Haberler

Ereğli Belediyesi  |

Haberler

Ereğli Belediyesi Sınırları Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yol Altyapısı, BSK Asfalt, Sathi Kaplama Yapım İhalesi

 

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ

EREĞLİ BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE MUHTELİF YERLERDE YOL ALTYAPISI, BSK ASFALT KAPLAMA,SATHİ KAPLAMA VE ÇEŞİTLİ İŞLER yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/753710

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Namik Kemal Mah. Anit Cad. No:54 EREĞLİ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3327131518 - 3327134740

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@eregli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

110 bin ton binder, 25 bin m3 kazı, 100.000 ton plentmiks alt temel dahil 8 kalem iş
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ereğli Belediyesi sınırları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ereğli Belediyesi 2.Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

10.02.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:

Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan; A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ(Altyapı+Üstyapı) işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

            A. Değerlendirme “Teklif fiyatı”, “Kalite Nitelik” ve “Teknik Değer Nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması  

 “Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

           TP: Teklif puanı,

           TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

           TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanlaması

Kalite nitelik puanlaması 20 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ NO

PUAN

1

KGM/6320/A

11

2

KGM/6580/A1

4

3

KGM/6100/3/A

3

4

KGM/40.130/A

2

 

 TOPLAM

20

 

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite nitelik puanlaması, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Teknik değer nitelik puanlaması 20 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.3.1.1. Bitümlü sıcak karışım malzemesinin temin edileceği asfalt plent tesisinin Minimum 160 Ton/Saat kapasiteli ve Ereğli Belediyesi’ne karayoluyla en fazla 40 km mesafede faal ve kurulu olması durumunda istekli 20 puan alacaktır.

A.3.1.2. Bitümlü sıcak karışım malzemesinin temin edileceği asfalt plent tesisinin Minimum 160 Ton/Saat kapasiteli  ve Ereğli Belediyesi’ne karayoluyla 40 km ile 80 km arasında mesafede faal ve kurulu olması durumunda istekli 10 puan alacaktır.

A.3.1.3. Bitümlü sıcak karışım malzemesinin temin edileceği asfalt plent tesisinin Minimum 160 Ton/Saat kapasiteli  ve Ereğli Belediyesi’ne karayoluyla 80 km’den fazla mesafede faal ve kurulu olması durumunda istekli 5 puan alacaktır.

Bu şartların istekli tarafından sağlandığı aşağıda belirtildiği şekilde tevsik edilecektir (İş ortaklığında bu şartlar ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır);

A.3.2. İş süresince kullanılacak asfalt plent tesisi sahibi/işletmecisinden alınacak ve plent tesisinin işin süresi ve muhtemel süre uzatımları dahilinde istekli tarafından kesintisiz kullanılacağını belirtir yazılı taahhütname ile asfalt plent tesisine ait Sanayi sicil belgesi aslı yada noter onaylı sureti teklif ekinde sunulacaktır ( Sanayi sicil belgesinin ihale ilan tarihinden önce alınmış veya vizesinin yaptırılmış olması ve ihale ilan tarihinden itibaren en az 365  gün süreyle geçerli olması gerekmektedir.) (plent tesisi istekliye ait ise taahhütname aranmaz, isteklinin kendi malı olan tesis, makine, ekipman ve teçhizat; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilmek zorundadır). İstekliye taahhüt verenin plent tesisinin işletmecisi olması halinde bu durumu tevsik edici noter sözleşmesinin  aslı yada noter onaylı suretinin teklif ekinde sunulması zorunludur.

A.3.3. İş süresince kullanılacak asfalt plentinin faal ve talep edilen kapasite şartını (Min.160Ton/Saat) sağladığı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi Odalarından alınacak kapasite raporunun aslı ya da noter onaylı sureti (kapasite raporunun ihale ilan tarihinden önce alınmış ve ilan tarihinden en az 400 gün sonrasına kadar geçerli olması gerekmektedir.) ile tevsik edilecektir. Teklif ekinde sunulacak kapasite raporunda iş süresince kullanılacak asfalt plent tesisine ait adres, ada, pafta, parsel veya koordinat bilgileri belirtilecektir.

A.3.4. İş süresince kullanılacak asfalt plentinin Ereğli Belediyesi’ne karayolu ile kaç km mesafede kurulu olduğu; Asfalt plent tesisine ait Sanayi Sicil Belgesi ve kapasite raporunun  aslı ya da noter onaylı sureti ile Ereğli Belediyesi’ne isteklinin yazılı başvurusu neticesinde verilecek ve asfalt plent tesisinin Ereğli Belediyesi’ne karayolu ile mesafesini gösterir yazı veya onaylı evrakın aslının teklif ekinde sunulması suretiyle tevsik edilecektir.

A.3.2 , A.3.3. ve A.3.4.  maddelerinde belirtilen şartların tümünün istekli tarafından sağlanması durumunda istekli, A.3.1. maddesinde yer alan teknik değer nitelik puanlarından uygun olanları  alacaktır. A.3.2 , A.3.3. ve A.3.4.  şartlarından İkisinin veya yalnızca birinin sağlanması durumunda istekli teknik değer nitelik puanı alamayacaktır.

A.4. Toplam Puan (TTP)

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF)

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF=(ETF X 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanını, ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.