Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/11/2017 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01/11/2017 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-18/10/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Ekim ayı olağan 2. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 04.10.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 01.11.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  2. 04.10.2017 tarih ve 2017/10 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  3. Yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait etapların belirlenmesi hususunda imar komisyonuna yetki verilmesi. (İmar ve Şeh.Müd.) 
  4. Ereğli Belediyesi Gençlik Meclisinin kurulması ve Gençlik Meclisi çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sos.İlş. Müd.)
  5. 2018 yılı Mayıs ayında Ereğli Çalıştayı yapılması ve ilgili kurum ve kuruluş temsilciler ile meclis üyelerimizin  de yer alacağı bir komisyon oluşturulması hakkında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Müd.)
  6. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli Hacı Memiş Mahallesi 110 ada 11 parsel sayılı alan üzerinde mezarlık ve hayvan barınağı bulunduğundan Konya Büyükşehir Belediyesinin istemiş olduğu muvafakata istinaden bahse konu parselin 20.000 m2’lik kısmı hariç diğer kısmından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre tahsisten vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)

9-Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1-Şehrimizde bulunan mahallelerimizle hizmet koordinasyonunun etkinliğini sağlamak üzere muhtarlıklarımıza internet aboneliği sağlanması, ısınma giderleri ve benzeri ayni yardımların Belediyemizce karşılanması uygun mütalaa edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. madde çerçevesinde görüşülerek karara bağlanmak üzere konunun 9. gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi ve Üyelerden Yüksel AKDOĞAN’ın izinsiz,  İbrahim SÖKER, Mehmet Tolga PEKER, Kerim AKSOY ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli,  olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-18/10/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Ekim ayı olağan 2. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-04.10.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 01.11.2017 tarihli Belediye meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-04.10.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/21 nolu dosyada görüşülen talep uygun görülmemiş olup, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Konya Büyükşehir Belediye Meclisinden 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli Merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yönetmelik gereği 18 ay içerisinde yapılması gerektiğinden yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait etapların belirlenmesi hususunda imar komisyonuna yetki verilmesi hususu oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Belediyemiz      tarafından, Yerel Yönetimlerde Gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek, kendi potansiyel ve güçlerini keşfederek kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilgilerini artırmak, bu konularda söz sahibi olmalarını sağlamak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/B maddesine dayanarak hazırlanan Ereğli Belediyesi Gençlik Meclisinin kurulması ve Çalışma Yönetmeliği yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-Belediyemiz öncülüğünde Kaymakamlık, kamu kurumları, odalar, STK’lar ve Üniversite işbirliği ile Mayıs ayında ilçemizde Ereğli Çalıştayı yapılması planlanmaktadır. Çalıştay konuları ilçemizle ilgili konular hakkında mevcut durum, sorun ve çözüm önerilerini kapsayacak şekilde ilgili kurumlarla yapılacak istişareler sonucu belirlenecektir. Bu kapsamda 2018 yılı Mayıs ayında Ereğli Çalıştayı yapılması ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile meclis üyelerimizin de yer alacağı bir komisyon oluşturulması hakkında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli Hacı Memiş Mahallesi 110 ada 11 parsel sayılı alan üzerinde mezarlık ve hayvan barınağı bulunmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesinin ilgi sayılı yazısıyla istemiş olduğu muvafakata istinaden bahse konu parselin 20.000 m2 lik kısmı hariç diğer kısmından 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre tahsisten vazgeçilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9-Şehrimizde bulunan Mahallelerimizle hizmet koordinasyonunun etkinliğini sağlamak üzere Muhtarlıklarımıza internet aboneliği sağlanması hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine göre yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Aralık ayı meclis toplantı tarihinin 06 Aralık 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kasım ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

                 ERDİNÇ AKCA                 AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

MECLİS BAŞKAN V.               KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                  İmza                                       İmza                                          İmza