Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Akaryakıt ve Akaryakıt Katkı Maddesi Mal Alımı

 

 

AKARYAKIT VE AKARYAKIT KATKI MADDESİ MAL ALIM İŞİ

EREĞLİ BELEDİYESİ

Akaryakıt ve Akaryakıt Katkı Maddesi Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/483209

 

1-İdarenin

a) Adı

:

EREĞLİ BELEDİYESİ

b) Adresi

:

Namik Kemal Mah. Anit Cad. No:54 EREĞLİ/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3327131518 - 3327134740

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akaryakıt ve Akaryakıt Katkı Maddesi Mal Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

MOTORİN 750.000 litre KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) 25.000 litre LPG(OTOGAZ) 2.000 litre AKARYAKIT KATKI MADDESİ (ADBLUE) 8.000 litre KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %0.1'İ GEÇEN ANCAK %1'İ GEÇMEYENLER) 200.000 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Konya Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Deposu'na teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş) işgünü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanır işin başlama tarihi yer teslim tarihi olarak alınır. Mal alımı peyder pey idarenin ihtiyacına göre olur Akaryakıt ve Akaryakıt katkı maddesi; Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesindeki akaryakıt tanklarına ve şantiye deposuna, Kalorifer Yakıtı; Şantiye Hizmet Binasındaki yakıt tanklarına boşaltılacaktır. LPG İSE; LPG bayisinden Belediye araçlarına pompa teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ereğli Belediyesi 2.Kat Encümen Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi

 d)  İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili  Belediye Başkanlığından alınmış olan   İş Yeri Açma ve İzin Belgesi 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.