Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01.03.2017 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01/03/2017 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-01/02/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-01/02/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından 01.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)

4-Meri imar planında park alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait toros mahallesi 2509 ada 2 parsel ve 2519 ada 1 parsel doğusunda kalan park yerleri 5393 sayılı Belediye kanununun 18/j maddesi gereğince Yap-İşlet-Devret modeli ile yatırım yapılmasına, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre süresi 30 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesine ve yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

5-Nisan ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

1-Fen işleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 adet sathi kaplama aracı alınması için İller Bankasından 600.000,00 TL. kredi alınması ve kredi almak için yetki verilmesi konusu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Konya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ereğli Devlet Hastanesi envarterinde bulunan 42 E 4822 plakalı  aracın Belediyemize kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak bağış olarak kabulü konusunun ek gündem maddesi olarak eklenmesine ve Üyelerden Duran AKSOY, Ömer EĞER, Kerim AKSOY ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek izinli sayılmaları  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- 01/02/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 01.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 01.03.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4-Meri imar planında park alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Toros Mahallesi 2509 adanın batısında bulunan 6674,05 m2 ve 2514 nolu adanın doğusunda bulunan 10.398,04 m2'lik alanların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/j maddesi gereğince Yap-İşlet-Devret modeli ile yatırım yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre süresi 30 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesine, yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-İş Makinaları 1 adet Sathi kaplama Aracı(Araç ve Üst Ekipmanları ile birlikte-Komple) alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den  600.000,00TL (Altı yüz bin  Türk Lirası),kredi kullanılmasına, İller Bankası A.Ş’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak  her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye  Başkanımız  Sayın  Özkan ÖZGÜVEN’in ve/veya Başkanlık Makamının  uygun göreceği bir personelin  yetkilendirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda;

Milliyetçi Hareket Partisinden  Cengiz UYSAL, Mehmet Vehbi ARIK, Mehmet Tolga PEKER, Hacı ÖĞÜTLÜ, ve  Ferudun ATALAY İller Bankası A.Ş.’den  600.000,00TL (Altı yüz bin  Türk Lirası) kredi alma konusunda ret oy kullanarak oyçokluğu  ile kabul edilmiştir.

6-Konya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ereğli Devlet Hastanesi envarterinde bulunan 42 E 4822 plakalı aracın Belediyemize kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak bağışının kabulü hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Nisan ayı meclis toplantı tarihinin 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mart ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

                       ERDİNÇ AKCA                   AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

                     MECLİS BAŞKANI                 KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE

                              İmza                                      İmza                                           İmza