Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Danışmanlık Hizmet İşi İhalesi

 

KONYA İLİ, EREĞLİ İLÇESİ, HAMİDİYE, HIDIRLI VE DALMAZ MAHALLELERİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN 14,6 HEKTARLIK ALANA İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMET İŞİ

EREĞLİ BELEDİYESİ

KONYA İLİ, EREĞLİ İLÇESİ, HAMİDİYE, HIDIRLI VE DALMAZ MAHALLELERİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN 14,6 HEKTARLIK ALANA İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMET İŞİ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/564513

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Namik Kemal Mah. Anit Cad. No:54 EREĞLİ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3327131518 - 3327134740

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KONYA İLİ, EREĞLİ İLÇESİ, HAMİDİYE, HIDIRLI VE DALMAZ MAHALLELERİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN 14,6 HEKTARLIK ALANA İLİŞKİN KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KONYA İLİ, EREĞLİ İLÇESİ, HAMİDİYE, HIDIRLI VE DALMAZ MAHALLELERİ

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 326 NOLU İHALE TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

21.11.2017 11:00


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

 

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

Ünvan/Meslek

ADET

Mesleki Deneyim Süresi

Benzer Deneyim Süresi

Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı veya Kent Plancısı (A Grubu Şehir Plancısı)

1

10 YIL

5 YIL

MİMAR

1

10 YIL

5 YIL

Anahtar teknik personel, gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışan, ihale konusu işte teknik personel olarak da istihdam edilebilen ve ihale konusu işin uzmanı olan kişidir. Bu itibarla, adaylar yaptığı işlerde çalışan kişileri de ihalelerde anahtar teknik personel olarak gösterebileceklerdir.

 

     Adayların, ön yeterlik aşamasında anahtar teknik personele ilişkin olarak yeterliklerinin değerlendirilebilmesi için, başvurularının ekinde  “Anahtar Personel Bilgileri Özet Tablosu’nda” sunmaları gerekmektedir (Standart Form-KİK035.0/ D). Bu bildirime, diploma veya mezuniyet belgeleri ile ilgisine göre meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi, adayın bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet bildirimi ve önerilen personelin özgeçmişleri (Standart Form-KİK032.0/D), A grubu Yeterlilik Belgesi eklenecektir.

     Anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

     Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

     İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. 

     Anahtar Teknik Personel olarak öngörülen Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı veya Kent Plancısının (Koordinatör-Plan Müellifinin-A Grubu Plancının) Kanun’da tanımlanan her ölçekteki ve türdeki plânların yapılmasını üstlenebilmek için gerekli olan ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip gerçek kişiyi veya ilgili yeterlilik grubuna uygun yeterlilik belgesine sahip tüzel kişiliklerin hissedarları içinde hisseleri ortakların meslek grubuna göre dağılımında eşit veya daha fazla paya sahip gerçek kişi olması zorunludur.

     Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

     Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

b) Teknik Personel:

Ünvan/Meslek                                                   Adet   Mesleki Deneyim Süresi    Benzer Deneyim Süresi

Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı

veya Kent Plancısı (A Grubu Şehir Plancısı)      1            10 Yıl                                  5 Yıl

Mimar                                                                  1            10 Yıl                                   5 Yıl

          

“Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Şehir Plancısı”

veya “Kent Plancısı”                                            1            5 yıl

“Şehir ve Bölge Plancısı” veya “Şehir Plancısı”

veya “Kent Plancısı” (Uzaktan Algılama ve

Coğrafi Bilgi Sistemleri Konusunda en az

5 yıl deneyimli Uzman)                                     1              5 yıl

“Peyzaj Mimari”                                                1              5 yıl

“İnşaat Mühendisi”                                           1              5 yıl

“Sosyolog” veya “Kentsel ve Sosyal

Politika Uzmanı”                                              1              5 yıl

“Harita Mühendisi”                                           1              5 yıl

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

TANIM                                   ADET
CAD Fonksiyonlu Yazılım         1
Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı    1
A0 Tarayıcı                                1
A0 Yazıcı                                   1
Yazıcı (A4- A3)                          1

Yukarıdaki tabloda belirtilen cihaz ve adetler adayların sunması gereken asgari değerlerdir.

Kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik yukarıda düzenleme yapılan, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G. /3. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./3. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir. 

4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ İSTENİLMEKTEDİR.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Hak Sahipliği Tespiti, Kentsel Dönüşüm/Yenileme Teknik Danışmanlık Hizmetleri, Mimari Proje Hazırlanması, Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması, Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmelerinin Yürütülmesi işlerinin, tamamını tek sözleşme kapsamında yapmış olmak. b) 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında riskli alan ilan edilen alanlara ait "master plan - uygulama rehberi" işlerinin tamamını tek sözleşme kapsamında yapmış olmak. c) Kent bütününe yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı veya 1/1000 Uygulama İmar Planı yapmış olmak. Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir. Birden fazla iş grubu olan iş deneyim belgelerinde ve benzer işin miktarının net anlaşılmadığı iş deneyim belgelerinde; benzer iş tanımına uygun olan kısımları belgelendirilerek sunulacaktır.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 5 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.