Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/10/2016 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

05/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

 

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-07/09/2016 tarih ve 2016/9 sayılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-07.09.2016 tarih ve 2016/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 05.10.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-07.09.2016 tarih ve 2016/9-105 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Bulgurluk Mahallesi 1751 parselde bulunan 443/383 hisseyi Bahçeli Mahallesi 427 parsel sayılı arsanın Barbaros Mahallesi 3081 ada 3 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

6-Meri imar planında park ve yol alanında kalan Barbaros mahallesi 801 ada 6 ve 7 parsel 846 ada 38,39,40,41,42,43,44 ve 45 parsel sayılı yerlerin ve üzerindeki müştemilatın kamulaştırılması için  7. Beş yıllık imar programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

7-Belediyemiz 2017 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesi hususunun görüşülmesi (Mali Hiz. Müd.)

8-Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

                         1-Belediye meclisimizin 05/10/2016 tarihli Ekim ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem                                maddelerine geçilmeden önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2017-2019 Stratejik planında öngörülen çalışma                            alanlarında ihtiyaç duyulabilecek kadro unvanlarının oluşturulması amacıyla Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro                                          değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, 1 adet 6. dereceli Hukuk Müşaviri, 1 adet 7. Dereceli Grafiker ve 1 adet 7.                          Dereceli Sosyal Çalışmacı kadrosunun kurulması konusunun ek gündem maddeleri olarak  eklenmesi ve Meclis                                            Üyelerinden İsmet TAŞKIRAN, Ömer EĞER, Kemal UZUNDERE, Tevfik Fikret İVGEN ve Yüksel AKDOĞAN’ın İzinli                          sayılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-07/09/2016 tarih ve 2016/9 sayılı Eylül ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-07.09.2016 tarih ve 2016/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 05.10.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-07.09.2016 tarih ve 2016/9-105sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2016/17, 2016/18, 2016/19 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Bulgurluk Mahallesi 1751 parselde bulunan 383/443 hissenin,  Barbaros Mahallesi 3081 ada 3 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması, Bahçeli Mahallesi 427 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması veya 29 yıllığına kiralanması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Meri İmar Planında park ve yol alanında kalan Barbaros Mahallesi 801 ada 6 ve 7 parsel, 846 ada 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 parsel sayılı yerlerin ve üzerindeki müştemilatın kamulaştırılması için 7. Beş yıllık imar programına alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-Belediyemiz 2017 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesini görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

8-Belediyemiz 2017-2019 Stratejik planında öngörülen çalışma alanlarında ihtiyaç duyulabilecek kadro unvanlarının oluşturulması amacıyla Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, 1 adet 6. dereceli Hukuk Müşaviri, 1 adet 7. Dereceli Grafiker ve 1 adet 7. Dereceli Sosyal Çalışmacı kadrosunun kurulması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine;  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesini görüşmek üzere Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı 2.Birleşiminin  19 Ekim 2016 çarşamba günü saat 14.00’da yapılmasına, oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1.Birleşimini kapatmıştır.

 

 

HALİL KARAKUŞ                          Agah TAŞKIN                                ÖZKAN ÖZGÜVEN

 MECLİS KATİBİ                           MECLİS KATİBİ                             MECLİS BAŞKANI                                  

          İmza                                                İmza                                          (Belediye Başkanı)