Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

2021 Yılı Vektörel Mücadele İçin Larva, Uçkun, Karasinek ve Dezenfektan Ürünleri Mal Alımı

 

VEKTÖREL MÜCADELE İÇİN LARVA, UÇKUN, KARASİNEK VE DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ

2021 Yılı Vektörel Mücadele İçin Larva, Uçkun, Karasinek ve Dezenfektan Ürünleri Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/88810

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Namik Kemal Mah. Anit Cad. No:54 EREĞLİ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3327131518 - 3327134740

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@eregli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

20 lt Sıvı Larvasit 100 lt Sıvı Formda IGR Larvasit 100 Kg Karasinek İlacı 1500 Lt Açık Alan Uçkun Mücadelesi için İlaç 100 lt Dezenfektan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ereğli Belediyesi temizli İşleri Müdürlüğü Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını takip eden 90 takvim günü içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ereğli Belediyesi 2.Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

22.03.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Sağlık Bakanlığınca,Halk Sağlığı Alanında Mücadelesi yapılacak şartaneme kapsamındaki haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır.

2-Bununla ilgili olarak,ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı etiketi,, ürün ithal ise ithal izin belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.

3-Dezenefektan alımı için ürün üretim yerinin Sağlık Bakanlığından yer yüzey dezenfektan üretim yeri izin belgesine sahip olmalıdır.Bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.

4-Sağlık Bakanlığından verilen etiket örnekleri aslı veya noter onaylı belgesi ihale dosyasında olmalıdır. Fiziksel etkili ise Bildirim kayıt belgesi ihale dosyasına konulacaktır.

5-Üretici veya ithalatçı firmanın verdiği satış yetki belgesi aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında bulunmalıdır. Satış Yetki yılına ait Ereğli Belediye Başkanlığına Hitaben Yazılacaktır.

6-İlaçlara ait Garanti Belgesi ihale dosyasında olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.