Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/02/2022 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

 T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

      02/02/2022 ŞUBAT MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 5/1/2022 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 2/2/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- İmar komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)

5- 5.1.2022 tarihli ve 8 sayılı Meclis kararının iptali ve İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde İmar Planında Cami Alanında kalan 197 ada 50 parsel sayılı yerde Ereğli Belediyesine ait 69,19m² (6919/71558) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesine göre "kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." şerhi koyularak, Vakıflar Genel Müdürlüğüne  bedelsiz devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

6- 2022 Yılı Mart ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- (Karar No:14) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 20 Üye olmak üzere toplam 21 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Tamer ÜNLÜ ve Mehmet ŞEN’in toplantıya katılmadığı, Ömer EĞER, Halime DEMİREL, Ali Rıza GÜBE, Mahmut ALTINKAYA, Ayhan GÜLTEKİN, Mehmet Yalçın AYDOĞDU, Erdal TOPBAŞ, Emine Hülya ÇAYHAN ve Ali PEKER’in toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek gündem maddesi olarak;

1- Fen İşleri Müdürlüğünden, İlçemiz Belkaya Mahallesine doğalgaz getirilmesi hususunda kapsam belirlenmesi hakkında karar alınması,

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, Ereğli Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 2. Fıkrasında geçen 6(altı) ay ibaresinin 2(iki) yıl olarak değiştirilmesi hususu,

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, İlçemiz Sümer Mahallesi, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan binalardan, boş olması ve söz konusu dernek ve vakıflar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu dernek ve vakıflara kullanım hakkının verilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde verilen binaların tahliye edilmesi ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu,

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi, Koraşlı Mevkii 2365 ada 10 parsel sayılı (410,00m2) yer, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu,

5- AK PARTİ Meclis Üyesi Hasan Fatih SAÇIKARALI’nın, İlçemiz Zengen Mahallesi 99762 nolu sokağın isminin “Güven Kaş” sokak olarak değiştirilmesi hakkındaki yazılı önergesi, konularının gündemin 5. Maddesinden sonra sırasıyla gündeme eklenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (Karar No:15) 5/1/2022 tarihinde yapılan Ocak ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No:16) 2.2.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No:17) 17.01.2022 tarihli ve 2022/1 nolu İmar Komisyon raporuna göre, Ereğli İlçesi Fatih Mahallesi N32-A-01-B-2-C paftada yer alan 1889 adanın güneyinde bulunan park alanının bir kısmının trafo alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği İmar komisyonunca oy birliği ile uygun görülmüş olup, Uygulama İmar Planına ilişkin plan değişikliği talebinin değerlendirildiği Komisyon Raporunun, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (Karar No:18) 05.01.2022 tarih ve 8 nolu Meclis kararının iptali ve bu konuda İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde İmar Planında Cami Alanında kalan 197 ada 50 parsel sayılı yerde Ereğli Belediyesine ait 69,19m² (6919/71558) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre ''Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz''  şerhi koyularak Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No:19) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisanslı verilen Konya Enerya Gaz Dağıtım A. Ş.’ nin dağıtım bölgesine Ereğli ilçemize bağlı Belkaya Mahallesininde dahil edilmesine,

Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer kurumlarla müşterek hareket edilmesini,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve   iş programına uygun olarak Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belkaya Mahallesi tüm   cadde ve sokaklarda dağıtım şirketine ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verilmesine,

b) İlçemiz Belkaya Mahallesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verilmesine,

c) Dağıtım şebekesinin yapımı  ve  dağıtım  faaliyetlerinde  gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası  Düzenleme. Kurumu. nezdinde taahhüt edilmesine,

d) Ereğli Belediyesi sınırları Belkaya Mahallesi içerisinde  gerçekleştireceği Doğalgaz Dağıtım Faaliyetlerine ilişkin altyapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde Dağıtım Şirketinden   ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb,) hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ereğli Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda Ereğli Belediyesi tarafından tamiratının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No:20) Kurumsal olarak duyulan ihtiyaç nedeniyle hazırlanan ve Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen Ereğli Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2'nci fıkrasında geçen 6 (altı) ay ibaresinin 2 (iki) yıl olarak değiştirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No:21) İlçemiz Sümer Mahallesi, Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan binalardan, boş olması ve söz konusu Dernek ve Vakıflar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu Dernek ve Vakıflara kullanım hakkının verilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde verilen binaların tahliye edilmesi ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No:22) Mülkiyeti Belediyemize ait; Talatpaşa Mahallesi, Koraşlı Mevkii 2365 ada 10 parsel sayılı (410,00m2) yer, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No:23) AK PARTİ Meclis Üyesi Hasan Fatih SAÇIKARALI’nın önerge olarak vermiş olduğu, İlçemiz Zengen Mahallesi 99762 nolu sokağın isminin “Güven Kaş Sokak” olarak değiştirilmesi teklifi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (Karar No:24) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı Meclis Toplantı tarihinin 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Şubat ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

       Hüseyin OPRUKÇU          Hasan Fatih SAÇIKARALI          Mahmut Melih AYATA

            Meclis Başkanı                           Katip Üye                                    Katip Üye

          Belediye Başkanı