Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Konya Ereğli Belediyesine Ait Led Ekran TV Yeri Kiralama İhale İlanı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT

LED EKRAN TV YERİ KİRALAMA   İHALE İLANIDIR

 

MADDE 1-Kazancı Mah.Güven Park İçinde Bulunan 2m2 Alanlı Led Ekran TvYeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek yerin 1(bir) yıllık muhammen kira bedeli 35.000,00TL olup, geçici teminat 1.050,00TL’ dir.

MADDE 3-İhale 13.08.2020 tarihinde Perşembe günüNamık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 adresinde bulunan Belediye hizmet binası 2. Katındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu’nda saat 14.00’da toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4-İhaleye Girebilme Şartları:  İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli Gerçek Kişi İse;

1.)Başvuru dilekçesi.

2.)Kanuni ikametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa telefon ve Faks numarasını bildirmesi,

3.)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.)İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

6.)Vergi Sicil Kaydı.

7.) İhaleye katılmasına yasaklı olmadığına dair taahhütname

8.)Belediyemize borcu yoktur belgesi

9.)Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu ve 200,00TL (İki yüz Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzunu dilekçe ekine koymaları,

10.)İhaleye katılacak olan kişilerin yıl içerisinde alınmış ticaret odası veya esnaf odası kaydı

              B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

1.)Başvuru dilekçesi.

2.)İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

3.)Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

4. )Vergi Sicil Kaydı.

6.)Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

7.)İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

8.)Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu ve 200,00TL(İki yüz Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzunu dilekçe ekine koymaları şarttır.

9.) Belediyemize borcu yoktur belgesi

10.) İhaleye katılmasına yasaklı olmadığına dair taahhütname

MADDE 5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6-İhalenin yapılamaması halinde 20.08.2020 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda ve aynı yerde 2.defa ihale edilecektir. Ayrıca açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 ( On Beş) gün içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 43 maddesinin 2 fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde pazarlıkla yapılabilir.

MADDE 7-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

.