Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03.05.2017 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

03/05/2017 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

          1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-05/04/2017 tarih ve 2017/4 sayılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-05.04.2017 tarihli meclis kararı gereği İmar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-05.04.2017 tarih ve 2017/4 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.05.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Melicek Mahallesi 2 pafta 445 ada sayılı arsanın sağlık evi olarak kullanılması için Ereğli Toplum Sağlığı Merkezine tahsisinin yapılmasında Başkanlık Makamına Yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

6-Özel şahıslardan Belediyemiz kaynaklarıyla alınan Eti mahallesi 1996 ada 1 ve 2 parseller ile Eti mahallesi 2674 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda Belediyemize daha fazla katkı sağlamak amacıyla bu taşınmazlar üzerinde konut, arsa, hastane özel okul vb. gibi katma değer oluşturacak projelerin gerçekleşmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışına veya üç yıldan fazla kiralanmasına, süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde ayni hak tesis edilmesine, ortaklık kurulmasına ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

7-2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hususunun görüşülmesi.( Mali Hiz.Müd.)

8-Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Üyelerden Nedim GÜNSEVEN ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinsiz, Ferudun ATALAY’ın izinli olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- 05/04/2017 tarih ve 2017/4 sayılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 05.04.2017 tarihli meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2017/3, 2017/4, 2017/5, 2017/6, 2017/7 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-05.04.2017 tarih ve 2017/4 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.05.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Melicek Mahallesi 2 pafta 445 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Sağlık Evi olarak kullanılması amacıyla Ereğli Toplum Sağlığı Merkezine tahsisinin yapılmasında Başkanlık Makamına Yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6-Özel şahıslardan belediyemiz kaynaklarıyla alınan Eti Mahallesi 1196 ada 1 ve 2 parseller ile Eti Mahallesi 2674 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda Belediyemize daha fazla katkı sağlamak amacıyla bu taşınmazlar üzerinde arsa, konut, hastane, özel okul vb. gibi katma değer oluşturacak projelerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışına veya üç yıldan fazla kiralanmasına, süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde ayni hak tesis edilmesine, ortaklık kurulmasına ve bu konuda iş ve işlemleri yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7-5393 Sayılı Belediye Kanununun Kesin Hesap başlıklı 64. Maddesi gereğince 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

8-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı 2. Birleşim toplantı tarihinin 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs ayı meclis toplantısı 1. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE