Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/03/2020 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4/03/2020 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  2. 2. 5/02/2020 tarihinde yapılan Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
  3. 3. 4/03/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  4. 4. 5.02.2020 tarihli ve 19 sayılı Belediye Meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen, meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 4 adet imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
  5. 5. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Toros Mahallesi Şehit Metin Düzgün Caddesi No:66 adresindeki mescit, büfe, depo ve wc den oluşan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre Adalet Bakanlığı Ereğli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsis edilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
  6. 6. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz muhtelif yerlerinde bulunan baz istasyonlarından kira süresi bitenlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
  7. 7. Hissedarı olduğumuz ilçemiz Bulgurluk Mahallesi 2558 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşacak mülkiyeti Belediyemize ait ekli krokide B (4178,31m²) ve C (12592,96m²) ile gösterilen parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
  8. 8. Nisan ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 27 Üye olmak üzere toplam 28 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER,  Halime DEMİREL AKBEL, Hasan Fatih SAÇIKARALI ve Tamer ÜNLÜ’nün toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir. Ek gündem maddesi olarak;

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Sayıştay 2018 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme raporunun 18. Maddesinde tespit edilen Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin takip ve tahsil edilmediği tespit edilmiş olup, Belediyemizin tasarrufunda bulunan bu konuyla ilgili yerlerden geçiş ve kira bedelleri ve diğer ücret geçiş hakları bakımından gelir getirici tespit değerlendirmelerini ve tahakkuklarını gerçekleştirmek amacıyla Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya, Belediye Encümenine ve ilgili müdürlüğe gerekli işlemlerin yapılması için yetki verilmesi hususunun Meclis gündeminin 8. maddesi olan kapanış maddesi yerine ek gündem maddesi olarak eklenmesi yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.    

 

2- 05/02/2020 tarihinde yapılan Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- 04.03.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Ereğli Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarihli ve 19 sayılı  Meclis kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen ilçemiz Cahı Mahallesi 2654 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği 18.02.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- Ereğli Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarihli ve 19 sayılı  Meclis kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen, Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi;

Plan notunun 10. MaddesininBlok ve ayrık nizam yapılaşma ön görülmüş konut alanlarında planda tanımlanan parselasyon çizgileri ile parsel sınırı ve büyüklüğü belirlenenler dışında, imar uygulamalarıyla (18. Madde uygulaması ve parselasyon planları) 6 kat ve üzeri yapılaşma ön görülmüş alanlarda 1000 metrekareden küçük, 3, 4 ve 5 kat yapılaşma ön görülmüş olanlarda 500 metrekareden küçük parsel oluşturulamaz.”  şeklinde ki plan notu değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Uygulama İmar Planına ilişkin plan notu değişikliği talebinin değerlendirildiği 18.02.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- Ereğli Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarihli ve 19 sayılı  Meclis kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen, ilçemiz Ziya Gökalp Mahallesi 408 ada, 82 nolu parsel Akaryakıt Satış İstasyonu+LPG alanında kalmakta olup, tek başına uygulama yapabilir duruma getirilmesine ilişkin plan değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği 18.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- Ereğli Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarihli ve 19 sayılı  Meclis kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen ilçemiz Hacı Mutahir Mahallesi 996 ada, 80 nolu parsel blok nizam 7 katlı ticaret+konut alanında kalmakta olup, arka bahçe mesafesinin 4,5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin Plan Değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği 18.02.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı imar komisyon raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Toros Mahallesi Şehit Metin Düzgün Caddesi No:66 adresindeki mescit, büfe, depo ve wc den oluşan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre Adalet Bakanlığı Ereğli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsis edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9-  Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz muhtelif yerlerinde bulunan baz istasyonlarından kira süresi bitenlerin  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- Hissedarı olduğumuz ilçemiz Bulgurluk Mahallesi 2558 parsel sayılı taşınmazın ifrazından oluşacak mülkiyeti Belediyemize ait ekli krokide B (4178,31m²) ve C (12592,96m²) gösterilen parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması,  yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- Belediyemizin tasarrufunda bulunan yerlerde kaçak ve izinsiz baz istasyonlarına gerekli işlemlerin yapılabilmesi, gelir tarifesinde olması gerekli Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden, enerji nakil hatlarının geçtiği yerlerden, fiber optik altyapı tesisleri ve hatlarından, elektrik aydınlatma trafo merkezlerinden, elektrik aydınlatma direklerinin ve panolarının bulunduğu yerlerden ve doğalgaz hatlarının geçtiği yerlerden alınması gereken her türlü ücret ve geçiş hakkı bedellerinin 2020 yılı Gelir tablosuna eklenmesi konularında Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya, Belediye Encümenine ve ilgili müdürlüğe gerekli işlemlerin yapılması için yetkilendirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

12- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Nisan ayı Meclis Toplantı tarihinin 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mart ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU               MUSTAFA KUMRU                     FİKRET AKPINAR

  MECLİS BAŞKANI                        KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE