Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/01/2021 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

     BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

      06/01/2021 OCAK MECLİS TOPLANTISI

 

GÜNDEM:

 1. 1. Açılış konuşması ve Yoklama. (Yazı İşleri Md.)
 2. 2. 02/12/2020 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
 3. 3. 02/12/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06/01/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
 4. 4. Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Akhüyük Mahallesinde 1 (bir) adet, Çakmak Mahallesinde 2 (iki) adet, Hacımemiş Mahallesinde 1 (bir)  adet, Beyköyü, Çayhan, Hortu, Kuskuncuk ve Yukarıgöndelen Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) şar adet bilirkişilerin seçilmesi. (İmar ve Şehircilik Md.)
 5. 5. 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8. maddesi 1. fıkrasına göre Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Belediyemizden bir üye seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)
 6. 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesine göre 2020 yılı Bütçe Gelir ve Giderlerine ait işlemlerin denetimi için Denetim Komisyonu Üyelerinin  seçimi.(Mali Hizmetler Md.)
 7. 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55. maddesine göre Belediyemizin 2019 Yılı Sayıştay Denetim raporunun Meclisin bilgisine sunulması. (Mali Hizmetler Md.)
 8. 8. Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 8.500.000,00TL(Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık  Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)
 9. 9. İlçemiz Zengen Mahallesi Muhtarlığının, Zengen Mahallesinin kırsal mahalleye dönüştürülmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi. ( Muhtarlık İşleri Md.)
 10. 10. 2021 Mali yılı için Sözleşmeli Personelin kadro unvanlarına bağlı olarak ücretlerinin tespit edilmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
 11. 11. İlçemiz Hamidiye Mahallesi 39 ada 13 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan Hissedarı olduğumuz zemin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu bağımsız bölüm taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Md.)
 12. 12. Norm Kadro Yönetmeliğine göre kurulmuş olan Tesisler Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. (Tesisler Md.)
 13. 13. Şubat ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 27 Üye olmak üzere toplam 28 üye ile toplanmıştır.

 

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Mahmut ALTINKAYA, Fikret AKPINAR ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin izin dilekçesinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edilmiştir.    

Ek gündem maddesi olarak; 

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden, Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2021 Mali Yılı için maktu mesai tutarının Ocak ayı toplantısında görüşülerek belirlenmesi. hususunun gündemin 13. maddesi olarak eklenmesi,

2- CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın asgari ücretin 3.100,00TL olarak belirlenmesi hakkındaki yazılı önergesinin gündemin 14. maddesi olarak eklenmesi,

3-  CHP Grup Başkanvekili Emine Hülya ÇAYHAN’ın ilçemiz mahallelerinde bulunan taşınmaz kiralarının pandemi nedeniyle indirimli veya alınmaması hakkındaki yazılı önergesinin gündemin 15. maddesi olarak eklenmesi,

      Mevcut Gündemin 13. maddesi olan kapanışın ise 16. Gündem maddesi olarak belirlenmesi hususlarında yapılan oylama sonucunda, üyelerce oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2- 02/12/2020 tarihinde yapılan Aralık ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri Meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- 02/12/2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından 06/01/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Akhüyük Mahallesinde 1 (bir) adet, Çakmak Mahallesinde 2 (iki) adet, Hacımemiş Mahallesinde 1 (bir)  adet,   Beyköyü, Çayhan, Hortu, Kuskuncuk ve Yukarıgöndelen Mahalleleri için 6 (altı)şar adet olmak üzere Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi hususunda Kadastro Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli listede belirtilen kişilerin bilirkişi olarak seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

5- Meclis üyelerimizden Serdar ALTINOK, Emine Hülya ÇAYHAN ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın ortak imzasıyla vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda, yapılan işaretle oylamada Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. madde hükümleri çerçevesinde Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, siyasi partilerin meclis üye sayılarının meclis üye tam sayılarına oranlanması suretiyle yapılan hesaplamaya göre yapılan gizli oylama neticesinde 2021 yılı için bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis Üyelerinden Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL AKBEL, Emine Hülya ÇAYHAN, İmdat GÜLTEKİN ve Mahmut Melih AYATA Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

7- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. Maddesi gereğince Belediyemizin 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Meclis üyelerinin bilgilerine sunulmuştur.

8- Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 8.500.000,00TL (Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kredi kullanılmasına,

İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık  makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- İlçemiz Zengen Mahallesi Muhtarlığının Zengen Mahallesinin kırsal mahalleye dönüştürülmesi hakkındaki talebi, Meclisimizce değerlendirilmiş olup, ilçemizde bulunan ve kırsal mahalleye dönüştürülebilecek diğer mahallerinde tespiti için çalışma yapmak üzere talebin İmar komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- 2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yeniden belirlenecek ücret tavanlarına göre unvan-ücret tespitlerinin yapılabilmesi amacıyla birleşik tablo ve sütunlar halinde düzenlenerek ek tabloda gösterilen ücret listesinin ( ekli listede yer almayan unvanların çalıştırılması söz konusu olduğunda Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı için yayımladığı ücret listesindeki karşılıklar esas alınmak üzere) bütün halinde Meclisçe kabul edilerek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre net aylık ücret ya da tam zamanlı sözleşmeli tavan ücretlerinden hangisinin ödeneceği takdirinin, sözleşmeli personelin Belediyemizdeki kıdem, hizmet ve liyakatinin veya yeni göreve başlamasını göz önünde bulundurmak suretiyle Belediye Başkanlık Makamına bırakılması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Ereğli Belediye Meclisi kararı gereği imar komisyonumuza havale edilen Namık Mahallesi 2964 Belediyemizin hissedarı olduğu ilçemiz Hamidiye Mahallesi 39 ada 13 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan zemin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu bağımsız bölüm taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- 12.06.2019 tarih ve 2019/74 nolu Meclis kararı gereğince ihdas edilmiş bulunan Tesisler Müdürlüğüne ait, Belediyenin yetkilerini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılmak suretiyle hazırlanan Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

13- Belediyemizde görev yapan Zabıta personeline 2021 Mali Yıl Bütçe Kanununda “Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, ayrıca; 2021 yılı memur maaş zammı ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak, maktu mesai tutarının 2021 yılı için 559,00TL(Beş Yüz Elli Dokuz Lira) olarak ödenmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Emine Hülya ÇAYHAN imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede talep edilen;

     “Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler tarafından asgari ücret olarak 3100TL olarak uygulanmaktadır. Ereğli Belediyesince de asgari ücretin 3100TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz.’’  hususu Belediyemizin mali durumuna göre Meclisimizce değerlendirilmiş olup, önergenin geldiği şekliyle reddedilmesi için yapılan oylama sonucunda üyelerden;

        Emine Hülya ÇAYHAN,  Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Ali PEKER, İmdat GÜLTEKİN, Ömer SÜLLÜ, Cafer ÖZER ret oyu kullanmış, 8 ret oya karşılık 20 kabul oyla önerge oy çokluğu ile reddedilmiştir. 

15- CHP Meclis Grup Başkan Vekili Emine Hülya ÇAYHAN imzasıyla CHP Grubu adına verilen yazılı önergede talep edilen;

          “İlçemizin Mahallelerinde bulunan Belediyeye ait taşınmaz kiralarının pandemi nedeniyle, esnafların zor durumda olması nedeniyle indirim yapılması ya da alınmamasını talep ediyoruz.” hususu hakkında 24.12.2020 tarihli ve E-96547641-000-50471 sayılı Koronavirüs (Covit-19) Önlemleri konulu Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısında belirtilen "Koronavirüs (Covit-19) Önlemleri konulu 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Genelge” doğrultusunda işlem yapılması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

16- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Şubat ayı Meclis Toplantı tarihinin 03 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Ocak ayı Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

    Hüseyin OPRUKÇU                       Mustafa KUMRU        Hasan Fatih SAÇIKARALI

        Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                Katip Üye

      Belediye Başkanı