Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

17.05.2017 Tarihli Mayıs Ayı 2. Birleşim Karar Özetleri

17/05/2017 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

2.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-03/05/2017 tarih ve 2017/5 sayılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-03/05/2017 tarih ve 2017/5-59 sayılı Mayıs ayı meclis kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müd.)

4-Haziran ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Kültür hizmetlerinde ve diğer hizmetlerinde kullanılmakta olan 1997 model Mercedes 403 marka otobüs arızalanmış model itibari ile de sağlıklı bir şekilde hizmetleri yerine getiremeyecek duruma gelmiştir. Bu nedenle Kültür ve diğer hizmetlerimizde kullanılmak üzere bir otobüs alınması hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

       Üyelerden İsmail ŞAHİN,Mustafa KALE, Halil ERCAN ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılması  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-03/05/2017 tarih ve 2017/5 sayılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşim karar özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-03/05/2017 tarih ve 2017/5-59 sayılı Mayıs ayı meclis kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 Mali Yılı Kesin hesabı ayrı ayrı oylanarak aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

G E L İ R  K E S İ N  H E S A B I

 

                   GELİR BÖLÜMÜ : 

VERGİ GELİRLERİ :

 01-2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerden: 5.389.263,54 TL, 01-3- Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinden: 1.709.758,35 TL 01- 6- Harçlardan: 4.173.046,02 TL olmak üzere Vergi Gelirlerinden 2016 yılında 11.272.067,91 TL tahakkuk elde edilmiş olup 2015 yılından devreden 380.258.03 TL Tahakkukla  birlikte toplam tahakkuk 11.652.325,94 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 11.361.552.82 TL Tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan 29.771,39 TL  ret ve iadeler  düşüldükten sonra net tahsilat 11.331.781,43TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 320.544,51 TL tahsil edilmek üzere 2017 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKÜYET  G E L İ R L E Rİ :

 03-1 Mal ve hizmet Satışı gelirlerinden : 649.890,87 TL. 03-6 Kira Gelirlerinden : 1.225.282.67 TL olmak üzere 2016 Yılı tahakkuku 1.875.173,54 TL dir. 2015 Yılından devreden 673.590.11 TL tahakkuk ile birlikte  2016 yılı toplam tahakkuku  2.548.763,65 TL olarak  gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 2.032.269.47 TL Tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan  157.095,93 TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat 1.875.173,54 TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 673.590,11 TL tahsil edilmek üzere 2017 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

04-A L I N A N  B A Ğ I Ş  V E  Y A R D I M L A R İLE ÖZEL GELİRLER :

04-4 Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan : 1.777.737,41 TL tahakkuk elde

edilmiş olup tahakkukun tamamı yılı içerisinde tahsil edilmiş olup, oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

05- D İ Ğ E R  G E L İ R LE R

 

05-1  Faiz gelirlerinden  : 249.662,39 TL   05- 2- Kişi ve Kurumlardan  alınan  Paylardan : 33.592.677,34 TL  05- 3 Para cezalarından :  1.012.916.00 TL 05-9- Diğer Çeşitli Gelirlerden : 1.137.895,90  TL olmak üzere 2016 Yılı tahakkuku  35.993.151,63 TL dir  2015 Yılından devreden 146.693.52 TL Tahakkukla birlikte 2016  yılı  toplam tahakkuku  36.139.845,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan  35.995.058,73 TL tahsilat  yapılmış olup yapılan tahsilattan 107.10  TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat  35.994.951.63 TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 144.893.52 TL tahsil edilmek üzere 2017 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

06-S E R M A Y E  G E L İ R L E R İ :  06-1-Taşınmaz satış gelirleri , taşınır satış gelirleri  olmak üzere Sermaye Gelirlerinde Toplam  3.897.030.95 TL tahakkuk yapılmış, tahakkukun tamamı tahsil edilmiş olup  3.897.030,95 TL  net gelir  tahsil edilmiş olup, oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

G İ D E R  K E S İ N  H E S A B I :

ÖZEL KALEM HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 2.567.500.00TL ödenek konulmuş,yılı içerisinde eklenen  363.958,99TL ve 336.000.00 TL düşürülen ödenekle birlikte  toplam ödenek 2.595.458.99 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.572.429,59 TL sı harcanmış  1.023.029.40 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

YÖNETİM HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 447.400.00 TL ödenek konulmuş, eklenen 15.000.00 TL ödenekle toplam ödenek  462.400.00 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 179.871.62 TL sı harcanmış 282.528.38TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

DANIŞMA VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile  801.500.00 TL ödenek konulmuş, eklenen 69.229.93 TL ödenekle  birlikte toplam ödenek  870.729.93 TL olmuştur.Bu ödeneğin yıl içerisinde 499.988.92  TL sı harcanmış 370.741.01 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ : Bu  bölüme bütçe ile 1.960.100.00 TL ödenek konulmuş, eklenen  5.558.49 TL ödenekle  birlikte toplam ödenek 1.965.658.49 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 1.010.169,45 TL sı harcanmış 955.489.04 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ : Bu bölüme bütçe ile 19.863.690,00 TL ödenek konulmuş, eklenen 107.086.26 TL ve düşülen 5.611.483,64 TL ödenekle birlikte net ödenek 14.359.292,62 TL olmuştur. Bu ödeneğin 3.447.051.52TL si harcanmış ve kalan 10.912.241,10 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

İMAR HİZMETLERİ  :Bu bölüme bütçe ile  2.625.100.00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 161.001.00 TL ödenek ve düşülen 144.500.00 TL ile birlikte net ödenek 2.641.601.00 TL olmuştur.Bu ödeneğin 1.582.920.57  TL sı harcanmış kalan 1.058.680.43 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

FEN İŞLERİ HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe  ile 37.870.550.00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 14.462.388,76 TL ödenek eklenmiş ve 7.691.200.00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 44.641.738.76 TL olmuştur. Bu ödeneğin 34.286.712.91 TL sı harcanmış kalan 10.355.025.85 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 8.681.750,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde  101.00 TL ödenek eklenmiş ve  toplam ödenek 8.681.851.00 TL olmuştur, bu ödeneğin 5.692.657.83TL sı harcanmış  kalan 2.989.193,17 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

ZABITA HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 4.353.150.00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 45.134.57 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek  4.398.284.57 TL olmuştur, bu  ödeneğin 3.055.742.78 TL sı harcanmış kalan 1.342.541.79 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe  ile 30.967.110,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 26.968.76 TL ödenek eklenmiş ve  5.500.000,00TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 25.494.078.76 TL olmuştur. Ödeneğin 3.657.410.33 TL sı harcanmış kalan 21.836.668.43 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMETLERİ: Bu bölüme bütçe ile 4.812.500.00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 1.331.733.41 TL ödenek eklenmiş ve 262.000.00 TL düşülen ödenekle birlikte toplam net ödenek 5.882.233.41 TL olmuştur.Bu  ödeneğin  4.965.071.69 TL sı harcanmış 917.161.72 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe ile 1.233.150.00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 1.035.238.60 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 2.268.388.60 TL olmuştur.  Bu ödeneğin 1.470.947,40 TL sı harcanmış kalan 797.441.20 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

PARK BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe ile 5.336.700.00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 1.064.877,21 TL ödenek eklenmiş ve 15.000 TL Düşülen ödenekle birlikte toplam ödenek 6.386.577,21 TL olmuştur. Ödeneğin 4.327.860,49 TL sı harcanmış kalan 2.058.716.72 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe ile 897.700.00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 360.578.46 TL ödenek eklenmiş ve  toplam ödenek 1.258.278,46 TL olmuştur. Bu ödeneğin 852.063,39 TL sı harcanmış kalan 406.215.07 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe ile  826.100.00 TL ödenek konulmuş,  eklenen  3.377.00 TL  ödenekle birlikte  toplam ödenek 829.477.00 TL olmuştur, bu ödeneğin yılı içerisinde 53.172,83 TL sı harcanmış kalan 776.304.17 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe ile  868.500.00 TL ödenek konulmuş ,eklenen 333.732.46 TL  ödenekle birlikte toplam ödenek 1.202.232.46 TL olmuştur ,bu ödeneğin yılı içerisinde  572.457,17 TL si harcanmış kalan  629.775.29 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

HAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Bu bölüme bütçe ile 517.500.00 TL ödenek konulmuş, eklenen 269.218.74 TL 95.000 TL düşülen ödenekle birlikte toplam ödenek 691.718.74 TL olmuştur, bu ödeneğin yılı içerisinde 367.321.45 TL si harcanmış kalan 324.397,29 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin imkanları doğrultusunda, Belediyemize özellikle kültür hizmetlerinde ve diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs alması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Haziran ayı meclis toplantı tarihinin 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs  ayı 2.Birleşim meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

               ERDİNÇ AKCA                   AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE