Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/01/2021 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündem İlanı

 


T.C.
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

E-53328472-823.02-12657

 

30/12/2020

Konu  :

2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündem İlanı

 

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

          06/01/2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de yapılacak olan 2021 Yılı  Ocak ayı olağan Meclis toplantısı  ile ilgili ilan metnimiz aşağıda belirtilmiş olup, Meclis Gündeminin 31/12/2020  tarihi itibariyle Ereğli Belediyesinin resmi web sitesinde yayınlanmasını/ilan edilmesini ve yayına/ilana edildiğine ilişkin  evrakın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. 

İlan Metni:
        Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/01/2021 tarihinde  Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Ocak ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır. İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM:
 

1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2. 02/12/2020 tarihinde yapılan Aralık ayı  olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3. 02/12/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06/01/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

4. Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Akhüyük Mahallesinde 1 (bir) adet, Çakmak Mahallesinde 2 (iki) adet, Hacımemiş Mahallesinde 1 (bir)  adet, Beyköyü, Çayhan, Hortu, Kuskuncuk ve Yukarıgöndelen Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) şar adet bilirkişilerin seçilmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)

5. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8. maddesi 1. fıkrasına göre Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Belediyemizden bir üye seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)

6. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine göre 2020 yılı Bütçe Gelir ve Giderlerine ait işlemlerin denetimi için Denetim Komisyonu Üyelerinin  seçimi.(Mali Hizmetler Md.)

7. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55. maddesine göre Belediyemizin 2019 Yılı Sayıştay Denetim raporunun Meclisin bilgisine sunulması. (Mali Hizmetler Md.)

8. Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 8.500.000,00TL(Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık  Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

9. İlçemiz Zengen Mahallesi Muhtarlığının, Zengen Mahallesinin kırsal mahalleye dönüştürülmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi. ( Muhtarlık İşleri Md.)

10. 2021 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)

11. İlçemiz Hamidiye Mahallesi 39 ada 13 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan Hissedarı olduğumuz zemin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu bağımsız bölüm taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)

12. Norm Kadro Yönetmeliğine göre kurulmuş olan Tesisler Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. (Tesisler Md.)

13. Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)