Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aletleri vb. Malzeme Satın Alımı

 

ÇOCUK OYUN GRUBU,AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ VB MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ

Çocuk Oyun Grubu,Açık Alan Spor Aletleri vb Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/86550

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Namik Kemal Mah. Anit Cad. No:54 EREĞLİ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3327131518 - 3327134740

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@eregli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Model 1 Çocuk Oyun Grubu 10 Takım,Model 2 Çocuk Oyun Grubu 2 Takım,Model 3 Çocuk Oyun Grubu 5 Takım,Açık Alan Spor Aletleri 10 Takım,..., ve diğerleri 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gösterilecek yerlere montajı yapılarak teslim edilecektir.İdarenin talebi doğrultusunda idare tarafından belirlenen ürünlerin Müdürlük Şantiyesine demonte şeklinde teslimi de kabul edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 45 gün içerisinde malların tamamı idareye teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Namık Kemal Mh.Anıt Cd. No:54 Ereğli/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

26.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler,TS 12427 Satış Sonrası Hizmet Belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

 

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

 Standarda ilişkin belgeler:

1-TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
2-TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar için Özel Güvenlik  Kuralları ve Deney Yöntemleri)
3-TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
4-TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri)
5-Kauçuk kaplama malzemesi için TS EN 1177 belgesi
6-Kondisyon Aletleri için TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz aletleri belgesi

ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 1.000.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır.)

1-İdaremizin çocuk parkında doğabilecek kazalara karşı tazminat ödememesi için, imalatçı tarafından sigorta şirketlerinden alınmış olan Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta poliçesini  idareye ibraz edecektir. Poliçenin içeriğinde dikkat edilecek hususlar:

a) Maddi bedeni ayrımı yapılmaksızın olay başına ve yıllık limiti 1.500.000 TL’den az olmayacaktır.

b) Muafiyet tutarı 250 TL’den fazla olmayacaktır.

c) Sigorta Kapsamında Geçecek İbareler Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması – Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi – Üçüncü kişiler tarafından yapılacak manevi tazminat talepleri Şeklinde olacaktır.

d) Poliçede Faaliyet konusu bölümünde “Açık Alanlarda Kullanılan Çocuk Oyun Grupları” açıkça belirtilmiş olacaktır.

e) Poliçede belirtilen firma cirosunun gerçek ciroyu yansıtması gerekmektedir. Gerçek ciroyu yansıtmayan poliçe geçerliliğini yitireceği için, idaremiz tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel veya Kamuda Çocuk Oyun grupları ve/veya Dış Mekan Spor Aletleri satışı ile ilgili işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.