Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/10/2017 Tarihli Ekim Ayı 1. Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

04/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-06/09/2017 tarih ve 2017/9 sayılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-06.09.2017 tarih ve 2017/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından 04.10.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

4-İlçemiz Barbaros Mahallesi 190 pafta 790 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27 parsel sayılı yerlerin Hızlı Tren hattının geçtiği güzergâhta alt ve üst geçit bağlantı yollarını açmak amacıyla söz konusu parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan müştemilatın kamulaştırılması için 7 nci 5 yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlâk Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Bulgurluk Mahallesi 1602 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye kanunu 18/e maddesine göre satılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Hacı Mütahir Mahallesi Yunus Emre Parkının işletmeciliğini 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre 10 yıla kadar kiralanması veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

7-2018 Mali yılı bütçesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesi hususu.(Mali Hizmetler Müd.)

8-Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesini görüşmek üzere Belediye Meclisi 2.Birleşiminin Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1-Değerli meclis üyeleri Ekim ayı meclis toplantısını açıyor katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2233 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 8 ve 8A numaralı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 10 yıllığına Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılması amacıyla ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunu ek gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi ve  Üyelerden İsmet TAŞKIRAN ve Yüksel AKDOĞAN’ın izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-06/09/2017 tarih ve 2017/9 sayılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-06.09.2017 tarih ve 2017/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.10.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4-İlçemiz Barbaros Mahallesi 190 pafta 790 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27 parsel sayılı yerlerin hızlı tren hattının geçtiği güzergahta alt ve üst geçit bağlantı yollarını açmak amacıyla söz konusu parsellerin yolda kalan kısımları ile üzerinde bulunan müştemilatın kamulaştırılması için 7 nci 5 yıllık kamulaştırma programına alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Bulgurluk Mahallesi 1602 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı belediye kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunus Emre Parkını işletmeciliği, Atlı Spor tesisi, Şehitler Parkı, Ergenekon parkı, Gülbahçe Parkı işletmeciliğinin 5393 sayılı belediye kanunun 18/e maddesine göre 10 yıllık kiralanması veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesinin değerlendirilmesi için İmar komisyonuna ve Plan bütçe Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7-Belediyemiz 2018 yılı tahmini bütçesi ve 2018 yılı gelir tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

8-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2233 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan  8A veya diğer numaralı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 10 yıllığına Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılması amacıyla ilgili kurum ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

9-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine;  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 yılı tahmini bütçesi ve 2018 yılı gelir tarifesinin görüşülmek üzere   Belediye Meclisi 2.Birleşiminin 18 Ekim 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim meclis toplantısını kapatmıştır.

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

 MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                         İmza                                                 İmza                                          İmza