Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Metruk Bina Yıkımı

 

           İlçemiz, Üçgöz Mahallesi sınırları içerisinde 90615. Sokak, No:11 sayılı ( 3565 ada, 3 parsel ) adreste yol üzerinde kerpiç kullanılmayan, pencerelerinin kırık ve pencere demirlerinin kesik olan gecekondu içinde ve bahçesinde bulunan müştemilatında kapı olmadığı, evsizlerin barınağı haline gelmesi ve çevreye rahatsızlık verdikleri bu sebepten mahalle sakinlerinin tedirgin oldukları, bahse konu adresin suç işlemeye müsait ve ikametin kullanılamaz halde olduğu, can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından tespit edilerek imza altına alınmıştır. Bununla birlikte güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden bu yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince yıkılması; 15.10.2019 tarihli valilik toplantısında bu tespitlerin yapıldığı yapıların yıktırılmaları  ‘’Kanunun emredici hükmü’’ halinde düzenlenmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine göre Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

            Bilgilerini rica ederim.