Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/06/2016 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01/06/2016 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-18/05/2016 tarih ve 2016/5 sayılı Mayıs ayı olağan 2. birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 04.05.2016 tarih ve 2016/5-59 sayılı kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce alınacak ücretlerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-D.S.İ tarafından yaptırılan Konya Ereğli Merkez Taşkın Koruma İnşaatı yapım işinde Taşkın Önleme Kanalı alanında kalan Atakent Mahallesi 1859 ada 4, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 127, 128 parseller, Aydınlar Mahallesi 777 ada 1, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 parseller, Barbaros Mahallesi 789 ada 16, 18, 19, 20, 22 parseller, Yeni Bağlar Mahallesi 732 ada 2, 21, 23, 25, 43 parseller, 734 ada 54, 55, 56, 57, 58, 59 parseller, 735 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 743 ada 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 62 parseller, 744 ada 7, 8, 10, 11, 12 parsel sayılı yerlerin 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Konya İli Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 101 ada 27 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine, bu hususta iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

7-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için hazırlanan ‘Çalışma Esaslarını, görev ve yetkilerini’ düzenleyen yönetmeliğin görüşülmesi.( Muh.İşl.Müd.)

8-Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)

9-Temmuz ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Belediye meclisimizin 01/06/2016 tarihli Haziran ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Fen İşleri Müdürlüğünün Kredi ve Hibe Alınması için Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’e Yetki verilmesi hususlu konunun ek gündem maddesine eklenmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-18/05/2016 tarih ve 2016/5 sayılı Mayıs ayı olağan 2. birleşim Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-04.05.2016 tarih ve 2016/5-59 sayılı kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2016/6, 2016/7, 2016/8, 2016/9 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce alınacak ücretlerin görüşülmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-D.S.İ tarafından yaptırılan Konya Ereğli Merkez Taşkın Koruma İnşaatı yapım işinde Taşkın Önleme Kanalı alanında kalan Atakent Mahallesi 1859 ada 4, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 127, 128 parseller, Aydınlar Mahallesi 777 ada 1, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 parseller, Barbaros Mahallesi 789 ada 16, 18, 19, 20, 22 parseller, Yeni Bağlar Mahallesi 732 ada 2, 21, 23, 25, 43 parseller, 734 ada 54, 55, 56, 57, 58, 59 parseller, 735 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 743 ada 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 62 parseller, 744 ada 7, 8, 10, 11, 12 parsel sayılı yerlerin 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Konya İli Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 101 ada 27 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine, bu hususta iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/b maddesine dayanılmak suretiyle hazırlanmıştır.Yine Belediye Kanunu’ nun 18/m maddesinde, Belediye tarafından çıkarılacak yönetmeliklerin kabulünün, Belediye Meclisinin yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait yönetmeliğin kabulü hususunun Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için hazırlanan ‘Çalışma Esaslarını, görev ve yetkilerini’ düzenleyen yönetmeliğin görüşülmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Norm Kadro Yönetmeliği’ nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, 1 adet 7. dereceli Evlendirme Memuru kadrosunun kurulması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

  1. İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması ve İlgili Bakanlıklar, Avrupa Birliği Kuruluşları, Mevlana Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler, Uluslar arası kuruluşlar ile Dernek ve Vakıflardan  hibe  alınması konusunda Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’e gerekli işlemleri yürütmek üzere yetki verilmesi hususunda ;

İlgili Bakanlıklar, Avrupa Birliği Kuruluşları, Mevlana Kalkınma Ajansı, Büyükelçilikler,Uluslar arası kuruluşlar ile Dernek ve Vakıflardan Hibe alınması konusu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiş olup;

İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması konusunda ise,

 Milliyetçi Hareket Partisi Üyeleri : Mustafa KALE, Kemal UZUNDERE,         Mehmet Vehbi ARIK, Cengiz UYSAL, Feridun ATALAY, Kerim AKSOY, Hacı ÖĞÜTLÜ, Mehmet Tolga PEKER ve İsmali ŞAHİN ile

Cumhuriyet Halk Partisi Üyelerinden : Tevfik Fikret İVGEN ve Yüksel AKDOĞAN’ın red oyu kullanmasıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Temmuz ayı Meclis toplantı tarihinin 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis 1. Başkan Vekili Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Haziran ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

 

 

 

 ZÜHAL SAVAŞ KESER               AGAH TAŞKIN                       ERDİNÇ AKCA

        MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ                  MECLİS BAŞKANI                                 

                İmza                                         İmza                            (Belediye Başkan Vekili)