Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Ereğli Belediyesine Ait 4 Adet Kiralama İhalesi İlanı

 

EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT 4 ADET KİRALAMA  İHALESİ İLANIDIR

 

MADDE 1-TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;      

a) Adı                                    : Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi                               : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası              : (0 332) 713 15 18         

d) Faks numarası                  : (0 332) 713 12 40

 

MADDE 2–Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda gösterilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.  

 

MADDE 3-İhale 21.01.2021 tarihinde Perşembe günü saat: 14.00'da toplanacak Encümen huzurunda yapılacak olup, müracaatların Belediyemize Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 12.00’a kadar yapılacaktır.

 

S.NO

İHALENİN CİNSİ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİH VE SAATİ

1

Belediyemize ait ilçemiz; Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Parkında bulunan 10 m2 lik büfe kiralaması

32.000,00TL.

960.00TL.

21.01.2021 Saat :14.00

2

Belediyemize ait ilçemiz; Eti Mahallesi Ergenekon Parkında bulunan 200m2 kapalı alan yeri kiralaması 

54.000,00TL.

1.620,00TL.

21.01.2021 Saat :14.15

3

Belediyemize ait ilçemiz; M.Akif Mahallesi Hastahane Yolu Parkında bulunan 40m2 kapalı alan yeri kiralaması

17.000,00TL.

510,00TL.

21.01.2021 Saat :14.30

4

Belediyemize ait ilçemiz; Gülbahçe Mahallesi Kwangjin parkında bulunan 475m2 lokanta ve 2 adet 34 er m2 lik büfe kiralaması    

130.000,00TL.

3.900,00TL.

21.01.2021 Saat :14.45

 

MADDE 4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI :

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli Gerçek Kişi/Kişiler:

 1. 1. Başvuru dilekçesi.
 2. 2. Kanuni ikametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğü e-devlet v.b yerden alınacak ikametgâh ilmühaberi)
 3. 3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
 4. 4. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 5. 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
 6. 6. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu
 7. 7. 250,00TL(İki Yüz Elli Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzu
 8. 8. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı( Belediye Başkanlığı’ndan)   
 9. 9. Sabıka Kaydı (Yüz kızartıcı suçlardan dolayı sabıka kaydı olanlar ihaleye katılamazlar.)
 10. 10. İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.
 11. 11. İhale konusu işi (çay bahçesi ve büfe) aralıksız en az 3 yıl yaptıklarına dair İş deneyim belgesi

B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

 1. 1. Başvuru dilekçesi.
 2. 2. İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.
 3. 3. Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri
 4. 4. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
 5. 5. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)
 6. 6. Vergi sicil kaydı,
 7. 7. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu
 8. 8. 250,00 (İki Yüz Elli Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzu.
 9. 9. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı( Belediye Başkanlığı’ndan)
 10. 10. İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.
 11. 11. İhale konusu işi (çay bahçesi ve büfe) aralıksız en az 3 yıl yaptıklarına dair İş deneyim belgesi

MADDE 5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6-İhalenin yapılamaması halinde 28.01.2021 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. Defa ihale edilecektir. Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde pazarlıkla yapılacaktır.

MADDE 7-Şartname Mesai Saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü”nde görülebilir.