Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ereğli Belediyesi   ünvanı ile faaliyetine devam eden işyerinde, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, işletme ve üretim güvenliğini temin etmek için en üst düzeyde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, işyerine ait bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemlerle, bunlara ait teknik emniyet çalışmaları esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı yönetmeliği olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde-8 Görev ve Yetkiler kapsamında hazırlanmıştır.

İlkeler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Madde 4- Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak; tüm yasal gereklilikleri yerine getirmek.
İş kazası ve meslek hastalığının olmaması için alınacak önlemlerin bedelinin, kaza ve meslek hastalığı bedelinden çok daha az olduğu ve cana yönelik bir kazanın ve meslek hastalığının maddi olarak değerlendirilemeyeceği nedeni ile kazanın ve meslek hastalığının olmaması için gerekli önlemleri almak.
Tüm iş kazaların ve meslek hastalıkların önlenebilir olduğuna inançla, tehlikeli durum ve davranışlardan sakınmak, bunları önlemek ve ortadan kaldırmak.
Önce İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle, “kazasız-meslek hastalıksız” iş ortamları oluşturmak ve acil durumlarda tüm kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek.

Üretim sürecinde veya önemli proses değişikliklerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymak.
Tüm çalışanları iş kazası sonucu yaralanmalardan, kayıplardan, sağlık bozulmalarından ve ramak kala olaylarından korumak.
Risk değerlendirmelerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği risk düzeylerini azaltmak.
Tüm atıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak.
Öneri ve geri bildirimler ile İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme sürecinin etkinliğini artırmak.
Tüm çalışanlarımızın; çevresel duyarlılığını ve İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek artırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönerge görmek için tıklayınız