Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

18/05/2016 Tarihli Mayıs Ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 


18/05/2016 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS
TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 04/05/2016 tarih ve 2016/5 sayılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 04/05/2016 tarih ve 2016/5-61 sayılı Mayıs ayı meclis kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müd.)
4- Haziran ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 


1- Belediye meclisinin 18/05/2016 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısı 2. birleşiminde çoğunluğun görülmesi üzerine diğer gündem maddelerine geçilmiştir.
2- 04/05/2016 tarih ve 2016/5 sayılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 1. birleşim karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
3- 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı ayrı ayrı oylanarak oybirliği kabul edilmiştir.
 GELİR BÖLÜMÜ : 
  VERGİ GELİRLERİ :
 01-2- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergilerden : 3.923.069,18 TL, 01-3- Dahilinde  Alınan Mal ve Hizmet  Vergilerinden  : 1.681.997,11 TL   01- 6- Harçlardan :  3.565.316.62 TL olmak  üzere  Vergi Gelirlerinden  2015 yılında   9.170.382.91 TL  tahakkuk elde edilmiş  olup 2014 yılından  devreden 472.749,29 TL Tahakkukla  birlikte toplam tahakkuk 9.643.132.20TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 9.289.715,45 TL Tahsilat yapılmış olup  yapılan tahsilattan 26.841.28 TL ret ve iadeler  düşüldükten sonra net tahsilat 9.262.874.17 TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen  380.258.03 TL tahsil edilmek üzere 2016 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKÜYET  G E L İ R L E Rİ :
      03-1 Mal ve hizmet Satışı gelirlerinden : 647.457,60 TL 03-6 Kira Gelirlerinden :1.156.008,72 TL olmak üzere 2015 Yılı tahakkuku 1.803.466.32 TL dir 2014 Yılından devreden 673.590.11 TL tahakkuk ile birlikte  2015 yılı toplam tahakkuku  2.477.056.43 TL olarak  gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu tutardan 1.809.698.40 TL Tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan 6.232.08 TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat 1.803.466,32 TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 673.590,11 TL tahsil edilmek üzere 2016 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 04-A L I N A N  B A Ğ I Ş  V E  Y A R D I M L A R İLE ÖZEL GELİRLER :
04-4 Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan : 994.237,75 TL tahakkuk elde edilmiş olup tahakkukun tamamı yılı içerisinde tamamı tahsil edilmiş olup, oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 05- D İ Ğ E R  G E L İ R LE R :  05-1 Faiz gelirlerinden :1.040.60 TL 05-2- Kişi ve Kurumlardan alınan Paylardan : 47.359.796,38TL 05-3 Para cezalarından : 440.279,01 TL 05-9- Diğer Çeşitli Gelirlerden : 1.390.361,37 TL olmak üzere 2015 Yılı tahakkuku 49.191.477,36 TL dir  2014 Yılından devreden 146.693.52 TL Tahakkukla birlikte 2015  yılı  toplam tahakkuku  49.338.170,88 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk  eden bu tutardan 49.517.640,53 TL tahsilat yapılmış olup yapılan tahsilattan 326.163.17 TL Ret ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilat 49.191.477.36 TL olarak gerçekleşmiştir  tahsil edilemeyen 146.693,52 TL tahsil edilmek üzere 2016 yılına devredilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 06-S E R M A Y E  G E L İ R L E R İ :  06-1-Taşınmaz satış gelirleri , taşınır satış gelirleri  olmak üzere Sermaye Gelirlerinde Toplam  12.545.207.38 TL tahakkuk yapılmış, 12.563.207.38 TL tahsil edilmiş ve 18.000.00 TL red edildikten sonra net gelir 12.545.207,38 TL tahsil edilmiş olup, oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.


G İ D E R  K E S İ N  H E S A B I :


ÖZEL KALEM HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 2.003.700,00 TL ödenek konulmuş,yılı içerisinde eklenen 177.198,22TL ve 177.000.00 TL düşürüle n ödenekle birlikte  toplam ödenek 2.003.898,22 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.501.933,20 TL sı harcanmış 501.965,02 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
YÖNETİM HİZMETLERİ :       Bu bölüme bütçe ile 260.700,00 TL ödenek konulmuş, eklenen 12.427.03 TL ödenek eklenmiş ve 12.427.03 TL düşürülen ödenekle  birlikte toplam ödenek  260.700,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 170.400,46 TL sı harcanmış 90.299.54 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 DANIŞMA VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 2.269.196,00 TL ödenek konulmuş, eklenen 55.447.20 TL ve düşülen   54.250.00 TL ödenekle birlikte toplam ödenek 2.270.393.20 TL olmuştur.Bu ödeneğin yıl içerisinde 801.850,46 TL sı harcanmış 1.468.542.74 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ : Bu  bölüme bütçe ile 2.049.500,00 TL ödenek konulmuş, eklenen  98.000,00 TL ödenek ve 98.000,00  TL düşülen ödenekle birlikte toplam ödenek 2.049.500,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin yıl içerisinde 969.061,29 TL sı harcanmış 1.080.438,71 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
          BELEDİYE MUHASEBE VE BÜTÇE HİZMETLERİ :        Bu bölüme bütçe ile 30.877.600,00 TL ödenek konulmuş, eklenen 940.700,00 TL ve düşülen 10.640.866,52 TL ödenekle birlikte net ödenek 21.177.433,48 TL olmuştur.Bu ödeneğin 18.955.697,82 TL sı harcanmış ve kalan 2.221.735.66 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
İMAR HİZMETLERİ  :       Bu bölüme bütçe ile 3.078.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 109.500,00 TL ödenek ve düşülen 809.500,00 TL ile birlikte net ödenek 2.378.000,00 TL olmuştur.Bu ödeneğin 1.285.029,23 TL sı harcanmış kalan 1.092.970.77 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 

FEN İŞLERİ HİZMETLERİ  Bu bölüme bütçe  ile 27.398.250,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 4.624.312,16 TL ödenek
eklenmiş ve 596.100,00 düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 31.426.462,16 TL olmuştur. Bu ödeneğin 20.469.467,27 TL sı harcanmış kalan 10.956.994,89 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ       Bu bölüme bütçe ile 7.837.250,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 115.231,90 TL ödenek eklenmiş ve 110.000,00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 7.842.481,90 TL olmuştur. bu ödeneğin 5.883.643,79 TL sı harcanmış  kalan 1.958.838,11 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 ZABITA HİZMETLERİ : Bu bölüme bütçe ile 3.285.700,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 190.100,00 TL ödenek eklenmiş ve 28.000,00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 3.447.800,00 TL olmuştur. bu  ödeneğin 2.304.070,22 TL sı harcanmış  kalan 1.143.729,78 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ :  Bu bölüme bütçe  ile 825.800,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 4.682.000,00 TL ödenek eklenmiş ve  24.000,00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 5.483.800,00 TL olmuştur. ödeneğin 4.951.478,19 TL sı harcanmış  kalan 532.321,81TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMETLERİ :  Bu bölüme bütçe  ile 2.685.000,00 TL ödenek konulmuş, yılı içerisinde eklenen 1.520.377,04 TL ödenek eklenmiş ve 35.150,00 TL düşülen ödenekle birlikte toplam net ödenek 4.170.227,04 TL olmuştur.Bu  ödeneğin  3.318.890,98 TL sı harcanmış 851.336,06 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ : Bu bölüme bütçe  ile 522.820,00 TL ödenek konulmuş,yılı içinde 1.017.151,00 TLödenek eklenmiş ve  17.151.00TL düşülen ödenekle birlikte toplam ödenek 1.522.820,00 TL olmuştur.  Bu ödeneğin 622.394,66 TL sı harcanmış  kalan 900.425,34 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 PARK BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Bu bölüme bütçe ile 4.674.500,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 108.110,00 TL ödenek eklenmiş ve 108.110,00 TL düşülen ödenek ile birlikte toplam ödenek 4.674.500,00 TL olmuştur. ödeneğin 2.456.640,77 TL sı harcanmış kalan  2.217.859,23 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ : Bu bölüme bütçe ile 684.700,00 TL ödenek konulmuş, yılı içinde 10.500,00 TL ödenek eklenmiş ve 10.500,00 TL düşülen ödenekle  ile birlikte toplam ödenek 684.700,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 366.717,98 TL sı harcanmış  kalan 317.982,02 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ : Bu bölüme bütçe ile  2.049.500,00 TL ödenek konulmuş,  eklenen   9.300,00 TL ödenek  ve 1.309.300,00 TL düşülen ödenekle birlikte  toplam ödenek 749.500,00 TL olmuştur, bu ödeneğin yılı içerisinde 114.013,35 TL sı harcanmış kalan 635.486,65 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Bu bölüme bütçe ile  383.401,00 TL ödenek konulmuş ,eklenen 387.000,00 TL ödenek ve27.000TL düşürülen ödenekle birlikte toplam ödenek743.401,00 TL olmuş,bu ödeneğin yılı içerisinde 367.887.59 TL sı harcanmış kalan 375.513,41 TL ödeneğin imha edilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince Haziran ayı meclis toplantı tarihinin 01 Haziran 2016 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkan Vekili Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs ayı meclis toplantısı 2. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

ZÜHAL SAVAŞ KESER        AGAH TAŞKIN                       ERDİNÇ AKCA
MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ                  MECLİS BAŞKANI                                 
          İmza                                         İmza                           (Belediye Başkan Vekili)