Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/01/2022 Tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

                              T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

05/01/2022 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Gündem:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 1/12/2021 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan  Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- 5/1/2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Md.)
4- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine göre Denetim Komisyonu Üyelerinin  seçiminin yapılması.(Mali Hizmetler Md.)

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesine ve Belediyemiz 2020-2024 dönemi Stratejik Planına uygun olarak "2022 yılı Performans Programının" görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Md.)

6- 2022 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

7- Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhaniye Mahallesi 143 ada 1 parsel sayılı (226,44m²) yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunda karar alınmasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)

8- 2022 Yılı Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

Karar Özetleri

1- (Karar No:1) Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan ve 24 Üye olmak üzere toplam 25 üye ile toplanmıştır. Yapılan yazılı yoklama sonucunda Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Ömer EĞER, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Ayhan KOTAN, Erdal TOPBAŞ, Emine Hülya ÇAYHAN ve Ömer SÜLLÜ’nün ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izinli sayılmaları için yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek gündem maddesi olarak;

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, ilçemiz Ziyagökalp Mahallesinde imar planında Cami alanında kalan 197 ada 50 parselde Ereğli Belediyesine ait 69,19m2 (6919/71558) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre Vakıflar Genel Müdürlüğüne devri konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesinin görüşülmesi,

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2022 Mali Yılı içerisinde ödenecek olan maktu mesai tutarının belirlenmesinin görüşülmesi,

3- Fen İşleri Müdürlüğünden, Belediye Başkanlığımız adına tescilli 42-2016/23numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2000 +- 250 m derinliğinde 1(bir) adet sıcak su kuyusu sondaj yapım işine ihtiyaç duyulmuş olup  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine göre bahse konu sahada yapılması gereken jeotermal sondaj işinin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün uhdesinde yaptırılmasının ve bahse konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’nun yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi,

4- CHP Grup Başkanvekili Ali PEKER’in asgari ücretin 4.500,00TL olarak belirlenmesi hakkındaki yazılı önergesinin görüşülmesi,

5- CHP Grup Başkanvekili Ali PEKER’in Ereğli’de bulunan Cem Evlerinin elektrik faturalarının Belediyemiz tarafından ödenmesi hakkındaki yazılı önergesinin görüşülmesi,

Konularında ki ek gündem maddelerinin gündeme eklenmesi, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2- (Karar No: 2) 1/12/2021 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan  Meclis Toplantısında alınan Kararlar, Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (Karar No: 3) 05.01.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (Karar No: 4) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. madde hükümleri çerçevesinde Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, siyasi partilerin meclis üye sayılarının meclis üye tam sayılarına oranlanması suretiyle yapılan hesaplamaya göre Ak Parti 2 üye, CHP 2 üye ve MHP 1 üye şeklinde 5 üyeli komisyon oluşturulmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerimizden Cemil DÖNMEZ(Ak Parti), Halime DEMİREL(Ak Parti), Fikret AKPINAR(CHP), Erdal TOPBAŞ(CHP), Ayhan DARGEÇİT(MHP) Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

5- (Karar No: 5) Belediyemize ait 2020-2024 dönemi Stratejik Planı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesine uygun olarak hazırlanan 2022 yılı Performans Programı Meclisimizce görüşülerek, yapılan oylama sonucunda üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (Karar No: 6) Belediyemiz bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. madde hükümleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.01.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları henüz yayınlanmadığından, Meclisimize yeni unvan ücret tablosu sunulamamakla birlikte, hizmet aksamasına yol açmadan sözleşmeli personel istihdamının sürdürülebilmesi için 2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yeniden belirlenecek ücret tavanlarına göre unvan-ücret tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla birleşik tablo ve sütunlar halinde düzenlenerek ek tabloda gösterilen ücret listesinin (ekli listede yer almayan unvanların çalıştırılması söz konusu olduğunda Maliye Bakanlığı’nın 2022 yılı için yayımladığı ücret listesindeki karşılıklar esas alınmak üzere) bütün halinde Meclisçe kabul edilerek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre net aylık ücret ya da tam zamanlı sözleşmeli tavan ücretlerinden hangisinin ödeneceği takdirinin, sözleşmeli personelin Belediyemizdeki kıdem, hizmet ve liyakatinin veya yeni göreve başlamasını göz önünde bulundurmak suretiyle Belediye Başkanlık Makamına bırakılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (Karar No: 7) Mülkiyeti Belediyemize ait; Orhaniye Mahallesi 143 ada 1 parsel sayılı (226,44m²) yerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (Karar No: 8) İlçemiz Ziyagökalp Mahallesinde İmar Planında Cami Alanında kalan 197 ada 50 parsel sayılı yerde Ereğli Belediyesine ait 69,19m² (6919/71558) hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre Vakıflar Genel Müdürlüğüne  devri konusunda  Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (Karar No: 9) 657 Sayılı DMK’nın fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 178. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 51. Maddesi hükmüne bağlı olarak, Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2022 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; 2022 yılı memur maaş zammı ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak, maktu mesai tutarının 2022 yılı için 600,00TL(Altı Yüz Lira) olarak ödenmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (Karar No: 10) Belediye Başkanlığımız adına tescilli 42-2016/23 numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında 2000 +- 250 m derinliğinde 1(bir) adet sıcak su kuyusu sondaj yapım işine ihtiyaç duyulmuş olup  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre bahse konu sahada yapılması gereken jeotermal sondaj işinin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün uhdesinde yaptırılmasının ve bahse konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’nun yetkilendirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- (Karar No: 11) CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali PEKER’in ve CHP Meclis üyelerinin imzasıyla verilen yazılı önerge Meclisimizce görüşülmüş olup, verilen önergenin gündemden çıkarılması ve Belediyemizin bütçe verilerinin sağlıklı olarak değerlendirilerek bir başka Meclis toplantısında tekrar görüşülmesi için yapılan oylama sonucunda üyelerden;

Ali PEKER, Cafer ÖZER, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ ret oyu kullanmış, 6 ret oya karşılık 19 kabul oyla teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- (Karar No: 12) CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali PEKER’in ve CHP Meclis üyelerinin imzasıyla verilen Ereğli’de bulunan Cem Evlerinin elektrik faturalarının Belediyemiz tarafından ödenmesi hususundaki yazılı önerge Meclisimizce görüşülmüş olup, verilen önerge hakkında Camilerin ve Cem evlerinin elektrik faturalarının ödenmesi hususunda Sayıştay Başkanlığına görüş sorulmak suretiyle başka bir toplantıda yeniden gündeme getirilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (Karar No: 13) Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Şubat ayı Meclis Toplantı tarihinin 2 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ocak ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

         Hüseyin OPRUKÇU                    Zeki ÜSTÜNDAĞ                    Mahmut Melih AYATA    

             Meclis Başkanı                                Katip Üye                                      Katip Üye

          Belediye Başkanı