Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Konya Ereğli Belediyesine Ait İşyeri (Fırın) Kiralama İhale İlanı

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT İŞYERİ(FIRIN) KİRALAMA İHALE İLAN METNİDİR

 

MADDE 1:İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ:

Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait; Belkaya Mahallesinde bulunan Fırın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

MADDE 2:MUAMMEN BEDELİ:

İŞİN NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

Belkaya Mahallesinde bulunan Fırın İhalesi.

6.000,00 TL

 

180,00 TL

 

MADDE 3: İHALENİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREDE YAPILACAĞI:

İhale 24.07.2018 tarihinde Salı günü Saat 14.00 da Namık Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 adresindeki Belediye Hizmet Binası 2. katında bulunan Sevide Tavas Toplantı Salonunda toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. Müracaatlar ise aynı gün Saat: 12.00 a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne yapılacaktır. 

MADDE 4: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli Gerçek Kişi/Kişiler:

 • Başvuru Dilekçesi.
 • İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname örneği,
 • İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
 • İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz (50,00TL.)
 • Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi, 
 • İkametgâh belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti.
 • Taksirli suçlar hariç Sabıka Kaydının olup olmadığını gösterir belge
 • İsteklinin adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü.
 • Yabancı istekliler için Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı).
 • İsteklilerin Yabancı Uyruklu olması halinde Türkiye de Çalışma İzin Belgesinin bulunması.

 A) İstekli Tüzel Kişi/Kişiler:

 • Başvuru Dilekçesi.
 • İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname örneği,
 • İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
 • İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz (50,00TL.)
 • Geçici teminat yatırdığına dair makbuz
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi,
 • Türkiye de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)  
 • Vergi Sicil Kaydı (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
 • İdare Merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.
 • Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunulacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri.

MADDE 5-  Belediye Encümeni,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

MADDE 6- İhalenin yapılamaması halinde 31.07.2018 tarihinde Salı günü Saat 14:00 ‘de Ereğli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda aynı şartlarda 2. defa ihale edilecektir. İlan olunur