Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/04/2022 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 
 T.C.
 
     KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ
      06/04/2022 NİSAN MECLİS TOPLANTISI
 
GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
2- 02/03/2022 tarihinde yapılan Mart ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
3-06/04/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- Uygulama İmar planları ile ilgili  İmar komisyon raporlarının görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümen Üye seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)
6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kurulacak  İhtisas Komisyonlarının ve üye sayılarının belirlenmesi ile komisyon üye seçimlerinin yapılması.(Yazı İşleri Md.)
7- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak boş kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
8- İlçemiz Adabağ Mahallesi 178 parsel sayılı yerde Organik Tarım yapılmak üzere Ereğli Belediyesi adına 30 yıl süreyle İrtifak Hakkı Tesisi kurulduğundan, söz konusu 178 parselde Necmettin Erbakan Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Organik Tarım yapılmasına ilişkin protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesinin görüşülmesi.(Tarımsal Hizmetler Md.)
9- Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli Hal Yeri, Sebze Pazarı ve Soğuk Hava Deposu olarak bilenen Alpaslan Mahallesi 116 ada 87 parsel sayılı yerde bulunan 13686,60m²'lik hissenin(136866/138803) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, satışının yapılması durumunda mevcutta bulunan  Ereğli Hal Yeri, Sebze Pazarı ve Soğuk Hava Deposunun kaldırılması için tapu devrinden 15 ay sonra yer tesliminin yapılması koşuluyla   karar alınması talebinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 30, 31 ve 33 parsel sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/j maddesi gereğince Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri amaçlı yatırımların 30 yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Selçuklu Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/j maddesi gereğince Kapalı Otopark ve  üzerine Cafe v.b. yatırımların 30 yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.) 
12- Ereğli Belediyesi 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.(Mali Hizmetler Md.)
13- Ereğli Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)
14- Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)
KARAR ÖZETLERİ
1- (Karar No: 36) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 27 Üye olmak üzere toplam 28 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ayhan GÜLTEKİN’in toplantıya katılmadığı, Zeki ÜSTÜNDAĞ, Erdal TOPBAŞ ve Ömer SÜLLÜ’nün toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Meclis Üyelerimizden İmdat GÜLTEKİN’in vermiş olduğu dilekçeye göre Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi olarak devam edeceği Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.
    Ek gündem maddesi olarak; 
1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden, Belediyemiz tarafından yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilmesi hususunun görüşülmesi konusunun gündemin 12. maddesinden sonra 13. madde olarak gündeme eklenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2- (Karar No: 37) 02.03.2022 tarihinde yapılan Mart ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
3- (Karar No: 38) 06.04.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- (Karar No: 39) 14.03.2022 tarihli ve 2022/3 nolu İmar Komisyon raporuna göre; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Cahı Namık Kemal, Orhan Gazi, Ziya Gökalp ve 500 Evler mahallelerinin bir kısmını kapsayan 555 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 17.12.2021 tarih ve 992 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 11. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin taleplerin değerlendirildiği 14.03.2022 tarihli ve 2022/3 nolu İmar Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5- (Karar No: 40) 14.03.2022 tarihli ve 2022/4 nolu İmar Komisyon raporuna göre; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, Türbe Mahallesi ile Çömlekçi, Yunuslu, Doğualagözlü ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 280 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.01.2022 tarih ve 104 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 9. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin taleplerin değerlendirildiği 14.03.2022 tarihli ve 2022/4 nolu İmar Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- (Karar No: 41) 14.03.2022 tarihli ve 2022/5 nolu İmar Komisyon raporuna göre; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Barbaros, Cahı, Camikebir, Cinler, Dalmaz, Eti, Gülbahçe, Hacımustafa, Hacımutahir, Hıdırlı, Kazancı, Mimarsinan, Namık Kemal, Orhangazi, Pirömer, Talatpaşa ve Ziya Gökalp Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 215 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.01.2022 tarih ve 105 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar komisyonumuzca görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin taleplerin değerlendirildiği 14.03.2022 tarihli ve 2022/5 nolu İmar Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- (Karar No: 42) 14.03.2022 tarihli ve 2022/6 nolu İmar Komisyon raporuna göre; Ereğli İlçesi Barbaros Mahallesi 751 ada 9 ve 18 nolu parsellerin Beton Santrali (Beton santrali ve prefabrik yapı elemanları üretimi) olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.
Uygulama İmar Planına ilişkin talebin değerlendirildiği 14.03.2022 tarihli ve 2022/6 nolu İmar Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8- (Karar No: 43) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Encümen üyeliklerine Meclis Üyelerinden Mahmut Melih AYATA, Serdar ALTINOK ve Fikret AKPINAR  (1) bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 
9- (Karar No: 44) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu şeklinde oluşturulmasına ve komisyonların 5 üyeli olmasına, parti üye sayılarının toplam üye sayısına oranlanması ile partilere göre komisyon üye dağılım hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi 2 üye, Milliyetçi Hareket Partisi 2 üye ve Cumhuriyet Halk Partisi 1 üye şeklinde olmasına ve Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının üyelerinin belirlenmesi hususunda ise verilen önergeler doğrultusunda yapılan işaretle oylama sonucunda; 
1- İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL, Mustafa KUMRU, Ramazan DEMİREL ve Cafer ÖZER’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.                                                                                     
2- Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan GÜLTEKİN, Ayhan DARGEÇİT ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3- Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Mustafa AYDIN, Mehmet ŞEN, Mehmet Yalçın AYDOĞDU, İmdat GÜLTEKİN ve Tamer ARSLAN’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE, Mahmut Melih AYATA, İmdat GÜLTEKİN ve Ömer SÜLLÜ’nün 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5- Trafik ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ, Mehmet Yalçın AYDOĞDU, İmdat GÜLTEKİN ve Fikret AKPINAR’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- Kadın ve Aile Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Halime DEMİREL, Ali Rıza GÜBE, Mahmut ALTINKAYA, Ayhan GÜLTEKİN ve Emine Hülya ÇAYHAN’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Tamer ÜNLÜ, Talha ÜZER, Zeki ÜSTÜNDAĞ, Mahmut ALTINKAYA ve Mehmet YAŞA’nın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10- (Karar No: 45) Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle, Norm Kadro Yönetmeliği’nin kadro değişikliğini düzenleyen 11.maddesi gereğince; norm kadro cetvelimizde münhal olarak bulunan 3. dereceli Ölçü ve Ayar Memuru kadrosunun 5. dereceli olarak değiştirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11- (Karar No: 46) İlçemiz Adabağ Mahallesi 178 parsel sayılı yerde Organik Tarım yapılmak üzere Ereğli Belediyesi adına 30(Otuz) yıl süreyle İrtifak Hakkı Tesisi kurulmuştur. Söz konusu 178 parselde Necmettin Erbakan Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Organik Tarım yapılmasına ilişkin protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda;
Meclis Üyelerimizden Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER, Fikret AKPINAR, Ömer Devrim İŞLEYİCİ ve Cafer ÖZER red oyu vermiş olup, 7 red oya karşılık, 21 kabul oyla gündem konusu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12-(Karar No: 47) Mülkiyeti Belediyemize ait, Ereğli Hal Yeri, Sebze Pazarı ve Soğuk Hava Deposu olarak bilenen Alpaslan Mahallesi 116 ada 87 parsel sayılı yerde bulunan 13686,60m²'lik hissenin(136866/138803), 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, satışının yapılması durumunda mevcutta bulunan  Ereğli Hal Yeri, Sebze Pazarı ve Soğuk Hava Deposunun kaldırılması için tapu devrinden 15 ay sonra yer tesliminin yapılması koşulu konusu;
 Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda konunun daha sonraki Meclis toplantısında tekrar görüşülmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13-(Karar No: 48) Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 30, 31 ve 33 parsel sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesi gereğince Petrol İstasyonu, Turizm  ve Dinlenme Tesisleri amaçlı yatırımların 29(Yirmi dokuz) yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması hususunda yapılan oylama sonucunda;
Meclis Üyelerimizden Talha ÜZER, Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE, Eyyup ARPACI, Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER, Fikret AKPINAR, Ömer Devrim İŞLEYİCİ ve Cafer ÖZER red oyu vermiş olup, 20 red oya karşılık, 8 kabul oyla gündem konusu oy çokluğu ile reddedilmiştir.
14-(Karar No: 49) Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU, oturuma 10 (On) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.
15-(Karar No: 50) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 19 Üye olmak üzere toplam 20 üye ile 2. Oturum açılmıştır.
Yapılan yoklama sonucunda Üyelerden Halime DEMİREL, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER, Fikret AKPINAR, Ömer Devrim İŞLEYİCİ, Cafer ÖZER ve Ayhan GÜLTEKİN’in toplantıya katılmadığı, Ömer SÜLLÜ, Erdal TOPBAŞ ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilmiştir.
16-(Karar No: 51) Mülkiyeti Belediyemize ait; Selçuklu Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı yerde ilgili birimin hazırlayacağı projeye göre 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/j maddesi gereğince Kapalı Otopark ve  üzerine Cafe v.b. yatırımların 30(Otuz) yıl süreyle Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17-(Karar No: 52) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporu okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.
18-(Karar No: 53) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince, Belediyemiz tarafından yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19-(Karar No: 54) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hazırlanan Ereğli Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu Meclise sunulmuş olup, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.  
20-(Karar No: 55) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı Meclis Toplantı tarihinin 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis 1.Başkan Vekili Sayın Ömer EĞER Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Nisan ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.
 
 
 
          Hüseyin OPRUKÇU           Hasan Fatih SAÇIKARALI                    Mahmut Melih AYATA
              Meclis Başkanı                               Katip Üye                                              Katip Üye
           Belediye Başkanı