Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/12/2015 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 04/11/2015 tarih ve 2015/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 04.11.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 02.12.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 04.11.2015 tarih ve 2015/11-150 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- 6360 sayılı kanunla beraber Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan köy ve beldelerin mahalle olmasıyla birlikte numarataj çalışmaları yeniden düzenlendiğinden bu kapsamda mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
6- Batıalagöz Mahallesi 1005 ada 1 parsel sayılı yerin yolda kalan kısmı ile yol fazlası kısmının ihdası sonucu oluşacak parselin takası hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd)
7- Camikebir Mahallesi 1003 ada 4 parsel sayılı yer ile mülkiyeti Belediyemize ait  Camikebir Mahallesi 1003 ada 14 parsel sayılı yerin takası hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
8- Barbaros Mahallesi 1483 ada 1 parsel sayılı yerin satın alınması hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
9- Camikebir Mahallesi 160 ada 17 parsel sayılı yerin satın alınması hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
10- Memur Norm Kadro cetvelinde yapılacak boş kadro derece değişikliğinin görüşülmesi (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
11- Ocak ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

1- Belediye meclisimizin 02/12/2015 tarihli Aralık ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmiştir.
2- 04/11/2015 tarih ve 2015/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 04.11.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 02.12.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 04.11.2015 tarih ve 2015/11-150 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2015/40, 2015/41, 2015/42 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 6360 sayılı kanunla beraber Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan köy ve beldelerin mahalle olmasıyla birlikte numarataj çalışmaları yeniden düzenlendiğinden bu kapsamda mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
6- Batıalagöz Mahallesi 1005 ada 1 parsel sayılı yerin yolda kalan kısmı ile yol fazlası kısmının ihdası sonucu oluşacak parselin takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
7- Camikebir Mahallesi 1003 ada 4 parsel sayılı yer ile mülkiyeti Belediyemize ait  Camikebir Mahallesi 1003 ada 14 parsel sayılı yerin takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
8- Barbaros Mahallesi 1483 ada 1 parsel sayılı yerin satın alınması konuda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
9- Mülkiyeti D.S.İ Genel Müdürlüğüne Ait Olan İlçemiz Camıkebir Mahallesi 160 Ada 17 Parsel Sayılı Yerin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi Uyarınca Satın Alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
10- Memur Norm Kadro Norm Kadro Yönetmeliği’ nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde boş olarak bulunan 4. dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun 1. dereceli olarak değiştirilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
11- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ocak ayı meclis toplantı tarihinin 06 Ocak 2016 Çarşamba günü saat: 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kasım ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

HALİL KARAKUŞ                AGAH TAŞKIN               ÖZKAN ÖZGÜVEN
MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ               MECLİS BAŞKANI                                 
          İmza                                   İmza                          (Belediye Başkanı)
                                                                                                İmza