira) ödenek aktarılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11-ilçemiz Barbaros Mahallesi 1184 ada 24 parsel ve 1184 ada 23 parselde kurulan yeni kapalı Pazar alanına taşınması ve aynı yönetmeliğin 15’nci maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince tahsis ücretinin belirlenmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

12-İlçemize, Belediyemiz ve Kalkınma Bakanlığı, KOP idaresi ile birlikte yapılacak olan Modern Hayvan Pazarı Projesi için Üretici Birlikleri, Odalar ve Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

13-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ocak ayı meclis toplantı tarihinin 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Aralık ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

                           ÖZKAN ÖZGÜVEN                AGAH TAŞKIN                   HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE

                                İmza                                     İmza                                          İmza