Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

09/05/2022 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1.Birleşim Karar Özetleri

 
 T.C.
 
     KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ
      09/05/2022 MAYIS MECLİS TOPLANTISI
 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 06/04/2022 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3-09/05/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Aydınlar Mahallesinde yaklaşık 262 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

5- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak 1 adet 1. dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.) 

6- Ereğli Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 30, 31 ve 33 parsel sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesi gereğince Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri amaçlı yatırımların 30 yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8-Sermayesinin %99,95"i Ereğli Belediyesine ait olan Bolkar İnşaat Tur. Hay. İşl. A.Ş.'nin amaçlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla öz kaynaklarının güçlendirilmesi için sermaye artırımı ihtiyacı ile ilgili, Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait, Tapuda Ziya Gökalp Mahallesi 369 ada 21 parsel sayılı taşınmazın ayni sermaye olarak söz konusu taşınmazın Konya Asliye Ticaret Mahkemesinden gelecek değer tespitinde belirtilen bedeli kadar, şirkete sermaye artırımı olarak devrinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

9- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 182 ada 1 parsel sayılı yerin (53.502,00m²) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

10-Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait İlçemiz Hacımemiş Mahallesinde İmar Planında Park  Alanında kalan 195 ada 8 parsel (356.972,71m²) sayılı yerin ekli krokide ''A'' ile gösterilen 170.000,00m²'lik kısmı Millet Bahçesi amaçlı kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre 25 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

11- Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait İlçemiz Namık Kemal Mahallesinde İmar Planında kısmen Belediye Hizmet Alanında kısmen de Resmi Kurum Alanında kalan 2033 ada 6 parsel (3006,00m²) sayılı yer  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre bedelli olarak devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi  hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

12- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No: 56) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 21 Üye olmak üzere toplam 22 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Halime DEMİREL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Mahmut ALTINKAYA, Zeki ÜSTÜNDAĞ, Mustafa KUMRU, İmdat GÜLTEKİN,  Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.  Ek gündem maddesi olarak;

1- CHP Grup Başkanvekili Erdal TOPBAŞ’ın Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hakkında verdiği yazılı önergenin gündemin 11. maddesi ile ilgili olduğundan bu madde kapsamında görüşülmesi hususu, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No: 57) 06.04.2022 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 58) 09.05.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 59) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, imar komisyonunca belirlenen Aydınlar Mahallesinde yaklaşık 262 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli revizyon imar planının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No: 60) Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, 58 ve 59 sayılı Meclis kararları gereği İmar komisyonuna havale edilen konuların komisyonda görüşülmesi için toplantıya oturuma 20 (Yirmi) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.

6- (Karar No: 61) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 21 Üye olmak üzere toplam 22 üye ile 2. Oturum açılmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Halime DEMİREL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Mahmut ALTINKAYA, Zeki ÜSTÜNDAĞ, Mustafa KUMRU, İmdat GÜLTEKİN,  Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilmiştir.   

7- (Karar No: 62) 09.05.2022 tarihli ve 2022/16 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Belediye Meclisinin 09.05.2022 tarih ve 59 sayılı  Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen 12. Etap Ereğli İlçesi Aydınlar Mahallesinde ekli krokide gösterilen alan içerisinde kalan yaklaşık 262 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; 12. Etap Ereğli İlçesi Aydınlar Mahallesinde ekli krokide gösterilen alan içerisinde kalan yaklaşık 262 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin talebin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 63) 09.05.2022 tarihli ve 2022/7 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Orhaniye Mahallesi 182 ada, 1 nolu parsel uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup, söz konusu adayı kapsayan alanda revizyon yapılması İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; İlçemiz Orhaniye Mahallesi 182 ada, 1 nolu parsel uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup, söz konusu adayı kapsayan alanda revizyon yapılmasına ilişkin talebin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 64) 09.05.2022 tarihli ve 2022/8 nolu İmar Komisyon raporuna göre, İlçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı yer Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Emsal 1,25 Hmax:9,50 yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanında kalmakta olup, Emsal 1,25 Hmax:12,50’ye yükseltilmesi ve çekim mesafelerinin kaldırılması ile ilgili Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; İlçemiz Selçuklu Mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı yerde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin talebin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No: 65) 09.05.2022 tarihli ve 2022/9 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Mehmet Akif Mahallesi 691 ada, 147 parselin Emsal 1,20 Yençok:18,50, Taks:0,40 ve yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye çekilmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Mehmet Akif Mahallesi 691 ada, 147 parselin Emsal 1,20 Yençok:18,50, Taks:0,40 ve yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye çekilmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-(Karar No: 66) 09.05.2022 tarihli ve 2022/10 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Barbaros Mahallesi 3553 ada 1 parselin Emsal 1,20 Yençok:18,50, Taks:0,40 olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Barbaros Mahallesi 3553 ada 1 parselin Emsal 1,20 Yençok:18,50, Taks:0,40 olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12-(Karar No: 67) 09.05.2022 tarihli ve 2022/11 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parselin 2 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parselin 2 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-(Karar No: 68) 09.05.2022 tarihli ve 2022/12 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Toros Mahallesi 2607 ada 1 nolu parselin Lise alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Toros Mahallesi 2607 ada 1 nolu parselin Lise alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

14-(Karar No: 69) 09.05.2022 tarihli ve 2022/13 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Toros Mahallesi 2943 ada 1 nolu parselin İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Toros Mahallesi 2943 ada 1 nolu parselin İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

15-(Karar No: 70) 09.05.2022 tarihli ve 2022/14 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 nolu parselin yapılaşma koşulları ile Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 nolu parselin yapılaşma koşulları ile Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-(Karar No: 71) 09.05.2022 tarihli ve 2022/15 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi 2034 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşulları ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup; Ereğli İlçesi Namık Kemal Mahallesi 2034 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşulları ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin değerlendirildiği komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

17-(Karar No: 72) 17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 10. maddesine istinaden; 1 adet 1. dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

18-(Karar No: 73) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/b maddesi ile Kesin Hesap başlıklı 64. Maddesi gereğince 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış olup, 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

19-(Karar No: 74) Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 30, 31 ve 33 sayılı parsellerin ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesi gereğince Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri amaçlı yatırımların 30 yıla kadar süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması ya da plana uygun olarak Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri yapılması amaçlı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda üyelerden; Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Ömer SÜLLÜ, Cafer ÖZER ve Ayhan KOTAN oylamada ret oyu kullanmış olup, 7 ret oya karşılık 15 kabul oyla teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

20-(Karar No: 75) Bolkar İnş. Tur. Hay. A.Ş.'nin ilgi: a) 12.04.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Belediyemize vermiş olduğu ilgi: b) 14.04.2022 tarih ve 5969 sayılı dilekçe ile Sermayesinin %99,95’i Ereğli Belediyesine ait olan Bolkar İnşaat Tur. Hay. İşl. A. Ş.’nin amaçlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla öz kaynaklarının güçlendirilmesi için sermaye artırımı ihtiyacı ile ilgili, mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait, Tapuda Ziya Gökalp Mahallesi 369 ada 21 parsel sayılı taşınmazın ayni sermaye olarak söz konusu şirkete katılımı  Belediyemizden talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bedelinin tespiti amacıyla Konya Asliye Ticaret Mahkemesinde bedel tespiti davası açılmıştır. Konya Asliye Ticaret Mahkemesinden gelecek değer tespitinde belirtilen bedeli kadar, söz konusu taşınmazın şirkete sermaye artırımı olarak devri, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

21-(Karar No: 76) Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Orhaniye Mahallesi 182 ada 1 parsel sayılı yerin (53.502,00m²) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

22-(Karar No: 77) Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait İlçemiz Hacımemiş Mahallesinde İmar Planında Park  Alanında kalan 195 ada 8 parsel (356.972,71m²) sayılı yerin ekli krokide ''A'' ile gösterilen 170.000,00m²'lik kısmının Millet Bahçesi amaçlı kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre 25 yıllığına Konya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz tahsisinin yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

23-(Karar No: 78) Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait İlçemiz Namık Kemal Mahallesinde İmar Planında kısmen Belediye Hizmet Alanında kısmen de Resmi Kurum Alanında kalan 2033 ada 6 parsel (3006,00m²) sayılı yerin  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesine bedelli olarak devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Erdal TOPBAŞ’ın imzasıyla verilen önergede; “Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel taşınmazın mülkiyetinin Belediyemizde kalmasını istiyoruz Gereğini arz ederim.” Önergesi bu gündem konusu içerisinde görüşülmüş olup, İlçemiz Namık Kemal Mahallesinde 2033 ada 6 parsel (3006,00m²) sayılı yerin  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesine bedelli olarak devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda üyelerden; Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Ömer SÜLLÜ ve Cafer ÖZER oylamada ret oyu kullanmış olup, 6 ret oya karşılık 16 kabul oyla teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

24-(Karar No: 79) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim tarihinin 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mayıs ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hüseyin OPRUKÇU                       Mahmut Melih AYATA                 Eyyup ARPACI                        

                    Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                    Katip Üye

                  Belediye Başkanı