Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01.02.2017 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01/02/2017 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-04.01.2017 tarih ve 2017/1-3 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

4-İlçemiz Karaburun Mahallesi N31B3C pafta 106 ada 4 parsel sayılı 42.926,00 m2 alanlı şehitlik ormanının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince bakımının ve sulamasının yapılması hususunda Şehitler Kurma ve Koruma Derneği ile protokol imzalanması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

5-Mevcut Hal Camisi imar planında inşaat alanında kaldığından, imar planında ibadet alanında kalan Alpaslan Mahallesi 115 ada 1 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)

6-Meri imar planında belediye hizmet alanında kalan Alpaslan Mahallesi 115 ada 3 parsel sayılı alanın kamulaştırılması için 7. Beş yıllık imar programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)Memur norm kadro cetvelindeki boş kadroda yapılacak derece değişikliğinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

7-2017 Mali yıl bütçe kanununda ‘ Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını’ düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

8-Mahalli idareler İşverenleri Sendika Üyeliğinin sona erdirilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

9-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ Görev, yetki ve Çalışma Esaslarını’ düzenleyen yönetmeliğin görüşülmesi. (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü)

10-Mart ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

1-Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün Ereğli İlçe sınırlarımız dahilin de her türlü cenaze hizmeti belediyemizce ücretsiz olarak verilmektedir. İlçe sınırlarımız haricinde diğer il ve ilçelerden getirilen yada götürülen cenazelerin taşıma ücretlerinin kilometre fiyat tarifesinin tespitinin görüşülmesi hususu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tüketici Hakem Heyet üyeliğine  Meclis üyelerinden 1 Asil ve 1 Yedek üye seçiminin yapılması hususu ek gündem maddesi olarak ve Üyelerden Nedim GÜNSEVEN, Ömer EĞER ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli Ercüment SARIKAFA ve Halil ERCAN’ın ise izinsiz olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-04.01.2017 tarih ve 2017/1-3 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/1 nolu dosyada görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-İlçemiz Karaburun Mahallesi N31B3C pafta 106 ada 4 parsel sayılı 42.926,00 m2 alanlı şehitlik ormanının 5393 sayılı belediye kanunun 75. maddesi gereğince bakımının ve sulamasının yapılması için Şehitler Ormanı Kurma ve Koruma Derneği ile protokol imzalanması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Mevcut hal camisinin yürürlükte bulunan imar planında konut alanında kalmasından dolayı ileride yapılabilecek düzenlemeler esnasında alternatif olması amacıyla yine imar planında ibadet yeri alanında kalan Alpaslan Mahallesi 115 ada 1 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı belediye kanunun 18/e maddesi gereğince satın alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

6-Meri imar planında belediye hizmet alanında kalan Alpaslan Mahallesi 115 ada 3 parsel sayılı alanının kamulaştırılması için 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-Kadro derecesi ve Memur müktesebinin sağlanması açısından Norm Kadro Yönetmeliği’ nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde boş olarak bulunan 1. dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun 4. dereceli olarak değiştirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-657 Sayılı DMK’nun fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 178.maddesinde; bu husustaki uygulamanın usul ve esaslarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2017 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; 2017 yılı memur maaş zammı ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak, aylık 400 TL. Tutarında maktu mesai ödemesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9-Kurumsal olarak sendikanın desteğine ihtiyaç duyulmaması ve sendika üyeliğinin maddi olarak Belediyemiz üzerinde bir külfet oluşturması sebebiyle Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına olan üyeliğimizin sona erdirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10-Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına dair yönetmelik, yasal düzenlemeler, belediyemizin mevcut imkan ve şartları ile ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Belediyenin yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendine dayanılmak suretiyle hazırlanmıştır.Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediye tarafından çıkarılacak yönetmeliklerin kabulünün, Belediye Meclisinin yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır.  Bu bağlamda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11-Ereğli İlçe sınırlarımız dahilinde her türlü cenaze hizmeti belediyemizce ücretsiz olarak verilmektedir.  İlçe sınırlarımız haricinde diğer il ve ilçelerden getirilen yada götürülen cenazelerin taşıma ücretlerinin kilometre fiyatının 0.60 Kuruş olarak belirlenmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

12-İlçe Tüketici Hakem Heyeti Üyeliğine Meclis üyelerinden İbrahim SÖKER ve Lokman GÖKTAŞ’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Asil Üyeliğe, Fethi ERTEKİN, Yedek Üyeliğe  Erdinç AKCA’nın seçilmelerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

13-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı meclis toplantı tarihinin 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ocak ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE

                     İmza                                                     İmza                                       İmza