Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Geçmişten Bugüne Ereğli

BİRİNCİ BÖLÜM COĞRAFİ AÇIDAN EREĞLİ

A- COĞRAFİ KONUMU, SINIRLARI, YÜZÖLÇÜMÜ
Ereğli, İç Anadolu yaylasının Konya Ovası ile güneye doğru uzanan ve Toroslar’da nihayet bulan bir ova görünümündedir. Gerçekte bu düzlük Konya Ovası’nın bir devamıdır. Ereğli’nin kuzeyinde sönmüş bir volkan olan Hasan Da- ğı, kuzey batısında ise Karacadağ bulunur. Toroslar ise şehrin aşağı yukarı yirmi kilometre güneyinde uzanır. Doğusunda Ulukışla ve Bor, batısında Karaman, ku- zeyinde Aksaray, kuzeybatısında Karapınar ilçeleri vardır1.
Denizden 1054 metre yüksekliktedir. İlçe 37–38 kuzey enlemi ile 35,5–34,5 doğu boylamı arasında yer alır. Yüzölçümü olarak 5060 km2 alana sahiptir.


B- İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ
Yaz aylarında çoğunlukla kurak ve sıcak, kış aylarında ise oldukça soğuk geçen iklimi İç Anadolu'nun tipik karasal iklimini andırır. Bununla birlikte Orta Anado- lu ile Güney Anadolu’nun dağlık bölgesi arasında bir geçit iklimi karakterini gös- terdiği de söylenebilir. Ortalama ısısı yaz aylarında 25° ile 30°, kış aylarında ise 5° ile -5°’dir. İlçenin yağışı geçit iklimi karakterine paralel olarak kış aylarında baş- layarak ilkbahar aylarında yoğunlaşır. Yağış Ocak ve Şubat aylarında kar, diğer aylarda genellikle yağmur şeklindedir. Yıllık yağış miktarı 250–300 mm. civarın- dadır3. Bitki örtüsü genel itibariyle bozkırdır. Ama yerleşim yerleri çevresi ağaçlıktır.


C- ULAŞIM
Konya–Ulukışla devlet karayolunun Konya’dan doğuya doğru 150.,  Ulukış- la’dan batıya doğru 44. kilometreleri üzerinde bulunan şehir, Konya, Ulukışla demiryolunun Konya'dan yükselen 9., Ulukışla’dan 48. kilometresi üzerinde bir istasyondur.

1 Ferruh SENAN, Tarihte ve Coğrafya’da Konya Ereğli’si, İstanbul, 1961, s. 5.
2 Rakamlarla Ereğli 2004, Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları, s. 3.
3 Rakamlarla Ereğli 2004, Ereğli Belediyesi Kültür Yayınları, s. 5–6.


D- EREĞLİ’NİN TARİHİ COĞRAFYASI
Tarihî coğrafya için yapılacak bir genellemede, coğrafyanın insanlara bahsetti- ği olanaklar ve buna bağlı olarak coğrafyanın insanların geçmişine yani tarihine olan etkisi, tarihî coğrafyanın özünü oluşturur. Ereğli tarihini incelerken bu düs- tura bağlı olarak tarihi değerleri coğrafyadan ayrı tutmayacağız.
Ereğli, genel itibari ile bir ova görünümünde olması, önemli yerleşim yerleri- nin kavşağında olması, İvriz Çayı’nın su olanakları ve buna bağlı olarak tarıma elverişliliği, insanların burayı bir yerleşim alanı olarak tercih etmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Toros Dağları’nın ilçeye yakın olması (20 km) ilk dö- nemlerde insanların dış etkilerin zararlarından korunmasına olanak vermiştir. Zira İvriz Çayı da Toroslar’dan kaynamakta bu bölgeyi yerleşim için daha olanaklı kılmaktadır. İlk Çağ’dan günümüze değin önemli bir yol kavşağında olma özelli- ğini yitirmemiştir. Bu durum etnik yapının farklılaşmasına, bölgenin sosyo- ekonomik ve kültürel açıdan zenginleşmesine, buna nazaran da sürekli olarak istila ve savaş alanı olmasına neden olmuştur. Bu şartlara bağlı olarak her devirde önemli bir yer olmuş; kimi dönem site, başkent, ordugâh olmuş, bu gün ise il gö- rünümünde bir ilçe olmuştur.

Geçmişten Bugüne Ereğli adlı kitabı görmek için tıklayınız