Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

08/01/2020 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

   T.C.

 

               KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

               08/01/2020 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS

              TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 2. 06/12/2019 tarihinde yapılan Aralık ayı 2. Birleşim olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
 3. 2019 yılı Bütçe Gelir ve Giderlerine ait işlemlerin denetimi için Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
 4. Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının ve boş kadro değişikliğinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 5. 2020 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 6. 2020 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
 7. 08.01.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar Meri İmar Planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 8. İmar Komisyonuna havale edilen Meri İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 4 adet İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 9. Taşağıl, Kamışlıkuyu ve Çakmak Mahallelerinde Kamu Orta Malı olan mera, harman yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14/d maddesi gereğince vasıf değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
 10. Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı arsa üzerinde mülkiyeti şahıslara ait olan iş yerleriyle, Belediyemizin aynı parsel üzerinde yapmayı planladığı iş merkezindeki iş yerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılmasının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 11. Şehrimizin termal turizmden ve doğa turizminden istifade edilmesi bakımından mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Kültür Parkına ve Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesinde bulunan arazilerimiz üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesine göre yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile tesisler yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre 30 yıla kadar ihale ve sözleşme yapabilmesi ya da hasılat paylaşımı şeklinde gelir getirici işlemler yapabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 12. İlçemiz Akhüyük Mahallesi İR 42-2016/23 sayılı ruhsatla Belediyemiz uhdesinde olan termal sahada çıkarılan suyun, termal tesislerde ve termal seralarda kullanılması ve emsal Belediyelerdeki fiyatlar baz alınmak suretiyle fiyatının belirlenmesi için Belediye Başkanına ve /veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)
 13. Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 27 Üye olmak üzere toplam 28 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER ve Ömer EĞER’in toplantıya katılmadığı, Zeki ÜSTÜNDAĞ ve Eyyup ARPACI’nın ise izin dilekçesinin olduğu görülmüş olup izin dilekçesinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

 

2- 06/12/2019 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan Meclis toplantısı 2. Birleşim karar özetleri Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. madde hükümleri çerçevesinde Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, siyasi partilerin meclis üye sayılarının meclis üye tam sayılarına oranlanması suretiyle yapılan hesaplamaya göre, gizli oylama neticesinde 2020 yılı için bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyelerinden Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL AKBEL, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Ömer SÜLLÜ ve Mahmut Melih AYATA Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

4- Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 10 ve 11. maddesi gereğince; norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan 4. dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun 1. dereceli olarak değiştirilmesine, 1 adet 1. dereceli Şehir Plancısı, 1 adet 7. dereceli Teknisyen kadrosu ile 1 adet 8. dereceli Mimar kadrosunun kaldırılarak 3 adet 4. dereceli Mühendis kadrosunun kurulmasına, 2 adet 7. dereceli Tekniker kadrosunun kaldırılarak 2 adet 3. dereceli Mühendis kadrosunun kurulmasına ve 1 adet 7. dereceli Fizyoterapist kadrosunun ihdas edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 2020 yılında Sözleşmeli Personel çalıştırılması ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin Maliye Bakanlığınca yeniden belirlenecek ücret tavanlarına göre unvan-ücret tespitlerinin yapılabilmesi için birleşik tablo ve sütunlar halinde düzenlenerek ek tabloda gösterilen ücret listesinin (ekli listede yer almayan unvanların çalıştırılması söz konusu olduğunda Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı için yayımladığı ücret listesindeki karşılıklar esas alınmak üzere) bütün halinde Meclisçe kabul edilerek 657 Sayılı Kanuna göre net aylık ücret ya da tam zamanlı sözleşmeli tavan ücretlerinden hangisinin ödeneceği takdirinin sözleşmeli personelin Belediyemizdeki kıdem, hizmet ve liyakatinin veya yeni göreve başlamasının göz önünde bulundurulmak üzere Belediye Başkanlık Makamına bırakılması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2020 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; 2020 yılı memur maaş zammı ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak, maktu mesai tutarının 2020 yılı için 559,00TL(Beş Yüz Elli Dokuz Lira) olarak ödenmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- 08.01.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

8- Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Orhaniye Mahallesi 176 ada, 15 nolu parsel Doğu Planlama Alt Bölgesine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında gelişme konut alanında kalmakta olup, Konya Büyükşehir Belediyesince 13.09.2019 tarihinde onaylanan Nazım İmar Planında ibadet yeri olarak planlanan yere ait uygulama imar planı teklifi İmar komisyonunca uygun görülmüştür. Uygulama imar planı teklifinin imar komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Hamidiye Mahallesi 38 ada, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 38 nolu parsellerin Akaryakıt ve Servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifi imar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüştür. Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin imar komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Bulgurluk Mahallesi 106 ada, 2 nolu parselin, imar planında depolama alanı ve ticaret alanı (T3) olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifi imar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüştür. Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin imar komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Namık Mahallesi 2964 ada, 4, 5, 6, 7 ve 1593 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin imar planında özel sosyal tesis olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği teklifi imar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüştür. Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin imar komisyonundan geldiği şekli ile kabulünün ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması için yapılan oylama sonucunda;

            Meclis üyelerinden Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ,  Halime DEMİREL AKBEL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE,  Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN red oyu kullanmış, Cemil DÖNMEZ çekimser oy kullanmış, 9 red ve 1 çekimser oya karşılık, 18 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

12- 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile köy iken mahalleye dönüştürülen ve mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, tapu alanları ve tahdit sınırına giren alanları belirtilen mera parsellerindeki işgaller Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmiş tahdit sınırı oluşturularak halihazırı yapılmıştır. İşgal sebebiyle söz konusu parseller teknik açıdan mera vasfını kaybettiğinden; belirtilen Kamu Orta Malı olan mera, harman yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanununun 14/d maddesi gereğince vasıf değişikliğinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

13- Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı arsa üzerinde mülkiyeti şahıslara ait olan iş yerleriyle, Belediyemizin aynı parsel üzerinde yapmayı planladığı iş merkezindeki iş yerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- Şehrimizin termal turizmden ve doğa turizminden istifade edilmesi bakımından mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Kültür Parkına ve Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesinde bulunan arazilerimiz üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/j maddesine göre yap-işlet veya yap işlet devret modeli ile tesisler yapılması, 5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre 30 yıla kadar ihale ve sözleşme yapabilmesi ya da hasılat paylaşımı şeklinde gelir getirici işlemler yapabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ,  Halime DEMİREL AKBEL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE,  Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN, Cemil DÖNMEZ çekimser oy kullanmış, 10 çekimser oya karşılık, 18 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

15- İlçemiz Akhüyük Mahallesi İR 42-2016/23 sayılı ruhsatla Belediyemiz uhdesinde olan termal sahada çıkarılan suyun termal tesislerde, termal seralarda kullanılması ve emsal Belediyelerdeki fiyatlar baz alınmak suretiyle fiyatının belirlenmesi için Belediye Başkanına ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi için yapılan oylama sonucunda;

Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ,  Halime DEMİREL AKBEL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE,  Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN, Cemil DÖNMEZ çekimser oy kullanmış, 10 çekimser oya karşılık, 18 kabul oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Şubat ayı Meclis Toplantı tarihinin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ocak ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

                                      HÜSEYİN OPRUKÇU               MUSTAFA KUMRU             HASAN FATİH SAÇIKARALI

                                       MECLİS BAŞKANI                        KATİP ÜYE                                  KATİP ÜYE