Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/08/2022 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ  03/08/2022 AĞUSTOS MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2-01/07/2022 tarihinde yapılan Temmuz ayı Meclis Toplantı kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 03/08/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- İlçemiz Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkiinin 500 Evler  Mahallesine bağlanması ile ilgili İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 05.07.2022 tarihli ve 4235 sayılı yazısı gereği alınacak Meclis kararında cadde ve sokak isimlerinin veya koordinatlarının bulunması gerektiğinden konu hakkında Meclis kararı alınmasının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- 2022 Mali Yılı Ek Bütçenin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

6- Belediyemizin kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara hitaben kamu sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat  Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) kullandığı / kullanacağı teminat mektubu kredileri için 10.000.000,00TL(On Milyon Türk Lirası) tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

7- Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 15.000.000,00TL(On Beş Milyon Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık  Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

8- İmar Planında Sağlık Tesis alanı olarak kalan Üçgöz Mahallesi 3569 ada, 2 parsel (382,33m²) sayılı yere Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddelerine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

9- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak dolu kadro değişikliğinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

10- 2022 Mali Yıl Bütçe Kanun’unda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta Maktu Mesai Ücretinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

11- Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 105) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 23 Üye olmak üzere toplam 24 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Mahmut ALTINKAYA ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı,

Talha ÜZER, Cemil DÖNMEZ, Ali Rıza GÜBE, Cafer ÖZER ve Ömer SÜLLÜ’nün ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 106) 01.07.2022 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (Karar No: 107) 03.08.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 108) İlçemiz Hacımemiş Mahallesi Koraş Mevkii Koraş Caddesi ve Beyköy Caddesinin güneyinde, Hacımemiş Caddesinin doğusu ve batısında kalan 94950, 94951, 94952, 94956, 94957 ve 94958. Sokakların bulunduğu ve ED50 6 derecelik koordinatlarla çevrilen alanın 500 Evler Mahalle sınırına katılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No: 109) Mahalli İdareler Bütçe Uygulamaları  Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince 2022 Yılı Gider Bütçe tertiplerinde  ödeneklerin yetersiz olmasından  dolayı, 2022 Mali  Yılı için hazırlanan ek bütçenin, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6- (Karar No: 110) Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, 03.08.2022 tarihli ve 109 sayılı Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 Mali Yılı için hazırlanan ek bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp değerlendirilmesi için oturuma 20 (yirmi) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.

7- (Karar No: 111) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 23 Üye olmak üzere toplam 24 üye ile 2. Oturum için toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Mahmut ALTINKAYA ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı,

Talha ÜZER, Cemil DÖNMEZ, Ali Rıza GÜBE, Cafer ÖZER, Ömer SÜLLÜ’nün ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüştür.

8- (Karar No: 112) Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 163.000.000,00TL üzerinden bağlanan 2022 Mali Yılı Ek Gelir Gider Bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 113) Belediyemizin Kamu Kurumlarına ve Özel Kuruluşlara hitaben Kamu Sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) Kullandığı/Kullanacağı Teminat Mektubu Kredileri için 10.000.000,00TL (On Milyon Türk Lirası) tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

10- (Karar No: 114) Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 15.000.000,00TL(Onbeş Milyon Türk lirası)  kredi kullanılmasına,

Krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankaları adına ipotek veya rehin edilmesine,

İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık  Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No: 115) İmar Planında Sağlık Tesis alanı olarak kalan; Üçgöz Mahallesi 3569 ada 2 parsel (382,33m²) sayılı yere Sağlık Tesisi yapılması ve bu amaçla kullanılması şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 18/e maddesi ve aynı kanun’un 75/d maddesine göre Sağlık Tesis alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No: 116) Belediyemiz Hizmet etkinliği ve verimliliği açısından, Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11. maddesi gereğince, norm kadro cetvelimizde dolu olarak bulunan 1 adet 7. Dereceli Ekonomist kadrosunun kaldırılarak, 1 adet 7. Dereceli İstatistikçi kadrosunun kurulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (Karar No: 117) Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2022 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; 2022 yılı memur maaş zammı ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak, maktu mesai tutarının 2022 yılı için, 15 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 850,00TL(Sekiz Yüz Elli Lira) olarak ödenmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- (Karar No: 118) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Eylül ayı Meclis Toplantısı tarihinin 07 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ağustos ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.