Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Tehlikeli Metruk Bina Yıkımı

 

 

     

 

T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı    : 36623668/903.07.01-                                                                                                                                                                         28/08/2019

Konu  : Mail-i İnhidam Hk.

 

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlçemiz sınırları dahilinde Türbe Mahallesi Derviş İzbudak Caddesi 524 ada, 5 parsel’ de F harfi ile taşınmaz tapu kaydında Hamdi GÜNGÖR’e ait 2 katlı kerpiç ev teknik ekiplerimizce yerinde yapılan incelemede can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı, görüntü kirliliğine yol açtığı ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi ‘‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.’’gereğince internet adresimizdeki ilana müteakip 20 gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde yıkım işlemi belediye tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu ilanın belediye internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmesini;

            Arz ederim.

 

 

                                                                                                                      Mehmet ARICAN

                                                         Fen İşleri Müdür V.