Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/07/2022 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

 

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

01/07/2022 TEMMUZ MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 01/06/2022 tarihinde yapılan Haziran ayı Meclis Toplantı Kararlarının oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 01/07/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- İmar Komisyonuna havale edilen konular hakkındaki komisyon raporlarının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5- Mimari proje kontrol aşamasında işleyişin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından, planlı ve plansız alanlarda Lisanslı Harita Bürosunca onaylı aplikasyon krokisi, plan kote ve uygulama tutanağı evraklarının proje kontrol aşamasında gelmesi ve yine üç tarafı kapalı gömme ve yarı gömme olan balkonlarda güvenlik önlemleri de dikkate alınarak duvar yapılmaması ve korkuluk olarak belirlenmesi hususlarının plan notlarına eklenmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

6- Mülkiyeti Belediyemize ait, Aziziye Mahallesi 1981 parselde bulunan 313,29m² yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı  Belediye Kanunu'nun 18\e maddesine göre satışının yapılması. (Emlak ve İstimlak Md.)

7- Mülkiyeti  Belediyemize ait, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 3623 ada 1 parsel sayılı 1.309,25m² yüzölçümlü arsa ile  Çömlekçi Mahallesi 1724 ada 11 parsel sayılı 382,06m² yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması. (Emlak ve İstimlak Md.)

8- Mülkiyeti  Belediyemize ait, Hortu Mahallesi 256 ada 1 parsel sayılı 905m² yüzölçümlü arsa ile Hortu Mahallesi 256 ada 3 parsel sayılı 826m² yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması. (Emlak ve İstimlak Md.)
9- Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Md.) 

10- Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 95) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 23 Üye olmak üzere toplam 24 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Mahmut ALTINKAYA ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın toplantıya katılmadığı,

Talha ÜZER, Ömer EĞER, Halime DEMİREL, Mehmet YAŞA, Emine Hülya ÇAYHAN, Ömer SÜLLÜ’nün ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 96) 01.06.2022 tarihinde yapılan Haziran ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 97) 01.07.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 98) 13.06.2022 tarihli ve 2022/17 nolu İmar Komisyon raporu; Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi 19 ada, 6 nolu parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup,

Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi 19 ada, 6 nolu parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No: 99) Mimari proje kontrolü aşamasında işleyişin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından; Planlı ve Plansız alanlarda plan kote, uygulama tutanağı (TUS) evraklarının ve Lisanslı Harita Bürosunca onaylı aplikasyon krokisinin proje kontrol aşamasında belediyemize ibrazı ve yine üç tarafı kapalı gömme ve yarı gömme olan balkonlarda güvenlik önlemleri de dikkate alınarak balkon tanımına uygun olarak en az bir cephesi açık olacak şekilde kat boyunca sağında ve solunda niş olarak duvar konulmamalı ve parapet malzemesinin duvar olarak belirtilmemesi hususlarının plan notlarına eklenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüş olup,

              13.06.2022 tarihli ve 2022/18 nolu İmar Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü için yapılan oylama sonucunda;

              Meclis Üyelerimizden Ayhan KOTAN ret oyu vermiş olup, 1 ret oya karşılık, 23 kabul oyla, gündem konusu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No: 100) Mülkiyeti  Belediyemize ait Aziziye Mahallesi 1981 parselde bulunan 313,29m²’lik arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No: 101) Mülkiyeti  Belediyemize ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi 3623 ada, 1 parsel sayılı 1.309,25m² yüzölçümlü arsa ile  Çömlekçi Mahallesi 1724 ada, 11 parsel sayılı 382,06m² yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 102) Mülkiyeti  Belediyemize ait Hortu Mahallesi 256 ada, 1 parsel sayılı 905m² yüzölçümlü arsa ile Hortu Mahallesi 256 ada 3 parsel sayılı 826m² yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 103) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/m ve 15/b maddeleri gereğince hazırlanan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No: 104) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı Meclis Toplantısı tarihinin 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Temmuz ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

                  Hüseyin OPRUKÇU                Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA

                      Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                    Katip Üye

                    Belediye Başkanı