Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/03/2016 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantı Karar Özetleri

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 03/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 03.02.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 02.03.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)
4- İlçemiz Kuzukuyu mahallesinde mera vasıflı 558 nolu parselin yaklaşık 6000,00m2’lik kısmında 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin  a bendine göre ibadet yeri (Namazgah) yapılması 4342 sayılı mera kanununun 14. Maddesinin c bendine göre vasıf değişikliğinin yapılması hususunun  görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Koruma amaçlı imar planında bulunan Selçuklu Mahallesi 1241 ada 1 parsel 1236 ada 1 parsel 1237 ada 1 parsel 1238 ada 1 parsel, 1239 ada 1 parsel sayılı yerlerde 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan Selçuklu mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı yerdeki vatandaşa ait hisselerin Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satın alınması, satın alma işlemlerini yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.( Emlak ve İst. Müd.)
6- Memur Norm kadro cetvelinde yapılacak kadro ihdasının ve dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi hususu.(İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
7- 2016 mali yıl bütçe kanununda “ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta maktu mesai ücretinin görüşülmesi .(İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
8- Nisan ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

1- Belediye Meclisimizin 02.03.2016 tarihli Mart Ayı Meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine diğer gündem maddelerine geçilmeden önce İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün Hacımemiş Mahallesinde mera vasfı değişikliği talebi gündemin dahil edilmesi oylanarak oybirliği ile gündeme dahil edilmiş olup, kapanış maddesi bir sonraki maddeye kaydırılmıştır.
2- 03/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Şubat ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 03.02.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 02.03.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- İlçemiz Kuzukuyu mahallesinde mera vasıflı 558 nolu parselin yaklaşık 6000,00m2’lik kısmında 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin  a bendine göre ibadet yeri (Namazgah) yapılması 4342 sayılı mera kanununun 14. Maddesinin c bendine göre vasıf değişikliğinin yapılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- Koruma amaçlı imar planında bulunan Selçuklu Mahallesi 1241 ada 1 parsel 1236 ada 1 parsel 1237 ada 1 parsel 1238 ada 1 parsel, 1239 ada 1 parsel sayılı yerlerde 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan Selçuklu mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı yerdeki vatandaşa ait hisselerin Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satın alınması, satın alma işlemlerini yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
6-  Bu çerçevede hizmet etkinliği ve verimliliği açısından Norm Kadro Yönetmeliği’ nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde dolu olarak bulunan 4. dereceli Hal Müdürü kadrosunun 1. dereceli olarak değiştirilmesi ve 1 adet 4. dereceli Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun kurulması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- 657 Sayılı DMK’nun fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 178.maddesinde; bu husustaki uygulamanın usul ve esaslarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2016 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; 2016 yılı memur maaş zammı ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak, aylık 370-TL. tutarında maktu mesai ödemesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
8- İlçemiz Hacımemiş mahallesinde mera vasıflı 110 ada 9 nolu parselin yaklaşık 16.000,00m2’lik kısmında 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin  a bendi ve 4342 sayılı mera kanununun 14. Maddesinin c bendine göre  vasıf değişikliğinin yapılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
9- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Nisan ayı meclis toplantı tarihinin 06 Nisan 2016 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mart ayı Meclis toplantısını kapatmıştır.  

 

 HALİL KARAKUŞ                  AGAH TAŞKIN                     ÖZKAN ÖZGÜVEN
  MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ                    MECLİS BAŞKANI                                 
            İmza                                          İmza                                (Belediye Başkanı)
                                                                                                                  İmza